Doktorská studia

Podmínky přijímací řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2019/2020

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2018

Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 ve studijním programu P6101 Filozofie, v oboru Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia), ve studijním programu P6701 Politologie, v oboru Africká studia (prezenční a kombinovaná forma studia) a Latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia) - zrušeno viz 08 Dodatečné ustanovení ......, ve studijním programu Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia), ve studijním programu P7105 Historické vědy, v oboru Archivnictví (prezenční a kombinovaná forma studia) a v oboru Historie (prezenční a kombinovaná forma studia) a ve studijním programu Archeologie, v oboru Archeologie (prezenční a kombinovaná forma studia).
 
Podmínky přijetí
 
Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia a splnění podmínek přijímací zkoušky, která se koná ústní formou. Níže je uvedena náplň přijímacího pohovoru pro jednotlivé obory. Návrh na přijetí uchazečů do doktorských studijních programů předkládá děkance v souladu se Studijním a zkušebním řádem UHK čl. 32 příslušná oborová rada na základě návrhu komise pro přijímací zkoušky. Každá komise pro přijímací zkoušky stanoví pořadí pro přijetí jednotlivých uchazečů. Přijímací zkouška je hodnocena body a minimální hranice úspěšnosti činí 60 %. O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje děkanka fakulty. Po dohodě s uchazečem lze změnit během přijímacího řízení formu studia, obor studia měnit nelze.

 
Způsob podávání přihlášek
 
Přihláška se podává elektronicky
 
K vytištěnému opisu elektronické přihlášky uchazeč přiloží:
• úředně ověřenou kopii diplomu,
• strukturované CV,
• přehled publikační činnosti,
• návrh výzkumného projektu,
• případné potvrzení o jazykových předpokladech (certifikáty atp.).
Přihlášky včetně stručného životopisu, publikační činnosti, návrhu výzkumného projektu a ověřené kopie diplomu o ukončeném vysokoškolském studiu příslušného oboru přijímá studijní oddělení FF UHK na adrese:
 
Filozofická fakulta UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
 
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč poukazujte na číslo účtu:
4341822/0800, Variabilní symbol = 13990, Specifický symbol = oborové číslo elektronické přihlášky
 
Harmonogram přijímacího řízení
 
Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2019
Termín konání přijímacího pohovoru: v rozmezí 14. 6. 2019 - 28. 6. 2019

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů:
studijní program Filozofie - obor Filozofie: 5,
studijní program Politologie - obor Africká studia: 3, obor Latinskoamerická studia: 3 (zrušeno viz 08 Dodatečné ustanovení ......)
studijní program Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia: 4
studijní program Historické vědy - obor Archivnictví: 5, obor Historie: 5
studijní program Archeologie - obor Archeologie: 5
 
                       Způsob posuzování omluv při nepřítomnosti u přijímací zkoušky

Ze závažných a doložených důvodů lze nepřítomnost u přijímací zkoušky omluvit a přijímací zkoušku vykonat v náhradním termínu v rozmezí 9. 9. 2019 – 20. 9. 2019. Důvody nepřítomnosti posuzuje příslušná přijímací komise.
 
Náplň přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory
 
Obor: Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia)
 
V rámci přijímacího řízení uchazeč o studium prokáže nejen zájem o obor, ale i přehled o soudobé filozofii a předpoklady pro doktorské studium i vědeckou práci. Součástí přijímacího vstupního pohovoru bude také představení výzkumného projektu uchazeče v rozsahu minimálně 3 normostrany obsahujícím téma práce, obsahové vymezení, teoretický rámec, cíle, metody zpracování a seznam relevantní literatury k danému tématu. Pohovor prověří smysluplnost výzkumného projektu, který musí uchazeč předložit. Část přijímacího pohovoru bude vedena v cizím jazyce (angličtina). Uchazečům je doporučeno, aby ještě před samotným pohovorem absolvovali konzultaci s případným vedoucím jejich zamýšlené doktorské práce.

 
Obor: Africká studia (prezenční a kombinovaná forma studia) - zrušeno viz 08 Dodatečné ustanovení ......

Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské studium absolvované v rámci studijního programu Politologie nebo Mezinárodní teritoriální studia. Případně se může jednat o absolventy příbuzných nebo podobných sociálních či humanitně orientovaných studijních programů, ovšem za předpokladu úspěšného splnění požadavků přijímacího řízení orientovaných na prokázání adekvátní úrovně politologických a teritoriálních znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.
 
V rámci přijímacího řízení bude muset uchazeč o studium prokázat nejen dostatečné znalosti a předpoklady k odborné práci, ale také svou jazykovou vybavenost. Potenciální doktorand musí disponovat znalostmi anglického jazyka minimálně na úrovni B2 v rámci tzv. evropského referenčního rámce. Znalost dalších jazyků je velkou výhodou.
 
Součástí přijímacího řízení bude také představení výzkumného projektu uchazeče v rozsahu
cca 4–5 normostran obsahujícím téma práce, obsahové vymezení, teoretický rámec, cíle, metody zpracování a seznam relevantní literatury k danému tématu.
 
Budou akceptovány takové výzkumné projekty, které budou odpovídat teritoriálnímu zaměření studia na africký areál.
 
Obor: Latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia) - zrušeno viz 08 Dodatečné ustanovení ......

Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské studium absolvované v rámci studijního programu Politologie nebo Mezinárodní teritoriální studia. Případně se může jednat o absolventy příbuzných nebo podobných sociálních či humanitně orientovaných studijních programů ovšem za předpokladu úspěšného splnění požadavků přijímacího řízení orientovaných na prokázání adekvátní úrovně politologických a teritoriálních znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.
 
V rámci přijímacího řízení bude muset uchazeč o studium prokázat nejen dostatečné znalosti a předpoklady k odborné práci, ale také svou jazykovou vybavenost. Potenciální doktorand musí disponovat znalostmi anglického jazyka minimálně na úrovni B2 v rámci tzv. evropského referenčního rámce. Znalost dalších jazyků je velkou výhodou.
 
Součástí přijímacího řízení bude také představení výzkumného projektu uchazeče v rozsahu
cca 4–5 normostran obsahujícím téma práce, obsahové vymezení, teoretický rámec, cíle, metody zpracování a seznam relevantní literatury k danému tématu.
 
Budou akceptovány takové výzkumné projekty, které budou odpovídat teritoriálnímu zaměření
studia na latinskoamerický areál.

Program: Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia)

Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské nebo inženýrské vzdělání absolvované v rámci studijního programu Politologie nebo Mezinárodní teritoriální studia. Případně se může jednat o absolventy příbuzných nebo podobných sociálních či humanitně orientovaných studijních programů ovšem za předpokladu úspěšného splnění požadavků přijímacího řízení orientovaných na prokázání adekvátní úrovně politologických a teritoriálních znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.
 
V rámci přijímacího řízení bude muset uchazeč o studium prokázat nejen dostatečné znalosti a předpoklady k odborné práci, ale také svou jazykovou vybavenost. Potenciální doktorand musí disponovat znalostmi anglického jazyka minimálně na úrovni B2 v rámci tzv. evropského referenčního rámce. Znalost dalších jazyků (zejména španělština, portugalština a francouzština) je velkou výhodou. Součástí přijímacího řízení bude také představení výzkumného projektu uchazeče v rozsahu cca 4–5 NS obsahujícím vymezení tématu a cílů práce, teoretický rámec, metody zpracování a seznam relevantní literatury k danému tématu.
 
Budou akceptovány takové projekty, které budou odpovídat výzkumnému a teritoriálnímu zaměření studia na africký a latinskoamerický areál.
 
Obor: Archivnictví (prezenční a kombinovaná forma studia) se zaměřením na pomocné vědy historické a Archivnictví se zaměřením na moderní systémy
 
Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské studium ve studijním programu historické vědy, nejlépe oborů archivnictví, pomocných věd historických, historie nebo dalších příbuzných oborů jako např. dějiny umění, etnologie, germanistika, klasická filologie, ale také technických oborů zaměřených na informatiku ve společenských vědách.
 
Absolventi jiných oborů než Archivnictví či Pomocné vědy historické musí při přijímacím řízení prokázat i znalosti z profilových předmětů oboru (dějiny správy, archivní teorie a praxe, paleografie, diplomatika). Uchazeči o studium Archivnictví se zaměřením na pomocné vědy historické dále prokáží základní znalost latinského jazyka, aktivní znalost německého nebo jiného cizího jazyka v kontextu s tématem disertační práce.

V rámci přijímacího řízení uchazeč předloží svůj projekt disertační práce v rozsahu 5-10 normostran, v němž nastíní vybrané téma a jeho specifikaci jak v rovině problémové, časové, teritoriální, tak i předpokládaný směr a časový předpoklad výzkumu. V návrhu projektu by měl uchazeč uvést, zda disertační práce bude věnována zcela novým problémům a poznatkům, či se bude zabývat novým originálním řešením již dříve zpracovávaných otázek.
 
Odborná rozprava před komisí prověří nejen znalosti vztahující se k navrhovanému tématu disertační práce a schopnosti uchazeče obhájit svoji představu o důležitosti a užitečnosti zvoleného tématu, ale také znalosti teoretických základů oboru, včetně odborné literatury, tj. prověří jeho schopnosti k samostatné vědecké práci. Uchazeč musí prokázat odbornou vyhraněnost, dobrou znalost metodologie oboru a orientaci v odborné literatuře domácí i zahraniční, jakož i schopnost zvládat studium odborné literatury alespoň ve dvou cizích jazycích podle volby uchazeče. (Případná publikační činnost uchazeče je dalším zdrojem kladného hodnocení.)
 
Obor: Historie (prezenční a kombinovaná forma studia)
 
Podmínkou pro přijetí do studia je ukončené magisterské vzdělání ve studijním programu Historické vědy či v podobných sociálních či humanitně orientovaných studijních programech, ovšem za předpokladu splnění požadavků přijímacího řízení na adekvátní úroveň historických znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.
 
Uchazeč o doktorské studium prochází ústní přijímací zkouškou, která se skládá z pohovorů z jednoho cizího jazyka dle výběru uchazeče (angličtina, francouzština, němčina, ruština) a z pohovoru před komisí.
 
Cílem cizojazyčného pohovoru je zjistit, zda má posluchač předpoklady k tomu, aby během studia absolvoval dílčí doktorskou zkoušku z cizího jazyka. Vyžadují se základní komunikační dovednosti, schopnost porozumět předloženému odbornému textu a reagovat na otázky z něj vyplývající, prezentace zvoleného tématu disertační práce v cizím jazyce.
 
Po absolvování jazykového pohovoru následuje prezentace tématu disertační práce před komisí. Uchazeč o studium předkládá projekt (5–10 stránek), v němž nastíní problematiku zamýšleného výzkumu: východiska, prameny a literaturu, pracovní hypotézy, metody a předpokládané cíle výzkumu. Zamýšlené téma disertační práce posluchač představí komisi a reaguje na otázky, které jsou mu kladeny.
 
Program: Archeologie (prezenční a kombinovaná forma studia)

Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání absolvované v rámci studijního oboru Archeologie či v podobných humanitně popřípadě přírodovědně orientovaných studijních programech, ovšem za předpokladu splnění požadavků přijímacího řízení na adekvátní úroveň archeologických znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.

Podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaný pohovor, vycházející z problematiky magisterské práce a  obhajoba zvoleného tématu disertační práce před odbornou komisí. Součástí přijímacího řízení je představení projektu vztahující se k tématu disertační práce v rozsahu cca 3 stran. Uchazeč má komisi přesvědčit o schopnosti zpracovat na odborné úrovni jím předložené téma doktorské disertace a znalosti metodologie a odborné literatury vztahujících se k navrženému tématu. Podmínkou přijetí je též dostačující znalost alespoň jednoho světového jazyka.
 

Naposledy upraveno: Zárubová Kateřina, 29.3.2019 9:57