O katedře

Katedra filozofie a společenských věd zajišťuje studia bakalářského oboru Filozofie a společenské vědy, dále navazujícího magisterského a doktorského oboru Filozofie a zároveň garantuje učitelská studia v oborech základy společenských věd a výchova k občanství na Pedagogické fakultě UHK. Na úrovni bakalářského učitelského oboru Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, dále na úrovni navazujícího magisterského studia v oborech Učitelství pro 2. stupeň základních škol - Občanská nauka a Učitelství pro střední školy - Základy společenských věd. Nově také na úrovni souvislého pětiletého magisterského studia v oboru Učitelství pro 2. stupeň základní školy - Výchova k občanství.

Cílem studia filozofie na katedře je hledat a zkoumat ty z metod, které filozofie v rámci svého vývoje uplatňovala a které by nám i dnes mohly být užitečné, a ukázat a obhájit, v čem a jak nám na počátku 21. století mohou posloužit. Důraz je tedy kladen na metodologii filozofie. Fakt, že nechceme výuku filozofie redukovat na výuku dějin filozofie, ovšem v žádném případě neznamená, že bychom tyto dějiny považovali za nedůležité. Výuka podstatných aspektů dějin filozofie tvoří, vedle zkoumání metod filozofie, druhý pilíř  programu studia. Třetím pilířem studijního oboru jsou pak aplikace filozofie. V rámci studia se výuka soustředí zejména na interakci mezi filozofií a společenskými vědami.

Katedra zároveň garantuje studium tříletého bakalářského oboru na Pedagogické fakultě UHK, který poskytuje obecné humanitní vzdělání, a zároveň je přípravou pro navazující magisterské studium učitelství.  Studium poskytuje základ pro chápání mezioborových vztahů a rozvíjí schopnost s porozuměním tematizovat a analyzovat soudobé společenské otázky a problémy, zvláště s ohledem na postavení člověka v soudobém  světě. Obor Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je zároveň východiskem pro možné navazující magisterské obory s odbornou profilací (filozofie, sociologie, politologie aj.) na tuzemských fakultách, které z povahy absolvovaných předmětů v oboru umožňují zúčastnit se vypisovaných přijímacích řízení.

Katedra se podílí jak na vědecké činnosti na poli filozofie tak i na oborech spjatých s didaktikou učitelských studijních programů. Při katedře působí Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (Language-Mind-Society Center). V rámci  tohoto centra je realizována široká nabídka seminářů a přednášek jak pro odbornou tak i pro laickou veřejnost. Katedra vydává elektronický časopis Filosofie dnes, který je zařazen mezi odborná recenzovaná periodika. Jednou za dva roky katedra pořádá odbornou konferenci Hradecké filozofické dny. 

Katedra rozvíjí úzké vztahy především s partnerskou katedrou filozofie v Norském Oslo a s norským Centre for the Study of Mind in Nature.  Mezi domácí vědecká pracoviště, která úzce s katedrou spolupracují, patří především oddělení logiky Filosofického ústavu AV ČR.

kontakt

a: budova B, místnost 23110
e: 
ff.kfsv@uhk.cz
t: (+420) 49 333 1241

Více informací o katedře najdete na:  

http://uni.uhk.cz/ff/kfsv/
 

Naposledy upraveno: Šrůtková Adéla, 10.12.2018 9:18