Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

(bakalářské a magisterské navazující studium)

Na bakalářské a navazující magisterské studium je termín pro podání přihlášky prodloužen do 15. 4. 2019.

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek 2019/2020

Přípravný kurz pro zájemce o studium historie pro akademický rok 2019/2020
Přípravný kurz pro zájemce o studium bakalářských programů Sociální práce se specializacemi pro akademický rok 2019/2020

Přehled nabízených oborů včetně informací k přijímacím zkouškám naleznete v části Studijní programy/obory.

Přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program Sociální práce jsou realizovány univerzitním pracovištěm UHK.

Pravidla pro přijímací řízení jsou upravena Výnosem děkanky č. 21/2018.
 

#FFreeindex - Projekt pro uchazeče o bakalářské studium na FF UHK. Sbírat body k přijímacímu řízení můžete už nyní!
 

Obecné podmínky přijetí ke studiu
 

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a splnění podmínek přijímacího řízení.


• přihlášky ke  studiu se podávají od 1. 12. 2018 do 15. 4. 2019


Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a splnění podmínek přijímacího řízení. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří disponují bakalářským nebo magisterským titulem nebo předpokládají jeho získání nejpozději v září 2019.


• přihlášky ke studiu se podávají od 1. 12. 2018 do 15. 4. 2019

 
Způsob podání přihlášky

 

Přihlášky ke studiu se  podávají  pouze elektronickou formou přihlášky, a to prostřednictvím portálu IS/STAG. Opis přihlášky není nutné zasílat. O zpracování přihlášky (po doručení  příslušné platby) bude uchazeč informován  e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Doba zpracování je maximálně měsíc. Pokud nedojde do tohoto termínu k zpracování přihlášky, kontaktujte  studijní oddělení.

Uchazečům se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia, o přípravných kurzech, a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení. V případě zájmu o zajištění služeb je nutné zaškrtnout v přihlášce ke studiu kolonku - uchazeč se specifickými potřebami. Bližší informace a kontakty naleznete na: www.uhk.cz/augustin.
 

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
 

Poplatek ve výši  500,- Kč se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet Univerzity Hradec Králové.

– číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol = 13990; specifický symbol = oborové číslo  přihlášky

IBAN - CZ23 0800 0000 0000 0434 1822; SWIFT - GIBACZPX;

název účtu - Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů II"; Název banky: Česká spořitelna, a.s.; adresa banky - Budějovická 1518/13b, Praha 4, 140 00.

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních oborů, jsou povinni podat na každý studijní obor a formu samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 

Termíny přijímacího řízení
 

Termíny konání přijímacích zkoušek jsou uvedeny v Harmonogramu přijímacího řízení na FF 2019. Závazné konkrétní termíny konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory budou upřesněny podle počtu akceptovaných přihlášek nejpozději  do konce dubna 2019.

Uchazeči obdrží písemnou pozvánku na přesný termín přijímací zkoušky nejpozději měsíc před jejím konáním.

Jestliže se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, nebude již mít jinou možnost ji konat. Případné omluvy jsou bezpředmětné.

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypisován.

Děkanka FF může vypsat 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena studijní místa z 1. kola. Do 2. kola nebude přijata přihláška  uchazečů, kteří ve stejném oboru neuspěli u přijímacího řízení v 1. kole. Takový uchazeč se může přihlásit v rámci 2. kola na jiný obor. Do 2. kola se se mohou přihlásit uchazeči, kteří byli přihlášeni v 1. kole a na přijímací zkoušku se nedostavili.
 

Forma a náplň přijímací zkoušky
 

V sekci studijní obory jsou uveřejněny informace k jednotlivým studijním oborům, tj. bližší informace o profilu uchazeče, absolventa, obsahu přijímací zkoušky, včetně doporučené studijní literatury.


Podmínky přijetí ke studiu
 

Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky a dosažení takového umístění v pořadí uchazečů o studium daného studijního oboru, které nepřesáhne kapacitní možnosti oboru stanovené děkankou pro příslušný studijní obor pro akademický rok 2019/2020. Ve výše uvedených případech mohou být rovněž přijati uchazeči, kteří doloží splnění podmínek pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky, získávají maximální možný počet bodů, který je stanoven pro hodnocení přijímací zkoušky.

V případě  rovnosti dosažených bodů u více uchazečů se návrh přijímací komise řídí zásadou, že musí být tito uchazeči buď všichni přijati, nebo naopak všichni nepřijati.

Uchazeči budou pro daný obor přijímáni výhradně podle dosaženého pořadí, které lze zjistit na webu UHK.

Pokud všichni přijatí uchazeči nepotvrdí nástup ke studiu, může se bodová hranice rozhodující pro přijetí snížit a dodatečně mohou být přijati  ti nejlepší z uchazečů, kteří podle původního rozhodnutí nebyli přijati z kapacitních důvodů a podanou žádostí o přezkoumání rozhodnutí  projevili o studium trvající zájem. Všichni tito uchazeči následně obdrží nové rozhodnutí o přijetí.

Děkanka si vyhrazuje právo zrušit vypsané přijímací řízení na některý z oborů z důvodu malého počtu uchazečů.
 

Doložení  dokladů
 

Pro vydání Rozhodnutí o přijetí ke studiu musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Úředně ověřenou kopii dokladu je nutné zaslat na Studijní oddělení FF UHK v termínu:

•do 15. 5. 2019 uchazeči, kteří mají vzdělání již ukončeno z předešlých let
•do 30. 6. 2019 uchazeči, kteří maturují (konají státní zkoušky) na jaře 2019
•do 13. 9. 2019 uchazeči, kteří maturují (konají státní zkoušky) po 30. 6. 2019
 

Důležité dokumenty
 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu UHK na akademický rok 2019/2020

Výnos č. 26 Pravidla přijmacího řízení na AR 2019/2020  Sociologie

Příloha č.1: Harmonogram přijímacího řízení na FF UHK 2019
Příloha č.2: Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na studijní obory v rámci přijímacího řízení na FF UHK pro rok 2019/2020Poplatky spojené se studiem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové
 

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia*) zvětšená o jeden rok, uhradí částku 14 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia, a to bez ohledu na formu studia.  

Do doby studia se započítávají též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než úspěšným absolvováním (nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu).

Student, který zahájí studium v akademickém roce 2019/2020 a na kterého se vztahují podmínky úhrady poplatků za studium, bude o vyměření poplatku písemně vyrozuměn.

*) Standardní doba studia u bakalářského studia je 3 roky, u navazujícího magisterského studia 2 roky.
 

Naposledy upraveno: Zárubová Kateřina, 3.4.2019 11:37