Podmínky pro vykonání státní rigorózní zkoušky

Podmínky pro vykonání státní rigorózní zkoušky


Základní podmínkou pro vykonání státní rigorózní zkoušky opravňující k užívání akademického titulu „doktor filozofie“, ve zkratce „PhDr.“ je absolvování magisterského studijního programu Historické vědy. Rigorózní práce se předkládá z oboru archivnictví, specializace: 1. Archivnictví a pomocné vědy historické.;  2. Archivnictví a moderní systémy.

Podmínky pro vykonání státní rigorózní zkoušky stanoví Řád pro státní rigorózní zkoušky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zveřejněný na úřední desce FF UHK. Uchazečům o státní rigorózní zkoušku se doporučuje podrobné seznámení s jeho obsahem.

Rigorózní práce musí respektovat tato pravidla:
  • Rozsah rigorózní práce činí minimálně 100 normostran odborného textu. Do tohoto počtu se nezapočítávají přílohy.
  • Formální úprava rigorózní práce může vycházet ze vzorů kvalifikačních prací určených Výnosem děkanky Filozofické fakulty UHK č. 17/2018. Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na Filozofické fakultě UHK zveřejněném na úřední desce FF UHK.
  • Rigorózní práce může vycházet z diplomové práce, již uchazeč o rigorózní řízení podstatným způsobem přepracoval a doplnil.
  • Součástí rigorózní práce je čestné prohlášení uchazeče, že rigorózní práci vypracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu.
  • Jako rigorózní práci nelze předložit odevzdanou či obhájenou disertační nebo jakoukoli jinou práci, jež již byla využita k udělení akademického titulu.
  • S rigorózní prací je nakládáno v souladu s Řádem pro nakládání s bakalářskými, diplomovými, rigorózními, disertačními a habilitačními pracemi v platném znění zveřejněném na úřední desce Univerzity Hradec Králové.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 28.3.2019 19:7