Hostující profesoři

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pěstuje mezinárodní vědeckovýzkumné prostředí a nabízí svým studentům možnost navštěvovat cizojazyčné kurzy hostujících odborníků a zapojovat se i díky nim do výzkumných projektů.

KATEDRA FILOZOFIE A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Dr. Ulf Hlobil (letní semestr 2016/2017)
 
Dr. Ulf Hlobil vyučoval na Katedře filozofie a společenských věd FF UHK kurz Reason, Virtue, and Norms, který navštěvovali posluchači magisterského oboru Filozofie. V kurzu dr. Hlobil poskytl svým posluchačům seznámení s různými teoriemi o praktickém rozvažování a morálních a sociálních normách.
 
Dr. Ulf Hlobil působí jako odborný asistent katedry filozofie na Univerzitě Concordia v Montrealu. Doktorát získal na Pittsburské univerzitě. Jeho výzkum se týká zejména témat epistemologie, logiky, filozofie mysli a morální psychologie. Současně se věnuje také filozofii jazyka a filozofii jednání. Dr. Hlobil je současněstálým členem týmu řešícího 3 letý projekt excelence UHK "Man as a Normative Creature" (spolu s Prof. J. Peregrinen a Dr. L. Koreňem).
 
Jako editor a překladatel se podílel na vydání knihy G.E.M. Anscombe: Aufsätze (2014). Jeho články byly publikovány mimo jiné v prestižních filozofických časopisech Philosophical Studies, Synthese, Review of Philosophy and Psychology či  International Journal of Philosophical Studies. 

prof. Paul Andrew Roth (zimní semestr 2017/2018)
 
Prof. Paul Roth vyučuje na  Katedře filozofie a společenských věd FF UHK kurz Philosophy of History pro posluchače bakalářských i magisterských oborů. Kurz se zabývá zkoumáním a řešením debaty o tom, zda je historie vědou.
 
Paul A. Roth, profesor filozofie na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz, je autorem Meaning and Method in the Social Sciences: A Case for Methodological Plurals (1987) a editorem (se Stephenem Turnerem) Blackwell Guide to the Philosophy of the Social Sciences. Napsal více než 70 článků na témata zahrnující filozofii W. V. O. Quina, filozofii a sociologii vědy a filozofii dějin. Zvláštní vydání esejů věnovaných jeho práci historického vysvětlování (včetně odpovědí prof. Rotha) bude vydáno v prosinci 2017 v edici Towards a Revival of Analytical Philosophy of History: Around Paul A. Roth’s Vision of Historical Sciences. 
 
Prof. Roth byl spoluzakladatelem Philosophy of Social Science Roundtable a v současnosti působí v jejím vedení, kde se podílí na editování každoročního konferenčního sborníku této instituce.
Byl členem původní redakční rady časopisu The Journal of the Philosophy of History a také členem redakčních rad časopisů History of the Human Sciences a Philosophy of the Social Sciences. Profesor Roth v současnosti dokončuje knihu o analytické filozofii dějin, jejíž vydání se očekává v roce 2018.

Prof. Pirmin Stekeler-Weithofer (letní semestr 2018/2019)


Pirmin Stekeler-Weithofer je profesorem filozofie na univerzitě v Lipsku, kde vyučuje od roku 1992. Jeho specializací jsou filozofie logiky a jazyka, filozofie matematiky, německý idealizmus, resp. Kant a Hegel.

Byl a je redaktorem různých filozofických časopisů (Dialektik, Philosophische Rundschau, Philosophisches Jahrbuch), knihy filozofie Roberta Brandoma "Pragmatika vyjádření explicitnosti" (Benjamins 2005) a obsáhlé komentáře k Hegelovu fenomenologii mysli.

Dialogická poznámka. 2 vol. Hamburk (Philos, Bibliothek, Meiner 2013) a Hegelova věda logiky (2 vol., Philos., Bibliothek, Meiner 2019, 3. ročník 2020).Dr. Gary Kemp (letní semestr 2017/2018)
 
Doktor Gary N. Kemp vyučuje na katedře filozofie a společenských věd FF UHK kurz Quine's Naturalism: Its distinctiveness, its origins.

Doktor Kemp působí na Univerzitě Glasgow, doktorát získal na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře. Primárně se zabývá dějinami analytické filozofie/filozofií jazyka (Frege, Russell, Wittgenstein, Quine and Davidson) a estetikou (Wollheim, Representation and Expression). Publikoval celou řadu článků, knih a učebnic v obou oblastech. Mezi významné publikace patří Quine versus Davidson (vydáno OUP, 2012) či  Wollheim, Wittgenstein and Pictorial Representation (Routledge, 2016), kterou publikoval společně s Gabrielou Mras. V letošním roce vychází již druhé vydání jeho knihy What is this thing called Philosophy of Language? (Routledge, 2018). 
 

HISTORICKÝ ÚSTAV

Mag. Dr. Birgitta Bader-Zaar (letní semestr 2016/2017)

Mag. Dr. Birgitta Bader-Zaar je rakouská historička působící jako odborná asistentka na Katedře historie Vídeňské univerzity.

Je autorkou či spoluautorkou desítek studií zabývajících se primárně právními dějinami ve vztahu k dějinám menšin a dějinám žen ve středoevropském prostoru, k dějinám severoamerického otroctví, i k dějinám občanství a politického myšlení s ním spojeného.

Prof. Gene Terruso (zimní semestr 2017/2018)

Prof. Gene Terruso (momentálně College of Performing Arts, University of the Arts, Philadelphia), je americký pedagog, režisér, dramaturg, herec, producent, dramatik (autor her i muzikálů jako A Gentleman’s Game či A Rock and Roll Fantasy) i novinář s bohatými zkušenostmi s americkou divadelní, filmovou a televizní scénou, kde působí již několik desetiletí. Coby herec a režisér působil v řadě divadel po celých Spojených státech včetně řady divadel na Broadwayi, byl uměleckým ředitelem Provincetown Playhouse a také prezidentem American Academy of Dramatic Arts v Los Angeles i v New Yorku.

Dr. sc. Stipica Grgić (letní semestr 2017/2018)

Je absolventem oboru historie na Filozofické fakultě Záhřebské univerzity. Od roku 2008 je zaměstnán na Katedře chorvatských studií na Záhřebské univerzitě jako vědecký a pedagogický pracovník. Je členem několika profesních historických spolků a sdružení.

Pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích. Jeho specializací jsou dějiny balkánských zemí a Chorvatska, především ve 20. stol.

V letním semestru 2017/2018 vyučuje na Filozofické fakultě UHK kurzy „European history 1945 till present“ a „Southeastern Europe in the first half of the 20th Century“.

Dr. Dmitar Tasić (zimní semestr 2018/2019)

Dr. Dmitar Tasić je badatel z Bělehradu, Jeho primární výzkumné zájmy souvisí s historií jugoslávských ozbrojených sil v období meziválečné i po roce 1945.

Je autorem více než 60 různých publikací (monografie, upravené sbírky dokumentů, články, encyklopedie) a pravidelně se prezentuje na mezinárodních konferencích.

V roce 2014 získal postgraduální stipendium Irish Research Council a v roce 2016 byl výzkumným pracovníkem Centra pro pokročilé studium v ​​Sofii. V letech 2017 - 2018 se podílel na společném projektu Válka a občanství. Překreslování hranic občanství v první světové válce a její následky na katedře humanitních oborů Univerzity Frederica II, Neapol, Itálie.

Dr. Karin Moser (zimní semestr 2018/2019)

Historička a badatelka, která přednáší film a mediální historii, historii spotřeby a současnou historii na Vídeňské univerzitě (od roku 2006) a na univerzitě v Innsbrucku (2017). Kurátorka několika filmových cyklů a výstav. Historická a dramatická konzultantka, scénáristka a spoluautorka televizních dokumentů.

Vydala mnoho publikací a DVD o rakouské / evropské historii 20. století, filmové a mediální historii, propagandistickém filmu, národní identity, východo-západní stereotypy / studená válka, filmová cenzura, filmová politika, reklamy a průmyslové filmy.

Na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové vede v ZS 2018/2019 kurzy: "Consumption in the 20th century" a "Media, propaganda, politics"

Dr. Rutger Kramer (letní semestr 2018/2019)

Dr. Rutger Kramer je v současné době postdoktorským výzkumníkem v rámci SFB Visions of Community: Srovnávací přístupy k etnicitě, regionu a říši v křesťanství, islámu a buddhismu (400-1600 CE) (Rakouský vědecký fond F42, www.viscom.ac. v).

V rámci tohoto projektu studuje založení autority karolínské dynastie v západní Evropě v osmém a devátém století, který byl předmětem jeho první monografie.

Dále pracoval a publikoval na srovnávacích přístupech k studiím vlivu klášterní kultury na rozvoj politického diskurzu v Evropě, v Arábii a Tibetu a má neustálý zájem o hagiografické vyprávění, jakož i o vliv "středověku "na moderní svět.

KATEDRA POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH A ARCHIVNICTVÍ

Vitaliy Perkun, M.A., Ph.D. (zimní semestr 2017/2018)
 
Na katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK hostuje člen Historického ústavu Ukrajinské národní akademie věd, který od roku 1999 úzce spolupracuje s výzkumnými institucemi v Polsku.

Mimo jiné byl hostujícím profesorem na univerzitě ve Varšavě (v letech 2007–2013), od roku 2017 je členem polské národní komise při UNESCO v rámci projektu na katedře pomocných věd historických a metodologie varšavské univerzity.

Zabývá se zejména pomocnými vědami historickými jako je raně novověká sfragistika, diplomatika a ikonografie, dále pak církevními dějinami a zkoumá ukrajinské rukopisy uložené v zahraničních sbírkách. Za FF UHK uveřejní vícero studií ve vědeckých časopisech zanesených v databázích ERIH+ a SCOPUS a podílí se na výuce.


KATEDRA POLITOLOGIE

Dr. Kwame Asah-Asante (naposledy zimní semestr 2017/2018)

Dr. Kwame Asah-Asante je odborným asistentem na Department of Political Science, University of Ghana, která patří mezi nejkvalitnější a největší univerzity v západní Africe a potažmo v celé subsaharské Africe. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku médií, politické komunikace a volebního chování, přičemž využívá bohatých zkušeností ze své předchozí novinářské profese. Na FF UHK poprvé přednášel již v roce 2008 a od té doby se pravidelně vrací s přednáškami zaměřenými převáženě na politický vývoj v Ghaně a západní Africe. Dr. Kwame Asah-Asante navštěvuje FF UHK díky financování z Erasmus Mezinárodní kreditové mobility. 

Dr. Margarita Jiménez Badillo (zimní semestr 2017/2018)

Dr. Margarita Jiménez Badillo, doktorka politických věd a socioložka, působící na Mezinárodním institutu politických věd Autonomní univerzity Guerrero (Universidad autónoma de México) v Mexiku, navštívila v březnu roku 2017 naši Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové (UHK). Tato mexická odbornice, která se dlouhodobě věnuje především tématům politické reprezentace, volebních procesů, kvality demokracie a násilí, je mimo jiné členkou Národního systému výzkumníků SNI-Conacyt a účastní se akademického sboru Prodep-CA-148: Instituce, demokracie a politická změna v rámci výzkumu parlamentních elit v Mexiku (RELIPAMEX). Během svého pobytu v Hradci Králové nabídla studentům Filozofické fakulty kurzy Legislativní reprezentace v Latinské Americe a Politický odpor: demokratické instituce Latinské Ameriky.

Dr. Lars Berge (pravidelně od r. 2014/2015)

Dr. Lars Berge je ředitelem předního švédského afrikanistického centra Dalarna University Centre for African Studies (DUCAS). Ve svých přednáškách, které realizuje pro studenty FF UHK již od roku 2014, se zaměřuje především na historii Jižní Afriky (kde v rámci svého výzkumu pobýval mj. i u arcibiskupa a nositele Nobelovy ceny míru Desmonda Tutu) a Etiopie. Dr. Berge navštěvuje FF UHK v rámci Erasmus spolupráce. 


Mgr. Fátima Zambrana Almaraz (zimní semestr 2018/2019)

Vystudoval ekonomii na Fakultě ekonomických věd Univerzity primátora de San Simona v Cochabamba - Bolívii. Je výzkumníkem na Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG - UMSS) téměř tři roky. Poté pracovala v Instituto Socio Ambiental Bolivia.

Zaměřuje se zejména na vývojové modely jako extractivismus - neextraktivismus, studuje energetický přechod a politiky lithia v latinamerice.

V zimním semestru 2018/2019 vyučuje na Filozofické fakultě UHK kurz "Zapojení obnovitelných energií do rozvojových ekonomik: Bolívie".

KATEDRA ARCHEOLOGIE

Dr. Peter Trebsche (letní semestr 2017/2018)
 
Dr. Peter Trebsche je rakouský archeolog působící jako vědecký pracovník na Donau-Universität Krems a přednáší též na Vídeňské univerzitě. Specializuje se zejména na problematiku  doby bronzové a doby železné ve střední Evropě.. K jeho hlavním tématům náleží problematika  sídelištní archeologie, pravěké architektury či získávání mědi v době bronzové.  Během svého pobytu v Hradci Králové bude studentům Filozofické fakulty prezentovat kurzy Doba železná v Rakousku – klíčové lokality a současné trendy výzkumu a Rekonstrukce pravěké architektury a rakouská muzea v přírodě.

Dr. Thomas R. Roček (zimní semestr 2018/2019)

Thomas Rocek získal titul Ph.D. od Michiganské univerzity v roce 1985 a v současné době je docentem antropologie na univerzitě v Delaware.

Mezi jeho výzkumné zájmy patří společnosti středního rozsahu, zemědělské původy, mobilita a sedentism, kvantitativní analýza a zejména srovnávací přístupy k archeologickým analýzám.

Nedávno tyto srovnávací zájmy zahrnovaly jak formační období v jihozápadních Spojených státech, tak neolitické období v České republice. Je členem Společnosti pro americkou archeologii, Americké antropologické asociace, Evropské asociace archeologů, Arizonské archeologické a historické společnosti a Archeologické společnosti Nového Mexika.

Dr. Karen Rosenberg (zimní semestr 2018/2019)

Karen Rosenbergová je profesorka na katedře antropologie na univerzitě v Delaware.

Její výzkum je zaměřen na neandrtálce a jejich současníky, původ moderních lidí a vývoj lidského porodu, bezmocnost lidského novorozence a jejich důsledky pro člověka dnes, co se týče jak chování, tak zdraví. Od roku 1986 působí na univerzitě v Delaware, kde působila jako předsedkyně katedry antropologie v letech 2002-2014.

Je spoluzakladatelka paleoantropologie a asistentka editoru pro PLoS One a vývoj, lékařství a veřejné zdraví. Pracovala jako viceprezidentka (2010-2012) a prezidentka (2013-2015) Americké asociace fyzických antropologů a nedávno byla zvolena za člena Americké asociace pro rozvoj vědy.

Dr. Joan Pinar Gil (letní semestr 2018/2019)

Dr. Joan Pinar Gil je archeolog, který vystudoval ve Španělsku (titul Historie na univerzitě v Barceloně) a v Itálii (PhD v archeologii na univerzitě v Bologni).

Specializuje se na pozdní antickou a raně středověkou pohřební archeologii v západní a střední Evropě a byl zaměstnán několika výzkumnými ústavy ve Španělsku, Francii, Itálii, Německu, Dánsku, Polsku a České republice.

Věnoval řadu vědeckých publikací o otázkách mobility, šíření identity, sociální organizace, prostorové analýzy, topografie, ekonomiky, obchodu a řemesel. Během svého pobytu v Hradci Králové vyučuje "Postklasickou krajinu v západní Evropě" a "Archeologii migračního období a raného středověku na západě" na katedře archeologie.

KATEDRA SOCIOLOGIE


Dokumenty


Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Dosedlová Petra, 21.2.2019 15:38