Obsah a průběh rigorózní zkoušky

Obsah a průběh rigorózní zkoušky


Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku, schválená Vědeckou radou FF UHK

Předsedkyně:
 • prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Členové:
 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
 • prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
 • prof. PhDr. František Musil, CSc.
 • doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
 • doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
 • doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
 • doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
 • doc. PhDr. et Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.
 • Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Státní rigorózní zkouška se skládá z těchto tří částí:
 • A/ Obhajoba rigorózní práce formou rozpravy
 • B/ Oborová zkouška
 • C/ Zkouška z filozofie
Žádost o využití zařízení a informačních technologií FF UHK a o poskytnutí odborných konzultací při přípravě ke státní rigorózní zkoušce.

B/ Oborová zkouška


U státní rigorózní zkoušky jsou podle zvolené specializace uchazeči komisí zadány dvě otázky. První z nich se vztahuje v užší vazbě k tématu rigorózní práce, druhá je zadána podle období, z něhož je zpracovaná rigorózní práce (středověk, raný novověk, novověk). K zadaným tématům se předpokládá znalost literatury.
 
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
 
Archivnictví
 1. Současné archivnictví v mezinárodním kontextu
 2. Současné archivnictví v České republice
 3. Vývoj oboru
 4. Terminologické otázky oboru
 5. Archivní školství v České republice, vývoj, současnost
Doporučená literatura
 • Archivní příručka. AS MV, Praha, 1965.
 • Babička, V.: K terminologii archivních souborů osobní provenience, AČ 46, 1996, s. 83-84.
 • Fiala, T.: K archivní terminologii, AČ 46, 1996, s. 1-7.
 • Přehled předpisů upravující oblast archivnictví.
 • Bystrický, V.: Půl století organizovaného českého archivnictví, AČ 54, 2004, s. 169-172.
 • Šamberger, Z.: Studie k dějinám československého archivnictví, Praha 2005.
 • Archivy, kterým byla udělena akreditace podle zákona 499/2004 Sb. (AČ 56, 2006, s. 226.)
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 190/2009 Sb. (Plné znění zákon č. 304/2009 Sb.)
 • Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby č. 191/2009 Sb.
 • Pulec, J.: Archivy zvláštního významu, AČ 56, 2006, s. 89-102.
 • Babička, V.: Číslo jednací a spisová značka, AČ 58, 2008, s. 1-13.
 • Vodičková, H.: Příspěvek k dějinám české odborné terminologie netradičních druhů dokumentů, AČ 59, 2009, s. 201-240.
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) si uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
 
Pomocné vědy historické
 
Paleografie, epigrafika, kodikologie
 1. Současná paleografie (epigrafika, kodikologie) v mezinárodním kontextu
 2. Současná paleografie (epigrafika, kodikologie) v České republice
 3. Vývoj oboru
 4. Terminologické otázky oboru
 5. Metody paleografického (epigrafického, kodikologického) bádání
 6. Středověká paleografie (epigrafika, kodikologie
 7. Raně novověká paleografie (epigrafika, kodikologie)
 8. Novověká paleografie (epigrafika, kodikologie)
Základní doporučená literatura
 • Pátková, H.: Česká středověká paleografie. Praha 2012.
 • Kašpar, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Praha 1982.
 • Pátková, H.: Album pozdně středověkého písma – Severní Čechy I. – IV. 2002 – 2005.
 • Beránek, K.: Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století. Genealogická a heraldická společnost. Praha 1976.
 • Húsčava, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951.
 • Kašpar, J.: Soubor statí o novověkém písmu. Praha 1993.
 • Loukotka, Č.: Vývoj písma. Praha 1946.
 • http://www.deutsche-kurrentschrift.de/index.php?s=index_antiqua
 • http://homepage.univie.ac.at/johannes.seidl/Pub_Volltext/Schriftenskriptum.pdf
 • www.manuscriptorium.com
 • http://monasterium.net/
 • Beal, P.: A Dictionary of English Manuscript Terminology 1450 – 2000. New York 2008.
 • Bohatcová, M.: Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.
 • Hořec, J.: Počátky české knihy. Praha 2003.
 • Dokoupil, V.: Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Univerzitní knihovny v Brně. Brno 1992.
 • Hlaváček, I.: Úvod do latinské kodikologie. Praha 1994
 • Hlaváček, I.: Knihy a knihovny v českém středověku. Praha 2005.
 • Krása, J.: České iluminované rukopisy 13. - 16. stol. Praha 1990.
 • Kyas, V.: Česká Bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997.
 • Pražák, J.: Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií. Praha 2006.
 • Stejskal, K. – Voit, P.: Iluminované rukopisy doby husitské. Praha 1991.
 • Briquet, Ch. M.: Les Filigranes. Geneve – Paris 1907.
 • Flodr, M.: Filigranologie. Úvod do studia filigránů. Brno 1974.
 • http://rmc.library.cornell.edu/medievalbook/sacred_word.htm
 • Roháček, J.: Epigrafika v památkové péči, Praha 2007.
 • Flodr, M.: Zásady popisu středověkých a novověkých památek, SPFFBU C 21-22, 1975, s. 167-174.
 • Roháček, J.: Nápisy města Kutné Hory. Praha 1996.
 • Vidman, L.: Psáno do kamene. Antická epigrafie. Praha 1975
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) si uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
 Diplomatika
 1. Současná diplomatika v mezinárodním kontextu
 2. Současná diplomatika v České republice
 3. Vývoj oboru
 4. Terminologické otázky oboru
 5. Metody diplomatického bádání
 6. Středověká diplomatika
 7. Raně novověká diplomatika
 8. Novověká diplomatika
Základní doporučená literatura
 • Šebánek, J. – Fiala, Z. – Hledíková, Z. (edd.): Česká diplomatika do r. 1848. Praha 1971.
 • Pátková, H. – Basl, O.: Texty k výuce diplomatiky. Dolní Břežany 2003.
 • Vojtíšková, J.: Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové. Hradec Králové 2014.
 • Bistřický, J.: Studien zum Urkunden-, Brief- und Handschriftenwesen des Bischofs Heinrich Zdík von Olmütz, Archiv für Diplomatik 26, 1980, s. 135-258.
 • Burdová, B.: Úřad desek zemských, SAP 36, 1986, s. 273-381.
 • Táž, Ukázky a rozbor vkladů nejstarších desek, Praha 1984.
 • Fiala, Z.: Diplomatika jedna, nebo dvě?, AČ 10, 1960, s. 1-18. (+ následná diskuse v AČ v letech 1960-1962)
 • Meisner  H. O.: Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig 1952.
 • Hochedlinger M.: Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, München – Oldenbourg 2009.
 • Hanzal, J.: Současný stav a úkoly studia českých pozemkových knih, SAP 14-1, 1964, s. 39-56.
 • Týž, Hospodářské patrimoniální účty předbělohorského období, SAP 16-2, 1966, s. 397-419.
 • Hlaváček, I.: Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419, Stuttgart 1970.
 • Hledíková, Z.: Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, Praha 1971.
 • Macek, J.: O listinách, listech a kanceláři Vladislava Jagellonského, SAP 2-1, 1952, s. 45-122.
 • Nový, R.: Listiny pražských biskupů XI. - XIV. století, Praha 1960.
 • Nuhlíček, J.: Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských, Praha 1940.
 • Pasák, T. (ed.): Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích v letech 1939-1945, Praha 1980. (úvod k autorově edici)
 • Polák, S.: Trhové knihy českých poddanských měst v 1. polovině 16. století, SAP 18, 1968, s. 412-451.
 • Pražák, J.: O diplomatické metodě studia městských knih, AČ 3, 1953, s. 145-162 a 205-227.
 • Stloukal, K.: Česká kancelář dvorská 1599-1608, Praha 1931.
 • Šebánek, J. – Dušková, S.: Česká listina doby přemyslovské, SAP 6-1, 1956, s. 136-211, a 6-2, 1956, s. 99-160.
 • Šmilauerová, E.: Správní vývoj a diplomatika písemností okresních národních výborů v letech 1945-1960, SAP 32, 1982, s. 43-169.
 • Šouša, J.: Česká zemědělská rada, její kancelář a proces vzniku písemností 1873-1890, Z pomocných věd historických 4, AUC 1980, Phil. et hist. 5, s. 83-96.
 • Trantírek, M.: Vliv státu na vývoj městských a gruntovních knih na Moravě a ve Slezsku do roku 1849, SAP 10-2, 1960, s. 105-181.
 • Vašků, V.: Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749, Brno 1969.
 • Týž, Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století, Brno 1981.
 • Vojtíšek, V.: Výbor rozprav a studií, Praha 1953.
 • Vojtíšková, J. – Beran, Z.: Tzv. Cancellaria regni Georgii (Diplomatická analýza rukopisu A), SAP 67/1, 2017, s. 98-145.
 • Vojtíšková, J. – Šebesta, V.: (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620, Hradec Králové – Ústí nad Orlicí 2013.
 • Volf, M.: Výsledky soupisu gruntovních knih v Středočeském kraji, SAP 16-1, 1966, s. 50-127.
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) si uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
Sfragistika, heraldika, genealogie, vexilologie
 1. Současná sfragistika  (heraldika, genealogie, vexilologie) v mezinárodním kontextu
 2. Současná sfragistika (heraldika, genealogie, vexilologie) v České republice
 3. Vývoj oboru
 4. Terminologické otázky oboru
 5. Metody sfragistického (heraldického, genealogického, vexilologického) bádání
 6. Středověká sfragistika (heraldika, genealogie, vexilologie)
 7. Raně novověká sfragistika (heraldika, genealogie, vexilologie)
 8. Novověká sfragistika (heraldika, genealogie, vexilologie)
 9. Prameny sfragistiky (heraldiky, genealogie, vexilologie)
Doporučená literatura
 • Krejčíková, J. - Krejčík, T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987.
 • Adams, N. – Cherry, J. – Robinson, J. (eds.): Good impression. Image and Authority in Medieval Seal. London 2008.
 • Beneš, F.: Význam pečetí pro bádání o minulosti. Praha 1945.
 • Bolom-Kotari, M.: Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku, Červený Kostelec 2016.
 • Gumowski, M.: Sfragistyka. Warszawa 1960.
 • Kittel, E.: Siegel. Braunschweig 1970.
 • Krejčíková, J. – Krejčík, T.: Úvod do české sfragistiky. Ostrava 1989;
 • Signori, Gabriela (ed.): Das Siegel. Darmstadt 2007.
 • Stieldorf, Andrea: Siegelkunde. Hannover 2004.
 • Krejčík, T.: Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998.
 • Maráz, K.: Sfragistika. Studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. Brno 2014.
 • Buben, M.: Encyklopedie heraldiky. Praha 2003.
 • Petráň, J.: Český znak: stručný nástin jeho vzniku a historického vývoje. Praha 1970.
 • Montauto, F. di: Manuale di Araldica. Firenze 2007.
 • Siebmacher, J.: Erneuet- und Vermehrtes Wappen-Buch, In welchen Aller hoher Potentátem, … Chur-Fürsten, Fürsten, Gefürsteten Grafen, Grafen und Herren, Baronen, Rittern … Wappen, Schilde, Helmen, Kleinodien … In shönen Kupffern vorgebildt … In sechs Theilen. Nürnberg 1896.
 • Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985.
 • Lutonský, B.: Lexikon genealoga. Praha 2003.
 • Pilnáček, J.: Staromoravští rodové. Brno 2011.
 • Lutonský, B. a kol.: Základy genealogie: soubor přednášek pro laické genealogy. 1. díl. Praha 1999.
 • Lutonský, B. a kol.: Základy genealogie: soubor přednášek pro laické genealogy. 2. díl. Praha 1999.
 • Česák, Jos.: Co je vexilologie? Hradec Králové 2016, on-line: web.uhk.cz.
 • Mucha, L.: Vlajky a znaky zemí světa, Praha 1978.
 • Svoboda, Zb.: Česká státní a vojenská symbolika. Praha 1996.
 • Svoboda, Zb.: Naše vlajka. Vznik a vývoj české vlajky. Liberec 2005. 
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
Numismatika, historická metrologie, historická chronologie
 1. Současná numismatika (hist. metrologie, hist. chronologie) v mezinárodním kontextu
 2. Současná numismatika (hist. metrologie, hist. chronologie) v České republice
 3. Vývoj oboru
 4. Terminologické otázky oboru
 5. Metody bádání
 6. Středověká numismatika (středověké měření času, prostředky a způsoby; měrné jednotky ve středověku)
 7. Raně novověká numismatika (měření času, prostředky a způsoby v raném novověku; měrné jednotky v raném novověku)
 8. Novověká numismatika (měření času, prostředky a způsoby v novověku; měrné jednotky v novověku)
Základní doporučená literatura
 • Nohejlová-Prátové, Em.: Základy numismatiky. Praha 1986.
 • Nohejlová-Prátové, Em. - Šimek, E.: Dvě století české numismatiky. Praha 1977.
 • Sejbal, J.: Základy peněžního vývoje. Brno, MU 1997.
 • Němečková, V. - Sejbal, J.: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic. Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové doby. Hradec Králové 2006.
 • Němečková, V.: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947 (O československé měnové reformě 1945). Praha 2008.
 • Šouša, J. - Šůla, Jar.: Historie a vývoj papírových platidel na území Československa v letech 1945 – 1989. Pelhřimov 2006.
 • Nohejlová-Prátová, E.: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. - IV. Praha 1955-1958.
 • Vorel, P.: Od pražského groše ke koruně české. Praha 2000.
 • Sedláček, A.: Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha 1923.
 • Krejčík, A. L.: Rejstřík jmenný a věcný. Praha 1933.
 • Hofmann, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň 1984.
 • Hofmann, G.: Snahy o sjednocení měr a vah v Čechách do roku 1765. SH 27, 1980, s.5-44.
 • Chvojka-Skála, J.: Malý slovník jednotek měření, Praha 1982.
 • Friedrich, G.: Rukověť chronologie křesťanské. Praha-Litomyšl 1997.
 • Bláhová, M.: Historická chronologie, Praha 2001.
 • Adolf, A.: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe. Praha 1997.
 • Hlaváček I.: Chronologie a její studium v českých zemích. In: Sborník archivních prací 28, 1978, s. 410 - 423.
 • Týž: Církevní kalendář a čeští světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech, in: Acta Universitatis Carolinae 1971, Z pomocných věd historických.
 • Horský Zd.: Příspěvek k poznání průběhu gregoriánské kalendářní reformy v českých zemích. In: Z dějin geodézie a kartografie v českých zemích 4, 1985, s. 17-34.
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) si uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
Historická geografie
 1. Současná historická geografie v mezinárodním kontextu
 2. Současná historická geografie v České republice
 3. Vývoj oboru
 4. Prameny historické geografie
 5. Metody historické geografie
 6. Historická krajina jako téma základního a aplikovaného výzkumu
 7. Středověká historická krajina českých zemí s modelovým příkladem
 8. Raně novověká krajina českých zemí s modelovým příkladem
 9. Novověká krajina českých zemí s modelovým příkladem
 10. Historická geografie a digital humanities (digitalizace, aplikace, portály)
Základní doporučená literatura
 • Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, 2. vyd. 2016.
 • Atlas krajiny České republiky, Praha – Průhonice 2009.
 • Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky, Praha 2011.
 • Bičík, I. a kol.: Vývoj využití ploch v Česku, Praha 2010.
 • Gojda, M.: Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody prameny, Praha 2017.
 • Hájek, P.: Jde pevně kupředu naše zem. Krajina českých zemí v období socialismu 1948–1989, Praha 2008.
 • Historická geografie 44, č. 2, 2018 s bibliografií  ročníků časopisu od roku 1968
 • Historický atlas měst České republiky, Praha, vydané svazky od roku 1995, kontinuace, o něm viz http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/.
 • Historický atlas obyvatelstva českých zemí, Praha 2017.
 • Chodějovská, E.– Semotanová, E. – Šimůnek, R.: Historické krajiny Čech. Třeboňsko – Broumovsko – Praha, Praha 2015.
 • Chrastina, P.: Historická geografia na Slovensku: minulosť, súčasnosť a perspektívy, in: Historická geografie 33, 2005, s. 420–432.
 • Klimek, T.: Krajiny českého středověku, Praha 2014.
 • Matoušek, V.: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha 2010.
 • Maur, E.: Revoluce ve výkladu historických proměn krajiny? Český časopis historický105, 2007, s. 619–626.
 • Sádlo, J. – Pokorný, P. – Hájek, P. – Dreslerová, D. – Cílek, V.: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí, Praha 2005.
 • Semotanová, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001.
 • Semotanová, E.: Vyprávěné krajiny, Praha 2018.
 • Semotanová, E.: Zeměpisné názvosloví českých zemí jako odraz krajinotvorných a dějinných procesů, Český časopis historický 109, 2011, č. 3, s. 518–550.
 • Využít lze též četné internetové zdroje.
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) si uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
Dějiny státní, městské, patrimoniální a církevní správy
 
Tematické okruhy z dějin správy do roku 1848
 1. Dějiny státní (výzkum patrimoniální, městské, církevní správy) správy v mezinárodním kontextu
 2. Dějiny státní správy (výzkum patrimoniální, městské, církevní správy) v České republice
 3. Vývoj oboru
 4. Prameny výzkumu dějin státní (patrimoniální, městské, církevní) správy
 5. Metody výzkumu dějin státní (patrimoniální, městské, církevní) správy
 6. Středověká státní (patrimoniální, městská, církevní) správa
 7. Raně novověká státní (patrimoniální, městská, církevní) správa
 8. Novověká státní (patrimoniální, městská, církevní) správa do roku 1848
Základní doporučená literatura
 • Janák, J. – Hledíková, Z. – Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005. (V rámci bibliografických příloh za jednotlivými kapitolami odkazy na další literaturu k tématu, a to i cizojazyčnou.)
 • Vaněček, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1975.
 • Kapras, J.: Přehled právních dějin zemí České koruny. 1 - 2. Praha 1935.
 • Schelle, K.: Vývoj státní správy v dokumentech, Díl I. (do roku 1945), Brno 1992.
 •  Malý K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010.
 • Walter F.: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500–1955, Wien–Köln–Graz 1975.
 • Malý K. – Soukup L.: Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989, Praha 2004.
 • Bahlcke J. –  Bömelburg H. J. – Kersken N. (hrsg.): Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa, Leipzig 1996.
 • Ewans R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550–1700, Praha 2003.
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) si uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
Dějiny správy z let 1850–1993
 1. Správa z let 1850-1993 a její stav výzkumu v mezinárodním kontextu
 2. Správa z let 1850-1993 a její stav výzkumu v ČR
 3. Prameny výzkumu dějin správy z let 1850-1993
 4. Metody výzkumu dějin správy z let 1850-1993
 5. Dějiny správy v letech 1848-1918
 6. Dějiny správy v letech 1918-1939
 7. Dějiny správy v letech 1939-1945
 8. Dějiny správy v letech 1945-1989
 9. Vývoj dějin správy po roce 1989
Základní doporučená literatura
 • Hledíková Z. – Janák, J. – Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích: od počátku státu po současnost, Praha 2011.
 • Schelle, K.: Československé dějiny státu a práva v dokumentech, Brno 1993.
 • Malý, K.:Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2003.
 • Veselý, Z.: Dějiny českého státu v dokumentech, Praha 2003.
 • Schelle, K.: Dokumenty z ústavních a právních dějin první Československé republiky, Brno 1994.
 • Schelle, K.: Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938), Praha 2006.
 • Schelle, K.: Vývoj státní správy v dokumentech, Brno 1992.
 • Schelle, K.: Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948, Praha 2005
 • Další odbornou literaturu (včetně internetových zdrojů) si uchazeč vybere dle svého specifického zaměření.
 
MODERNÍ SYSTÉMY V ARCHIVNICTVÍ
Okruhy (uvádíme s ohledem na šíři tohoto specializovaného směru):
 1. Problematika zpřístupňování digitálního obsahu pro různé typy mobilních zařízení, technické možnosti a způsoby tvorby. Publikování textů v elektronické podobě. Nástroje a formáty pro publikování elektronických textů pro různé typy zařízení.
 2. Problematika optického rozpoznávání znaků, výhody a nevýhody, přepis textů, využitelný software, přístupy a možnosti.
 3. Problematika digitalizace a zpřístupňování velkoformátových předloh. Problematika výpovědní hodnoty digitalizované velkoformátové předlohy.
 4. Moderní trendy v oblasti digitalizace a zpřístupňování digitalizátů veřejnosti.
 5. Přístupnost a použitelnost webových aplikací určených pro badatele.
 6. Výhody a nevýhody digitalizace archiválií ve vztahu k archivním pomůckám. Způsoby webové prezentace archivního katalogu s důrazem na uživatelskou přívětivost.
 7. Možnosti a způsoby úprav a práce s digitalizovanými obrazy, možnosti vylepšení obrazu, problematika konverze, důvěrnosti, řešení deformací, řešení nežádoucích otisků ze sousedních stránek, apod.
 8. Obecné možnosti vyhledávání archivních pramenů a ostatních zdrojů prostřednictvím webových aplikací. Vyhledávání v digitalizovaných dokumentech, sémantický web, technické možnosti vyhledávání.
 9. Zákon o veřejných zakázkách, problematika přípravy zadávací dokumentace, popis procesu, možností, způsobů, kategorizace veřejných zakázek a vyhodnocení.
 10. Způsoby řešení IT inovací v institucích archivního typu. Role vlastního IT oddělení v archivech, cloud computing. Outsourcing ICT – důvody, výhody a nevýhody, možnosti realizace outsourcingu.
 11. Best Practice řízení IT – přehled systému pro digitální archivaci, spisovou službu, nejčastěji využívané systémy ve veřejné a statní správě, popis nejčastějších realizací případových studií v institucích a organizacích v ČR.
 12. Systémy pro vzdálenou správu pracovních stanic a serverů, zajištění vzdáleného přístupu pomocí virtuální privátní sítě (VPN). Obecné pojetí informační a kybernetické bezpečnosti ve vztahu k institucím archivního typu při využití vzdáleného přístupu.
 13. Nástroje pro řízení projektů (project management) v organizaci, nástroje pro online spolupráci v organizaci. Proč zavádět, jakým způsobem, co vyžaduje správa projektů.
 14. Souborové systémy – charakteristika souborového systému, souborové systémy používané na pracovních stanicích, serverech a datových médiích. Nástroje pro údržbu souborových systémů a obnovu dat.
 15. Informační a kybernetická bezpečnost informačních systémů a prostředků ICT, bezpečnostní politika organizace v oblasti ICT v institucích archivního typu.
 16. Problematika digitalizace 2D předloh. Způsoby, možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.
 17. Problematika digitalizace 3D předloh. Způsoby, možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.
 18. Možnosti zobrazování 3D grafiky. Popis a porovnání jednotlivých technologií. Možnosti zobrazení 3D grafiky pro různé typy zařízení z kategorií 2D i 3D.
 19. Virtuální prohlídky objektů národního kulturního dědictví - přístupy, možnosti, způsoby tvorby, vybavení. Problematika snímání scén, spojování fotografií, maskování, spojnicové body, způsob tvorby konečné prohlídky a panoramat.
 20. 3D skenování a 3D tisk. Možnosti, způsoby, popis a zhodnocení jednotlivých přístupů. Nejčastější způsoby využití jednotlivých přístupů.
Základní doporučená literatura
 • Andress, J. – Rogers, R. (ed.): The basics of information security: understanding the fundamentals of InfoSec in theory and practice. Amsterdam 2014.
 • Bentkowska-Kafel, A. – MacDonald, L. W.: Digital techniques for documenting and preserving cultural heritage. Kalamazoo 2017.
 • Berry, M. J. A.: Text mining: applications and theory. Oxford 2010.
 • Breziński, S.: Outsourcing idea in the contemporary management: monograph. Ostrava 2015. Burdea, G. C. – Coiffet, P.: Virtual reality technology. Hoboken 2003.
 • Dohnal, J. - Pour J.: IT v řízení podniku: MBI. Praha 2016.
 • Elektronický časopis o informační společnosti IKAROS [online]. Dostupné z: http://ikaros.cz
 • Ježková, Z.: Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim 2013.
 • Komzák, T.: Řízení IT projektů pro úplné začátečníky. Brno 2013.
 • Kratochvílová, J.: 3D tisk. Ústí nad Labem 2015.
 • Lacko, B., - Švec, J. – Balatková, M.: Specifika technických projektů: pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - jak zvládnout projekty. Kuřim 2014.
 • Magazín Egovernment [online]. Dostupné z: http://www.egovernment.cz/
 • Mates, P. – Smejkal, V.: E-government v České republice: právní a technologické aspekty. Praha 2012.
 • Máchal, P. – Kopečková, M. – Dolinová, L. – Michelfeit, S.: Projektové řízení: příklady z praxe. Brno 2015.
 • Maule, J.: Současné trendy v ICT. Písek 2015.
 • NIS (Network and Information Security) - směrnice 2016/1148
 • Pabst, S.: Naučte se kreslit 3D obrázky: realistické trojrozměrné kresby: ilustrovaný a fotografický průvodce. 2017.
 • Redwood, B. – Schöffer, F. – Garret, B.: The 3D printing handbook: technologies, design and applications. Amsterdam [2017].
 • Ruest, D. – Ruest, N.: Virtualizace: podrobný průvodce. Brno 2010.
 • Soriano, M.: Information and network security. Prague 2013.
 • Štroner, M.: 3D skenovací systémy. Praha 2013.
 • Štroner, M.: Možnosti zvyšování přesnosti 3D skenování: Possibilities of 3D scanning accuracy increasing. Praha 2016.
 • Velte, A. T. - Velte, T. J. - Elsenpeter R. C.: Cloud Computing: praktický průvodce. Brno 2011.
 • Whitman, M. - Mattord, H.: Principles of information security. New York 2017.
 • eIDAS - Zákon o službách vytvářejících důvěru - 297/2016 Sb. , 298/2016 Sb.
 • GDPR nařízení 679/2016 o ochraně osobních informací
 • ISO/IEC 27002 Informační technologie Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.
 • ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky.
 • Směrnice Evropského parlamentu a RADY EU 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systému v Unii.
 • Zákon o službách vytvářejících důvěru - 297/2016 Sb., 298/2016 Sb.
 • Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., pozměněn novelou č. 56/2014 Sb., vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, pozměněna novelizovanou vyhláškou č. 283/2014 Sb.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
 • Zákon 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti – Zákon č. 181/2014 Sb.
 • Zákon č. 365, 2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

C/ Zkouška z filozofie


Tematické okruhy  
Otázky se týkají tří základních tematických okruhů, celkově jsou však propojeny v jediný soubor otázek.
 
Jedná se o následující okruhy:
 1. Charakteristika filozofie a její tematické oblasti
 2. Kapitoly z dějin filozofie
 3. Filozofie vědy a epistemologie
Otázky:

1. Platonova a Aristotelova metafyzika a epistemologie
a) Vyložte Platónovu hypotézu idejí a její různé podoby a Aristotelovu reakci na ni a jeho vlastní řešení? Co má hypotéza idejí pomoci zdůvodnit?
b) Jaký je vztah smyslového a rozumového poznání u Platóna a Aristotela?
 
Základní doporučená literatura:
 • Hare, R. M. – Barnes, J. – Chadwick, H.: Zakladatelé myšlení. Praha 1994, str. 15-96.
 • Gadamer, H. G.: Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha 1994.
2. Důkazy boží existence. Spor o univerzálie a Problémy s recepcí Aristotela ve 13. století
a) S jakými typy důkazů boží existence se ve středověké filozofii setkáte? Jaké jsou jejich antické předobrazy či inspirace? Jaký byl smysl dokazování boží existenci?
b) Vyložte povahu a historické kořeny sporu o univerzálie.  Jaké byly základní pozice v tomto sporu a je tento epistemologicko-ontologický spor stále „aktuální“?
c) Proč byl Aristotelés pro oficiální křesťanské kruhy nepřijatelným autorem? Kdo byli averoisté a proč proti nim církev aktivně vystupovala?
 
Základní doporučená literatura:
 • Kol.: Filozofický slovník. Olomouc 1998. (heslo Důkazy boží existence)
 • Floss, P.:Architekti křesťanského středověkého vědění, str. 230-239, 315-317.
 • Pieper, J.: Scholastika. Praha 1993.
3. Teorie poznání v novověké filozofii
a) Srovnejte racionalistickou a empiristickou teorii poznání (dedukce vs. indukce, otázka vrozených idejí, metafora „nepopsané desky“).
b) Předveďte tyto rozdíly na srovnání zvolených představitelů kontinentálního racionalismu a britského empirismu.

Základní doporučená literatura:
 • Kenny, A.: Stručné dějiny západní filosofie. Praha 2000, str. 275-390.
 • Röd, W.: Novověká filosofie I + II, Praha 2001 a 2004.
4. Filosofie a otázky poznání
a) Co říká tzv. verifikační princip (nebo princip verifikace), kdo byli jeho proponenti a jakým způsobem aplikovali tento princip na filozofické otázky?
b) Co je hypoteticko-deduktivní model vědeckého vysvětlení? V čem spočívá Popperova kritika hypoteticko-deduktivního modelu?

Základní doporučená literatura:
 • Peregrin, J.: Filozofie pro normální lidi, Praha 2008.
 • Peregrin, J.: Kapitoly z analytické filozofie, Praha 2005.
5. Filosofická reflexe totality
a) Shrňte Popperovo rozlišení mezi uzavřenou a otevřenou společností. Proč označuje K. R. Popper Platóna a K. Marxe za nepřátele otevřené společnosti?
b) Jaké jsou podle H. Arendtové kořeny a základní rysy totalitarismu?

Základní doporučená literatura:
 • Popper, K. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé I/II. Praha 1994.
 • Arendtová, H.: Původ totalitarismu I-III, Praha 1996.
 • Ballestrem, O.: Politická filosofie 20. stol., Praha 1993.
Všechny části státní rigorózní zkoušky se konají v týž den. Bližší informace jsou obsaženy v dokumentu Řád pro státní rigorózní zkoušky Filozofické fakulty UHK zveřejněném na úřední desce FF UHK.
 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 28.3.2019 19:12