O katedře

Katedra sociologie zajišťuje v rámci studijního programu Sociologie studijní obor Sociologie obecná a empirická v bakalářském prezenčním studiu. Cílem studia je umožnit studentům po absolvování bakalářské úrovně kvalifikovanou volbu další orientace, a to studijní nebo praktické. Studenti během svého studia získávají obecné, zčásti i speciální, sociologické vzdělání, tj. základní znalosti v oblasti sociologických společenskovědních teorií, dějin sociologie, sociologických disciplín, metod a technik, včetně počítačového zpracování výzkumů. Obzor znalostí si studenti mohou rozšířit v rámci zahraničních studijních pobytů. Absolvent oboru se může uplatnit jednak v dalším studiu v linii sociologie obecné i empirické (badatelské i komerční), případně v navazujícím studiu příbuzných společenskovědních oborů, jednak v praxi veřejného života, veřejné správy, neziskových organizací, médií, sociologických pracovišť odborných a v komerčních výzkumných agenturách. Cílem katedry je rozšířit studium o navazující magisterský stupeň.

Činnost katedry se orientuje na rozvinutí badatelství, na propojení výzkumů a výuky. Sociologické výzkumy jsou zejména zaměřeny na problematiku města (sociologie města) a regionu. Katedra již realizovala nebo právě uskutečňuje sociologická šetření pro účely krajské správy. Této činnosti se účastní také studenti, kteří tak získávají cenné praktické dovednosti. Perspektivně pracoviště usiluje o mezinárodní spolupráci, zejména přeshraniční. 

Katedra v současné době posiluje součinnost s katedrami v rámci České republiky, navazuje kontakty v zahraničí, spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR, s Českým statistickým úřadem. Účelem vzájemných kontaktů není jen výměna zkušeností, komparace empirických zjištění, ale zejména úsilí o zapojení do společných badatelských projektů.

kontakt

umístění: budova B, místnost 21082
email: klara.burianova@uhk.cz
telefon: (+420 49 333) 1282

více informací o katedře najdete na: 

https://portal.ff.uhk.cz/sociologie/

Facebook katedry

Facebook našeho studentského sociologického klubu SH1UK


Naposledy upraveno: Burianová Klára, 19.10.2018 9:29