Aplikovaná informatika

Studijní program: P 1802 Aplikovaná informatika (zkratka AI)
Obor: 1802V001 Aplikovaná informatika (zkratka AI)

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční (zkratka oboru ai-p), kombinovaná (zkratka oboru ai-k)
Udělovaný akademický titul: Ph.D.Doktorský studijní program Aplikovaná informatika je akreditován jako čtyřletý společný studijní program s  Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa). Program se nečlení na více oborů, na obou fakultách probíhá doktorský studijní program v oboru Aplikovaná informatika podle stejných studijních plánů.

Charakteristika studijního oboru a cíle studia
Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky. Zahrnuje počítačové prostředky, software, organizační a lidské aspekty, průmyslové a komerční aplikace. Důraz ve studiu je kladen na tvůrčí aplikaci metod a nástrojů informatiky k řešení různých problémů reálného světa. Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných zkoumat, navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a zejména aplikovat moderní informační, komunikační a znalostní technologie v různých průmyslových a dalších oblastech.

Profil absolventa
Absolvent oboru Aplikovaná informatika je schopen vědecky bádat a přinášet vlastní řešení problémů v oblasti metod a nástrojů na vývoj systémů na sběr, přenos, uchovávání a zpracovaní dat, informací a znalostí, přičemž je schopný samostatně získávat teoretické a praktické poznatky v oblasti aplikované informatiky. Absolvent oboru Aplikovaná informatika ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.


Seznam školitelů FIM UHK pro doktorský studijní program Aplikovaná informatika

Seznam schválených témat disertačních prací pro doktorský studijní program Aplikovaná informatika
 
Vstupní požadavky na uchazeče
Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu informatického zaměření, případně i jiného příbuzného studijního programu.
 
POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
K doktorskému studijnímu programu Aplikovaná informatika jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru a skládá se z těchto částí:
 • odborná diskuse o možném tématu disertační práce založené především na dostatečné rešerši existující vědecké literatury a budoucím zaměření individuálního studijního plánu uchazeče. Uchazeč, pozvaný k přijímací zkoušce, proto musí nejpozději 7 dní před konáním přijímací zkoušky elektronicky odeslat krátké pojednání (do 15 stran) o uvažovaném tématu disertační práce 1x svému školiteli a 1x na e-mail eliska.mullerova@uhk.cz - studijní oddělení. V pojednání bude stručně zpracována oblast výzkumu, do které by zamýšlené téma mělo náležet a jsou naznačeny možné směry výzkumu v rámci doktorského studia, případně i specifikace cílů, které doktorand zamýšlí naplnit.
 • prověření vědomostí z informatiky a z anglického jazyka - v oblasti informatiky se předpokládá schopnost návrhu jednoduchých databázových aplikací, znalost CASE prostředků, znalost principů programování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních technologií, znalost systémových přístupů a analýzy. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka (znalost může být prokázána certifikátem na úrovni C1 dle evropského referenčního rámce)

Cílem přijímací zkoušky je zhodnotit stupeň odborné připravenosti uchazeče, posoudit jeho celkové předpoklady pro doktorské studium, posoudit výběr možného zaměření tématu disertační práce a s tím související návrh na výběr školitele.
Stanovení výsledku přijímacího pohovoru je založeno na hlasování členů zkušební komise. U pohovoru uspěje uchazeč, jehož předpoklady hodnotí kladně prostá většina přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Obdobným způsobem komise rozhodne o pořadí nejlepších uchazečů. O přijetí do studia rozhoduje na doporučení komise děkan fakulty.

U přijímacího pohovoru, na který bude uchazeč pozván na základě elektronicky podané přihlášky a správně uhrazeného administrativního poplatku, uchazeč doloží získání vysokoškolského magisterského vzdělání - originálem vysokoškolského diplomu nebo jeho úředně ověřenou kopií (absolvent FIM UHK nemusí dokládat). V případě, že bude uchazeč do doktorského studia přijat, odevzdá posléze u zápisu do studia úředně ověřenou kopii diplomu o vysokoškolském magisterském vzdělání (absolvent FIM UHK nemusí odevzdávat).

 
Další doplňující informace k přijímacímu řízení obsahují dokumenty:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2019/20

příloha č. 1: Kritéria hodnocení a stanovení pořadí nejúspěšnějších uchazečů pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2019/20
příloha č. 2: Harmonogram přijímacích zkoušek 2019 - bude zveřejněno v dubnu 2019
Předpokládané počty přijímaných uchazečů do akademického roku 2019/20

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek 2019
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Termín pro podání přihlášky ke studiu byl stanoven do 10. května 2019.
 
Pro přihlášení využívejte ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

Administrativní poplatek: 500 Kč
Po vyplnění a odeslání přihlášky uchazečem, obdrží uchazeč na e-mail uvedený v přihlášce číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol pro uhrazení administrativního poplatku - pro spárování platby s přihláškou nutno dodržet (pokud nebudou uchazečem platební údaje zadány správně, nebo některý údaj vynechá, nedojde ke spárování platby s přihláškou a přihláška tak nebude zařazena do přijímacího řízení). Na základě správně uhrazeného poplatku dojde ke spárování platby s přihláškou a uchazeč obdrží druhý e-mail potvrzující řádné zaevidování přihlášky studijním oddělením.

Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX

 
Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce. 

Do přihlášky je nutné zadat celé jméno předem vybraného školitele a návrh tématu disertační práce.


Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.
 
ORGANIZACE STUDIA
Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita obou zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů. 

Studium se řídí Ustanovením pro studium v doktorských studijních programech, platným na každé ze zúčastněných univerzit. Ustanovení je součástí Studijního a zkušebního řádu UHK. Studijní program je koncipován tak, že studenti budou absolvovat povinný základ složený z předmětů:
 • Metodologie vědecké práce
 • Teoretická informatika (část I a II)
 • Pokročilé metody matematiky a statistiky
Tento povinný základ si student doplní zpravidla dvěma volitelnými předměty v závislosti na zvoleném oboru studia a  zaměření disertační práce.
 
V doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě) se v základu požaduje:
 • splnění povinných předmětů
 • získání minimálně 180 kreditů
 • složení státní doktorské zkoušky
 • obhajoba disertační práce   

Průběh výuky a studijní předměty
Konzultace k předmětům studia budou probíhat v zimním i letním semestru v blocích; každý blok může být realizován na jiné fakultě (dle příslušnosti garanta předmětu) – předpokládá se mobilita jak studentů, tak příslušného pedagoga. Další požadavky:
Od doktorandů v prezenční formě studia se požaduje výuková povinnost v rozsahu 4 hodin týdně v semestru po dobu 6 semestrů (určí školitel v závislosti na potřebách pracoviště a rozsahu dalších aktivit doktoranda).

Stipendia
Doktorandovi v prezenční formě studia se přiznává základní doktorské stipendium po dobu 4 let při plnění standardních povinností. Výši základního doktorského stipendia stanovuje výnos děkana. Standardní povinnosti studenta doktorského studia pro nárok na získání základního stipendia definuje směrnice děkana, která zároveň definuje nadstandardní aktivity doktoranda pro nárok na získání mimořádného stipendia.

 
Podmínkou úspěšného postupu ve studiu je splnění minimální podmínky pro příslušný rok studia:
 • na konci 1. roku studia absolvovaný alespoň jeden povinný předmět,
 • na konci 2. roku studia absolvovány alespoň dva povinné předměty;
 • na konci 3. roku studia absolvovány všechny předměty studijního plánu a podaná přihláška ke státní doktorské zkoušce
V rámci prvních tří let studia by doktorand měl absolvovat stáž na vybrané zahraniční vzdělávací nebo vědecko-výzkumné instituci v délce min. 6 měsíců. Čtvrtý rok studia bude plně věnovaný soustředěnému výzkumu směřujícímu k dokončení a odevzdání disertační práce. 

Dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. je striktně vyžadováno po studentech prezenční i kombinované formy studia, kteří jsou zapsáni do doktorského studia po účinnosti tohoto nařízení (1. září 2016) absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Požadavek bude kontrolován při podání přihlášky k obhajobě disertační práce, ke které nebude umožněno přihlášení v případě nesplnění požadavku adekvátní formou.

Oborová rada DSP AI dále specifikuje požadavky na jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci s tím, že za tuto spolupráci lze chápat vědeckovýzkumnou činnost studenta v mezinárodním kolektivu s mezinárodním výstupem, který je definovaným druhem výsledků (např. Jimp, Jsc, D, P) dle platného Rejstříku informací o výsledcích (RIV) dle příslušného nařízení rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

 
Zaměření a rozsah požadovaných znalostí ve studijním programu:
Profilace studenta bude dána charakteristikou disertační práce a volbou volitelných předmětů pod vedením školitele. Student doktorského studijního programu absolvuje povinné předměty studia a vybrané volitelné předměty, profilující jej ve zvoleném zaměření disertačního výzkumu.
 
 
Povinné předměty studia
 • Metodologie vědecké práce (15 kreditů)
         garanti: prof. Ondřej Krejcar (za FIM UHK), prof. Jan Čapek a doc. Bohdan Linda (za FES UPa)
 • Teoretická informatika - část I (15 kreditů)
          garant: prof. Jan Čapek (FES UPa)
 • Teoretická informatika - část II (15 kreditů)
          garant: prof. Josef Hynek (FIM UHK)
 • Pokročilé metody matematiky a statistiky (15 kreditů)
          garanti: prof. Martin Gavalec (za FIM UHK) a prof. Hana Skalská (za FIM UHK), prof. Viera
                        Pacáková
(za FES UPa)
 
Volitelné předměty, dále profilující zvolené zaměření studia
 • Ambientní inteligence - prof. Mikulecký
 • Aplikace informatiky v biomedicíně – prof. Kuča
 • Aplikace znalostních přístupů - doc. Bureš, doc. P. Hájek
 • Architektury a návrh webových aplikací – doc. Kozel, doc. Komárková
 • Datové modelování – doc. S. Šimonová
 • Diskrétní a kombinatorické přístupy – doc. Pražák, doc. Kubanová
 • Evoluční přístupy - prof. Hynek
 • Fuzzy metody a jejich aplikace – prof. Gavalec
 • Geografické informační systémy – doc. Horák, doc. Komárková
 • Metody a algoritmy dataminingu – prof. Skalská, doc. Petr
 • Multi-agentové systémy – doc. Štekerová
 • Počítačová grafika a grafické metody - prof. Slabý
 • Počítačové modelování v přírodních vědách – doc. Musílek
 • Pokročilé databázové metody - doc. Poulová, doc. S. Šimonová
 • Použitelnost uživatelských rozhraní – prof. Krejcar, doc. Hub
 • Rozhodování a řízení ve složitých systémech – doc. Bureš, doc. Křupka
 • Simulace a modelování – doc. Hubálovský, doc. Antlová
 • Strojové učení – doc. P. Hájek
 • Systémová analýza a projektování systémů - prof. Slabý, doc. Křupka
 • Teorie zabezpečení informací a dat – prof. Zelenka, prof. Čapek
 • Transfer znalostí a technologií – prof. Kuča, doc. Petr
 • Trendy v softwarových architekturách – doc. Malý, doc. Hub
 • Umělá a výpočetní inteligence – prof. Mikulecký, doc. Hájek
 • Vybrané aplikace statistických přístupů – prof. Skalská, doc. Linda
 • Vybrané kapitoly z kognitivních věd - prof. Zelenka, doc. Linda
 • Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy pro zpracování velkých dat – prof. Krejcar
 
VZOR studijního plánu oboru Aplikovaná informatika

Semestr
Aktivita doktoranda * Počet kreditů
1
Metodologie vědecké práce * 15
Volitelný předmět I * 10
Pedagogické působení * 5
2
Teoretická informatika I * 15
Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 5
3
Teoretická informatika II * 15
Volitelný předmět II * 10
Pedagogické působení * 5
4
Pokročilé metody matematiky a statistiky * 15
Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 5
5
Volitelný předmět III * 10 nebo Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 10
6
Volitelný předmět IV * 10 nebo Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 10
7
Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Vykonání státní doktorské zkoušky
8
Obhajoba disertační práce

Minimální požadovaný počet získaných kreditů za studium a pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce * 180 a více
 
Kreditové ohodnocení vědecko-výzkumné činnosti je dané publikační úspěšností doktoranda a jednotlivé publikace se hodnotí dle následující tabulky:
 
Publikace v periodiku s přiznaným IF nebo SJR (indexováno Thomson Reuters nebo Scopus)
30
Knižní monografická publikace (mimo ČR a SR)
30
Publikace v indexovaném časopise (např. ACM, IEEE)
25
Publikace v indexovaném sborníku konference (Thomson Reuters,
Scopus, ACM, IEEE, apod.)
20
Knižní monografická publikace (ČR nebo SR)
20
Publikace v recenzovaném neindexovaném časopise
15
Publikace v neindexovaném sborníku mezinárodní konference
12
Učební text, skriptum, e-předmět
10
Publikace ve sborníku národní konference
8
Jiné odborné publikace, prezentace, vystoupení
5
  
V případě spoluautorů se počet kreditů přiznává dle podílu jednotlivých autorů. Není-li podíl stanoven, pak se počet kreditů dělí počtem autorů.
 
Požadavky na státní doktorskou zkoušku
Státní doktorská zkouška představuje ukončení studijní části doktorského studia. Doktorand se může přihlásit ke státní doktorské zkoušce v případě, že úspěšně absolvoval všechny povinné předměty a získal minimálně 180 kreditů. Kredity jsou ohodnocené povinné předměty studia (po 15 kreditech), volitelné předměty (po 10 kreditech), splnění výukové povinnosti po dobu 6 semestrů (první a druhý rok studia - po 5 kreditech/semestr, třetí rok studia po 10 kreditech/semestr) a zejména publikační výstupy (dle kvality od 5 do 30 kreditů za výstup).
 
Požadavky na přihlášku k obhajobě disertační práce
Obhajoba disertační práce představuje ukončení vědecko-výzkumné části doktorského studia a celé studium uzavírá. Proto se doktorand může přihlásit k obhajobě disertační práce, pokud splnil následující podmínky:
 • Úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku.

 • Seznam publikační činnosti obsahuje minimálně jednu celoautorskou publikaci v časopise s nenulovým impakt faktorem (Thomson JCR) nebo dvě celoautorské publikace indexované ve Scopus SJR v kvartilu Q1 až Q3 (v případě spoluautorství se doktorandovy podíly sčítají). V tomto případě se za celoautorskou publikaci doktoranda považuje i publikace, kterou vytvořil doktorand se svým školitelem, případně školiteli dalších spoluautorů-doktorandů. Ve všech ostatních případech se podíly dělí podle autorů (tedy i v případě spoluautorů-doktorandů, kteří se na rozdíl od školitelů počítají jako plnohodnotní autoři).
 • Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci (vyžadováno u doktorandů zapsaných do studia od 1.9.2016).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Případné odborné dotazy zodpoví prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FIM UHK.

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze přijímacího řízení
Eliška Müllerová
e-mail: eliska.mullerova@uhk.cz
tel.: 493 332 211


Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze studia
Tereza Červená
e-mail: tereza.cervena@uhk.cz
tel.: 493 332 212

 

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 18.2.2019 14:0