Postup při zahájení rigorózního řízení

Postup při zahájení rigorózního řízení


Uchazeč o rigorózní řízení podá písemnou přihlášku na Studijní oddělení Filozofické fakulty UHK, referentka PhDr. Lucie Kudová, Ph.D., nám. Svobody 331, Hradec Králové, tel.: 493 331 222, e-mail: lucie.kudova@uhk.cz, nebo ji zašle poštou na adresu: Studijní oddělení Filozofické fakulty UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové.
 
Přihláška musí obsahovat tyto povinné přílohy:
  • Ověřené opisy dokladů o absolvování magisterského studijního programu v téže oblasti studia (tzn. vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu) – toto neplatí pro absolventy Univerzity Hradec Králové;
  • strukturovaný odborný a pracovní životopis;
  • výtisk diplomové práce, jež vedla k udělení titulu „Mgr.“ (toto neplatí pro absolventy Univerzity Hradec Králové);
  • text rigorózní práce v trojím vyhotovení v papírové podobě, z nichž nejméně jedno bude v pevné vazbě, a elektronickou verzi rigorózní práce, nebo v případě, že rigorózní práci nepředkládá s přihláškou, poskytne název a základní teze zamýšlené rigorózní práce (cíle, metody, osnova, základní literatura) a spolu s tím žádost o využívání zařízení a informačních technologií FF UHK potřebných pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce, včetně dokladu o zaplacení příslušné úhrady za využívání těchto služeb, jejíž výše je stanovena pro každý akademický rok řídícím aktem děkana FF UHK (ve druhém případě je uchazeč povinen odevzdat rigorózní práci nejpozději do 12 měsíců od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce);
  • uchazeč předloží společně s přihláškou a jejími přílohami doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky (výše poplatku je stanovována pro každý akademický rok řídícím aktem děkana; poplatek nelze snížit ani prominout);
  • čestné prohlášení (je součástí listu přihlášky), že uchazeč nezahájil na jiné vysoké škole rigorózní řízení ve stejné oblasti studia a že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném rigorózním řízení či nevedla k udělení jiného akademického titulu.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 28.3.2019 17:53