O fakultě


Hlavním posláním Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými jsou archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie a sociologie. Kromě nich však rozvíjí i studia a výzkumné směry, které z ní činí originální a vyhledávanou školu. Od akademického roku 2017/2018 je součástí FF UHK i ústav sociální práce. 

Unikátní specializace

Jedná se především o specializaci na Latinskou Ameriku a Afriku a o uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách. V současné době studuje na Filozofické fakultě kolem 1200 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském stupni.

Kromě svých vlastních zajišťuje Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pro sesterskou Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové studijní obory zaměřené na vzdělávání učitelů dějepisu, občanské výchovy a základů společenských věd, které studuje dalších několik set studentů.

Respektované vědecké výsledky

Fakulta buduje svou prestiž především na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí a na základě respektovaných vědeckých výsledků. Výuka a působení akademického sboru jsou úzce vázány na výzkum. Široké spektrum činností a kvalita jejich výsledků činí z Filozofické fakulty originální a vyhledávanou vysokou školu, jež je partnerem mnoha tuzemských a zahraničních institucí.

Výzkum se na fakultě odehrává především v rámci grantových projektů Grantové agentury ČR či projektů takzvaného specifického výzkumu, na němž participují nadaní magisterští a doktorští studenti FF UHK. Mimo striktně vědeckých grantů fakulta úspěšně čerpá mnoho prostředků ze strukturálních fondů EU, zejména Evropského sociálního fondu, určených k rozvoji fakultní infrastruktury. Vědecké ambice naší instituce jsou naplňovány i díky možnosti udělovat titul docent a profesor v oboru České a československé dějiny.

Spolupráce s praxí

Stále větší pozornost fakulta věnuje spolupráci s praxí. Všechna fakultní pracoviště mají navázány partnerské vztahy s řadou veřejných, státních či soukromých institucí, ať již jde o orgány veřejné správy a územní samosprávy, o vědecké instituce, základní a střední školy, soukromé firmy či nadace. Za účelem těsnějšího sepětí s „odběratelskou“ sférou na FF UHK funguje fakultní rada pro spolupráci s praxí plnící roli poradního orgánu děkanky.

Do všeobecného povědomí fakulta vstupuje stále se rozšiřující nabídkou rozmanitě zaměřených kurzů v rámci takzvaného dalšího vzdělávání (učitelů i neučitelů). V neposlední řadě ve spolupráci s dalšími veřejnými institucemi naše fakulta (spolu)realizuje různé vzdělávací a popularizační akce pro veřejnost. Akademici či studenti naší fakulty participují na řadě dalších zajímavých aktivit, především na provozování Archeoparku Všestary, který je zcela nevšedním skanzenem pravěké vesnice a unikátním pravěkým muzeem.

Zahraniční mobility

Neopomenutelnou oblastí zájmu fakulty je rozvoj zahraniční mobility studentů i pedagogů a vztahů s partnerskými institucemi v cizině. Studenti i pracovníci fakulty vyjíždějí na pravidelné stáže do zemí Evropské unie (například do Španělska, Portugalska, Itálie, Estonska, Francie, Norska, Velké Británie, Rakouska, Německa, Turecka aj.). A komu nestačí Evropa, může studovat či „stážovat“ v mimoevropských destinacích, ať už se jedná o severoamerické, latinskoamerické (např. Peru, Venezuela, Mexiko, Argentina, Nikaragua) či africké (mj. Ghana, Kapverdské ostrovy) univerzity.

Relativní mládí naší fakulty je pro nás výhodou, neboť umožňuje velkou otevřenost a pružnost při plnění vzdělávacích, vědeckých a dalších neméně podstatných funkcí a rolí v regionálním i celorepublikovém rámci.

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 6.9.2018 14:6