Uznaná doba rodičovství

Uznaná doba rodičovství

 
Podle novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněné dalších zákonů je vysoká veřejná vysoká škola povinna činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (dále jen „uznaná doba rodičovství“).
 
Uznaná doba rodičovství ovlivňuje výpočet celkové doby studia jednak pro účely přerušení studia a jednak pro stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia. Novelu vysokoškolského zákona dále doplňuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Uznanou dobou rodičovství (viz § 21, odst. 1, písm. f zákona o vysokých školách) se rozumí doba, po kterou by studentce či studentovi trvala mateřská či rodičovská dovolená ve smyslu § 195 až § 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

Uznaná doba rodičovství matky dítěte začíná osmým týdnem před předpokládaným dnem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství otce dítěte začíná dnem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Přiměřeně se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž uznaná doba rodičovství v tomto případě začíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 
V případě převzetí dítěte po dovršení tří let, nejdéle však do sedmi let jeho věku, trvá uznaná doba rodičovství 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dovršením tří let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení tří let věku, trvá uznaná doba rodičovství do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.
 
Nároky plynoucí z uznané doby rodičovství může studentka nebo student uplatnit na péči o vlastní dítě i dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušeného orgánu ve smyslu  § 197 zákoníku práce.
 

Práva studentky či studenta plynoucí z uznané doby rodičovství

 
Student/ka s uznanou dobou rodičovství má právo na odečítání uznané doby rodičovství od celkové doby studia pro účely výpočtu poplatku za delší studium (§58 odst. 3 poslední věta zákona o vysokých školách). Student/ka uplatní své právo na odečítání uznané doby rodičovství od celkové doby studia z hlediska poplatkové povinnosti tím, že o uznanou dobu rodičovství písemně požádá.
 
Student/ka má v době uznané doby rodičovství právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména ze Studijního a zkušebního řádu UHK, o dobu, po kterou by jinak trvalo její/jeho čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší (§ 54a zákona o vysokých školách). O prodloužení lhůt musí písemně požádat děkana.
 
Student/ka má po celou dobu uznané doby rodičovství právo na přerušení studia (§ 54 odst. 2 zákona o vysokých školách). Student/ka uplatní své právo na přerušení studia tím, že o to písemně požádá.
 

Povinnosti žadatele

 
Žadatel je povinen hlásit univerzitě veškeré změny mající vliv na evidenci uznané doby rodičovství.

Pokud nastanou nové skutečnosti, které by měnily trvání přiznaného nároku plynoucího z uznané doby rodičovství, student je povinen tuto změnu studijnímu oddělení fakulty neprodleně oznámit a doložit kopií dokladů osvědčujících tuto skutečnost včetně doby, kdy nastala.

Dopustí-li se student/ka manipulace s daty či podvodu, jejichž důsledkem je chybně evidovaná uznaná doba rodičovství nebo s tím související přerušení studia v uznané době rodičovství, posuzuje se jeho skutek jako disciplinární přestupek ve smyslu § 64 zákona. V případě podání žádosti o evidenci uznané doby rodičovství doložené kopií těhotenské průkazky je nutné do 22 týdnů od narození dítěte doložit kopii rodného listu dítěte. Následkem nesplnění této povinnosti je ukončení evidence uznané doby rodičovství, a to k datu uplynutí výše uvedené lhůty 22 týdnů od narození dítěte.
 

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

 
Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě podané žádosti o její evidenci Univerzitou Hradec Králové.
O evidenci uznané doby rodičovství univerzitou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte.
 
Originál žádosti se podává v písemné podobě na studijní oddělení fakulty, na které je žadatel zapsán do studia. Je-li student/ka zapsán do studia souběžně ve dvou či více studijních programech, resp. oborech, práva je nutno uplatňovat pro každý studijní program či obor.
 
Uznanou dobu rodičovství nelze těhotné studentce zaznamenat dříve než osm týdnů před předpokládaným termínem porodu.
 
Náležitostmi žádosti o evidenci uznané doby rodičovství jsou identifikace žadatele, specifikace skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství, doložení tvrzených skutečností příslušnými doklady a vlastnoruční podpis. Žadatel oznamující uznanou dobu rodičovství použije předepsaný formulář Žádost o evidenci uznané doby rodičovství.

K originálu žádosti o evidenci uznané doby rodičovství student/ka přiloží kopie dokladů dokazujících skutečnosti uvedené v žádosti:
  • těhotenství: těhotenský průkaz s uvedeným předpokládaným termínem porodu (posléze nejpozději do 22 týdnů od narození dítěte doložit kopii rodného listu dítěte)
  • rodičovství: rodný list dítěte nebo rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů 
Univerzita zároveň může po žadateli vyžadovat předložení originálu příslušného dokladu.
 

Evidence uznané doby rodičovství

 
Na základě podané žádosti a v případě, že jsou splněny příslušné podmínky, dojde k evidenci uznané doby rodičvoství prostřednictvím informačního systému STAG s účinky ode dne, kdy nastal její začátek. Žadatel je informován/a studijním oddělením.
 
Uznaná doba rodičovství se eviduje jako osobní údaje žadatele, a to v jejím plném rozsahu. Na jednotlivá studia žadatele se uznaná doba rodičovství vztahuje pouze v rozsahu, který se kryje s dobou, po kterou studium probíhalo, a to včetně doby, ve které měl žadatel toto studium přerušeno.

Přerušení studia během uznané doby rodičovství

 
Student/ka má po celou dobu uznané doby rodičovství právo na přerušení studia (§ 54 odst. 2 zákona o vysokých školách), tato doba přerušení se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Student/ka uplatní své právo na přerušení studia tím, že o to písemně požádá na předepsaném formuláři Žádost o přerušení studia v souvislosti s uznanou dobou rodičovství.

V době přerušení studia není osoba studentem.
 
Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě nárok na opětovný zápis do studia.
 
Osoba, která má přerušené studium v uznané době rodičovství, se může ke studiu zapsat dříve, než uplyne doba, na kterou bylo studium přerušeno.
 
Osoba, která má přerušené studium z jiného důvodu, může písemně oznámit, že u ní nastal důvod k přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství, popř. též požádat o změnu doby přerušení studia. Děkanka oznámení vezme na vědomí a rozhodnutím změní přerušení studia na přerušení studia v uznané době rodičovství a popř. i dobu přerušení studia.
 

Prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností apod. během uznané doby rodičovství

 
Student/ka má v době uznané doby rodičovství právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména ze Studijního a zkušebního řádu UHK, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší (§ 54a zákona o vysokých školách).
 
Mateřská dovolená ženy může začít nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před předpokládaným termínem porodu a celkově trvá 28 týdnů (37 týdnů, porodí-li žena 2 a více dětí).
 
Otec dítěte má také nárok v uznané době rodičovství na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména ze Studijního a zkušebního řádu UHK o dobu trvání mateřské dovolené, a to po dobu 22 týdnů od narození dítěte (31 týdnů, porodila-li žena 2 a více dětí).
 
O úpravu studijních povinností může student/ka požádat děkanku fakulty. V žádosti uvede, kterých studijních povinností se úprava týká a navrhne nejzazší splnění studijních povinností. K tomu využije formulář Žádost.
 
Pokud je studentce/studentovi s uznanou dobou rodičovství odsouhlasena úprava studijních povinností v souvislosti s mateřskou dovolenou a studentka/student následně studium přeruší, stává se úprava studijních povinností neplatná.
 

Naposledy upraveno: Letochová Eva, 19.12.2017 10:40