29.01.2015

  Pracovníci Filozofické fakulty UHK prošli kurzem na zvýšení odborných kompetencí

  Akademičtí i technickohospodářští zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) získali díky pětidennímu kurzu dalšího vzdělávání „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK“ nové informace, podněty a rady pro zkvalitnění a inovaci jejich pracovních postupů, výkonů a výsledků. Osmihodinová setkání se konala 8. a 9. ledna 2015 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a 14. až 16. ledna 2015 při výjezdním zasedání. Účastnilo se jich 27 žen a 28 mužů.

  První setkání, které se uskutečnilo 8. ledna 2015, bylo zaměřeno na představení nového univerzitního informačního systému STAG a jeho dopad na změny v administraci studia a studijních programech. Školitelem byla dr. Pavla Dočekalová, proděkanka pro studium FF UHK. Cílem její přednášky bylo především posílit a prohloubit znalosti a dovednosti účastníků kurzu v práci se systémem, který Univerzita Hradec Králové od počátku akademického roku 2014/2015 využívá. 

  „Přednáška se zaměřila na vysvětlení změn, které využití nového informačního systému přináší pro uživatele z řad akademických i technickohospodářských pracovníků fakulty. Zároveň vysvětluje, jaký dopad má změna na způsob administrace studijní agendy, na organizační postupy a jak se odráží ve změnách studijních pravidel i univerzitních vnitřních předpisů,“ uvedla proděkanka Dočekalová. 
   
  Kurz „Motivační metody na zvyšování studentských mobilit na fakultě (incoming, outgoing) a práce se zahraničními studenty“ vedl 9. ledna 2015 dr. Karel Kouba, proděkan pro zahraniční styky FF UHK. Primárním cílem jeho přednášky bylo motivovat vyučující a technickohospodářské pracovníky fakulty k podpoře studijních i pracovních výjezdů studentů do zahraničí. Setkání mělo též vyzdvihnout význam mezinárodní spolupráce fakulty. Účastníci z různých pracovišť FF UHK, zejména tzv. katederní koordinátoři mobilit, informovali své kolegy o metodách a efektu propagace zahraničních cest na svých pracovištích. Následně byly představeny také aktivity a motivační schéma Referátu zahraničních styků děkanátu fakulty. 
   
  Třetí setkání bylo zaměřeno na ekonomické aspekty fungování univerzity, resp. fakulty. Od tajemnice FF UHK Ing. Ivany Svobodové se účastníci 14. ledna 2015 dozvěděli o metodě úplných nákladů na UHK, tzv. FullCost, a jejích důsledcích pro hospodaření fakulty. 
   
  „Metoda rozpočtování úplných nákladů na UHK by měla pomoci identifikovat úplné náklady v rámci pedagogické, vědecké a projektové činnosti, zjistit skutečnou výši režijních nákladů na projektech i doplňkové činnosti, umožnit vytvoření transparentních pravidel tvorby rozpočtu, motivovat k tvorbě zdrojů a jejich efektivnějšímu využití a zlepšit možnosti porovnání pracovišť v rámci univerzity i jednotlivých fakult,“ vysvětlila účastníkům setkání tajemnice Svobodová. 
   
  Následující den byl věnován zvyšování kompetencí zaměstnanců FF UHK v kontextu metod práce s uchazečem o studium. Dr. Miroslav Joukl, vedoucí Katedry sociologie FF UHK, představil 15. ledna 2015 přítomným grafy popisující zájem uchazečů o jednotlivé obory nabízené fakultou v uplynulých čtyřech letech. Předvedeny byly také výsledky empirického šetření, zaměřeného na analýzu procesu volby vysoké školy, které se uskutečnilo mezi uchazeči o studium na FF UHK v předchozím akademickém roce. Následovala debata o možnostech podpory motivace středoškoláků ke studiu na FF UHK, na němž se přítomní shodli na nutnosti posílení spolupráce se středními školami a propagaci fakulty moderními metodami.

  Poslední den intenzivního kurzu zaměřeného na zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK se konal ve jménu grantů a dotací. Bc. Zuzana Řezníčková z Referátu vědy FF UHK představila přítomným nejfrekventovanější úskalí při podávání žádostí o finanční podporu vědy a výzkumu. 
   
  „Seminář dalšího vzdělávání akademických i technickohospodářských pracovníků cílil na nejčastější problémy při podávání návrhů vědeckých projektů, zejména dotací Grantové agentury ČR a dotace českých ministerstev,“ uvedla Bc. Řezníčková. Přítomní byli seznámeni s návody a radami, jak se orientovat ve výzvách veřejných soutěží a v aplikacích na podávání projektových žádostí. Následovala diskuse a výměna zkušeností účastníků setkání. 


  Akce se konala za podpory projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0106 - Modernizace a inovace studijních oborů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 30.4.2015 16:40