Hostující výzkumníci

POSTDOKTORANDSKÝ PROGRAM

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pěstuje mezinárodní vědeckovýzkumné prostředí a nabízí spolupráci a možnost podílet se na výzkumných projektech, ať už na území České republiky, tak i v zahraničí.


Dr. Sunwoo Lee (ve spolupráci s Fakultou informačního managementu - 05/2018-04/2020)

Dr. Lee je působí na katedře Filozofie a sociálních věd. Vystudovala také metodologii výzkumu v oblasti zdravotnických věd. Její výzkumný zájem spočívá především ve společenských a behaviorálních vědách, stárnutí se zaměřením na kontext kvality života, sociálního blahobytu, fyzické aktivity a volného času. Jedna ze studií byla nedávno v evropském časopise Public Health.
 

Dr. Lee je odborníkem na analýzu kvantitativních dat, který využívá pokročilou statistickou techniku, jako je CFA a SEM, a také se zajímá o dlouhodobé modelování sociálních vztahů starších dospělých spojených s jejich duševním a fyzickým zdravím. Je vedoucím autorem řady příspěvků prezentovaných na odborných konferencích a spoluautorkou řady publikací v oblasti zdraví a stárnutí.
Jejím dvouletým výzkumným projektem na Filozofické fakultě UHK se snaží lépe porozumět antecedentům a důsledkům osamělosti u českých starších dospělých s důrazem na její korelace a souvislost se společenským a emočním blahem.

Mgr. Josef Wilczek, Ph.D. (katedra Archeologie - 06/2018-04/2020)

Dr. Josef Wilczek je absolventem oboru archeologie Masarykovy univerzity v Brně a Université de Bourgogne – Franche Comté v Dijonu, kde v současné době též pedagogicky působí. Zabývá především aplikací kvantitativních metod v přírodních a společenských vědách, zejména analýzou tvaru a automatizovanou systematizací a rozpoznáváním živých a neživých objektů z různých regionů a časových
 období (např. skalních rytin ve Francii, stop dinosaurů v Maroku, reliktů pohřební krajiny v Mongolsku, či seker z doby bronzové v západní Evropě). 

Těžištěm jeho angažmá na Katedře archeologie FF UHK je projekt “Automatizovaná dokumentace, klasifikace a vyhledávání archeologických artefaktů”. Projekt vychází ze současného stavu dokumentačních technik a typologických analýz a je zaměřen na keramiku. Jak tvorba ilustrací, tak typologií jsou považovány za časově náročné aktivity, výsledné kresby a typologická schémata, jakkoliv detailně vypracovány, jsou často vnímány jako subjektivní a nepřesné.

Navrhovaný projekt si klade za cíl přispět k překonání těchto problémů za pomocí nejnovějších poznatků z oborů matematiky, biologie, fyziky, informatiky a archeologie. Jeho záměrem je vytvořit snadno použitelnou počítačovou aplikaci pro tvorbu ilustrací, klasifikací a automatického vyhledávání keramiky pro zjednodušení práce s archeologickými artefakty. Během pobytu v Hradci Králové bude J. Wilczek též přednášet problematiku doby železné v Evropě a moderní kvantitativní metody analýzy tvaru v archeologii.
 

Mgr. Petra Svačinová, Ph.D. (katedra Politologie - 09/2018-04/2020)
 

Petra Svačinová vystudovala politologii na Masarykově univerzitě, kde v roce 2018 získala doktorát. Během doktorského studia působila jako členka týmu ve dvou grantových projektech zaměřených na kvalitu demokracie v České republice, a výzkum stran politických podnikatelů. Odborně se zaměřuje především na výzkum koaličního vládnutí, vnitřní organizace politických stran, a také lokální politiku. Jejím dosud největším publikačním úspěchem je spoluautorství na článku Local and More Local: Impact of Size and

Organization of Local Municipal Communities on Candidacy, který vyšel v časopise Political Geography.
Publikovala také v Sociologickém časopise (text Slibem nezarmoutíš? Naplňování socioekonomických legislativních slibů českých vládních stran (2006–2015)), a je autorkou či spoluautorkou několika kapitol v českých i zahraničních knihách.


Během svého působení na postdoktorandské pozici na UHK bude pracovat na projektu "Vliv politických a osobnostních vlastností ministrů a jejich působení v koaličních vládách v Evropě". 


Dr. phil. Naděžda Rudik - 05/2018-12/2018
 

Dr. Naděžda Rudik působí jako odborná asistentka v Ústavu staré orientalistiky na Univerzitě v Lipsku a v Semináři staré orientalistiky na Univerzitě v Göttingen, kde se podílí na řešení projektu o mezopotamské mytologii.

V Lipsku spolupracovala na projektu etymologického slovníku akkadštiny. Působila i na Ruské státní univerzitě humanitních věd v Moskvě a v Ústavu pro blízkovýchodní jazyky a kultury na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně jako lektorka mezopotamské filologie.

V roce 2007 se podílela na organizaci každoročního světového asyriologického kongresu “Rencontre Assyriologique Internationale” v Moskvě a Petěrburgu.

Ve výzkumu se zaměřuje na sumerský jazyk a literaturu, především s magickým a náboženským obsahem. Za FF UHK uveřejní studie ve vědeckých časopisech zanesených v databázi SCOPUS. Budou věnovány struktuře a charakteristice verše v sumerských literárních textech.

MEZINÁRODNÍ MOBILITY-SENIOR ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Katarína Komenská, Ph.D. - 01/2019-06/2019

Dr. Komenská ukončila v r. 2013 doktorské studium v oboru Etika na Institutu filozofie a etiky, Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově. V současnosti působí na institutu jako odborná asistentka.

Její výzkumný zájem spočívá v otázkách spojených bioetiky (humanitární etika, medicínská etika, etika vztahu ke zvířatům) a jejich řešením přes optiku konzekvencialistických etických teorií. Ve vztahu k tomu se začala v současnosti věnovat problematice morální motivace (jako součásti procesu etického rozhodování a řízení). To si podle ní vyžaduje hledání syntézy mezi psychologickým a etickým pochopením tohoto fenoménu, což může v budoucnu posílit možnosti rozvoje profesionálních (a etických) kompetencí zdravotnického personálu.

K jejím publikacím lze zařadit její monografii Etika vztahu ke zvířatům (přes optiku etiky sociálních důsledků) a spoluautorství na kolektivních monografiích A. Ahmad & J. Smith (eds.): Humanitarian Action and Ethics (2018); V. Gluchman (ed.): Ethics of social Consequences. Philosophical.

V minulosti absolvovala několik výzkumných a studijních pobytů v zahraničí: University of Bolton, Velká Británie; Berlin - Buch, Německo; Centre of Applied Ethics, University of Linkoping, Švédsko, St. George's University of London, Velká Británie; ale i mnohé jiné domácí a zahraniční cesty spojené s vědecko-výzkumnou činností a jejich prezentací na vědeckých fórech po celé Evropě.


Prof. Dr. Béla Tomka - 09/2018-02/2019

Prof. Dr. Tomka je profesorem na katedře dějin Univerzity v Szegedu.
Jeho hlavní oblastí výzkumu je sociální a hospodářská historie 20. století se zvláštním důrazem na mezinárodní srovnání. Na Univerzitě Hradec Králové bude pokračovat v projektu, který bude analyzovat kvalitu života ve střední a východní Evropě od roku 1918 do nového tisíciletí.
 
V rámci společenských a hospodářských dějin 20. století, Maďarsko a Evropa, se jeho výzkum soustředil na změny obyvatelstva, rodinné vzorce a sociální stát. Jeho nejnovější práce se zaměřily na srovnávací historii ekonomického růstu, spotřeby a kvality života ve střední a východní Evropě.
 
Od roku 1992 je spoluautorem Aetas, Quarterly Journal of History and Related Disciplines, a zároveň členem jiných redakčních rad akademických periodik (Esély, Journal of Social Policy, Maďarský historický přehled). Je členem správní rady společenské historie společnosti István Hajnal. V roce 2010 byl zvolen členem představenstva Mezinárodní asociace sociálních dějin (ISHA,Amsterdam) a od roku 2011 byl redaktorem tohoto sdružení. Je také externím zakládajícím členem Ph.D. programu Sociální a ekonomické dějiny na Eötvösově univerzitě (ELTE, Budapešť).
 
Byl několikrát pozvaný výzkumnými institucemi a univerzitami v Evropě a severní Americe jako výzkumník a hostující profesor, včetně v Amsterdamu, Mannheimu, Berlíně, Oxfordu, Edinburghu, Portlandu
(OR) a Jena. Je autorem 14 knih a redaktor několika dalších svazků, stejně jako řady vědeckých článků. Mezi jeho hlavní ceny patří Cena Bolyai za vynikající vědecké příspěvky (2010) Nadace Bolyai v Budapešti, Cenu akademie (za vynikající vědecké výsledky), kterou získala Maďarská akademie věd v roce 2010 a Vynikající akademický titul2013 Award by Choice, Americká knihovní asociace (pro společenskou historii Evropy dvacátého století, Londýn a New York: Routledge, 2013).

Naposledy upraveno: Dosedlová Petra, 20.8.2018 15:52