Informační a znalostní management

Přijetí uchazečů a následné studium od akademického roku 2019/20 bude probíhat dle požadavků nové akreditace studijního programu Systémové inženýrství a informatika pro specializaci Informační a znalostní management. ZDE najdete podmínky pro přijetí a organizaci studia od 1.9.2019.


Níže jsou uvedeny informace ke studiu oboru Informační a znalostní management s  dobíhající akreditací platnou do roku 2024:

Studijní program: P 6209 Systémové inženýrství a informatika (zkratka SII)
Obor: 6209V014 Informační a znalostní management (zkratka IZM)

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční (zkratka oboru izm-p), kombinovaná (zkratka oboru izm-k)

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika je akreditován jako čtyřletý společný studijní program s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci (EF TUL) a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa). Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se studijní program člení na tři obory: 
 • Informační a znalostní management (garantuje FIM UHK)
 • Informatika ve veřejné správě (garantuje FES UPa)
 • Ekonomická informatika (garantuje EF TUL)      
Charakteristika studijního oboru Informační a znalostní management a cíle studia
Informační management je transdisciplinárně pojatý soubor poznatků, metod a doporučení systémových přístupů a informatiky, které pomáhají vhodně realizovat informační procesy manažerského myšlení a jednání k dosažení cílů uvažované organizace. Znalostní management lze považovat za další vývojový stupeň informačního managementu, kterého rozvoj byl iniciován postupným posunem zájmu organizací od informací ke znalostem, majícím mnohdy velice strategickou hodnotu. Chápeme jej jako strategii, která převádí intelektuální kapitál organizace (a to jak znalosti zaznamenané na vhodném médiu, tak i znalosti ukryté v talentu a zkušenostech pracovníků organizace) do vyšší produktivity, do nových hodnot, resp. do zvýšené konkurenceschopnosti. Informační a znalostní management tedy principiálně pokrývá ty procesy v organizaci, které jsou synergickou kombinací kapacity informačních a komunikačních technologií při zpracování dat a informací s tvůrčí a inovativní kapacitou lidských jedinců.
Cíle oboru: zvládnutí, vývoj a rozvoj informačních a komunikačních, resp. znalostních technologií určených zejména pro zachytávání a cílené využívání strukturovaných znalostí, přičemž využití těchto ICT lze v uvedených procesech považovat za klíčové. Potřeby současné praxe zahrnují mnohem víc, než pouze stabilní přístup k informacím, založený zejména na rozvoji Internetu a souvisejících technologií. Je třeba vyvíjet a využívat takové softwarové nástroje a rozvíjet s tím související informační (znalostní) a komunikační technologie, které získané informace přetvářejí ve znalosti a používají je k řešení problémů reálného světa. Studijní obor poskytne teoretickou i praktickou kvalifikaci v uvedeném směru.
Cíle společné pro celý studijní program: výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v dnes prudce se měnící informační společnosti a v již vznikající znalostní společnosti.

Profil absolventa
Absolvent studijního programu bude mít znalost informačních toků a ekonomických procesů v organizacích a institucích, znalost informačních a komunikačních technologií (ICT) a možností jejich tvůrčích aplikací. Absolvent bude připraven k další tvůrčí vědecké práci v příslušném vědním oboru. Absolvent oboru Informačního a znalostního managementu je profilován na nejvyšší řídící pozice pro plnění nově vznikajících úkolů znalostní společnosti, založených zejména na zachytávání, sdílení a cíleném využívání strukturovaných znalostí, při využití informačních a komunikačních technologií jako klíčového nástroje. Bude schopen vyvíjet a aplikovat takové softwarové nástroje, které používají získané informace k řešení problémů, přičemž je mnohdy potřeba přetvářet získané informace ve znalosti a aplikovat je k řešení problémů reálného světa. Důraz přípravy je kladen na tvůrčí aplikaci metod a nástrojů informačního a znalostního managementu. Důležitou oblastí působení absolventů všech tří oborů doktorského studijního programu je vědecká a odborná činnost, pedagogická činnost v oblasti vysokých škol a specializovaných institucí. Znalostní manager bude v organizacích a podnicích schopen zavádět technologie a metody znalostního managementu, bude schopen kvalifikovaně analyzovat potřeby organizace v uvedeném směru, jakož i navrhovat a řídit tvorbu systémů, zachytávajících a cíleně pro potřeby firmy využívajících globální i specializované firemní znalosti. Informační manager bude schopen kvalifikovaně posoudit a analyzovat informační toky a potřeby firem a organizací, řídit proces návrhu a tvorby příslušných informačních systémů a specializovaných systémů pro podporu rozhodování.
Další možnosti uplatnění absolventa všech oborů studia:
Uplatní se jako manager s hlubokou znalostí návrhu a využití ICT, znalostních systémů, nástrojů na podporu rozhodování, na vyšších článcích řízení v podnicích, organizacích a institucích veřejné správy v regionech a na celostátní úrovni.
Charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci absolvent uplatnit získané vzdělání:
Střední a velké podniky, organizace a instituce veřejné správy v regionech a na celostátní úrovni, vysoké školy, vědecké a výzkumné instituce.


Seznam školitelů FIM UHK pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Informační a znalostní management 

Seznam schválených témat disertačních prací pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Informační a znalostní management

Vstupní požadavky na uchazeče 
Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu ekonomického nebo informatického zaměření, případně jiného příbuzného studijního programu.
V oblasti ekonomie se předpokládají vysokoškolské znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky a jednotlivých základních ekonomických disciplín a znalosti aplikace technických, programových a komunikačních prostředků v řízení, jakož i o způsobech získání informací z informačních zdrojů.
V oblasti informatiky se předpokládá schopnost návrhu jednoduchých databázových aplikací, znalost CASE prostředků, principů programování, základních nástrojů na podporu rozhodování, obecná znalost moderních informačních, komunikačních a znalostních technologií a rovněž znalost systémových přístupů a analýzy. 
V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.
 
POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
K doktorskému studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru a skládá se z těchto částí:
 • odborná diskuse o možném tématu disertační práce a budoucím zaměření individuálního studijního plánu uchazeče. Uchazeč, pozvaný k přijímací zkoušce, proto musí nejpozději 7 dní před konáním přijímací zkoušky elektronicky odeslat krátké pojednání (do 15 stran) o uvažovaném tématu disertační práce 1x svému školiteli a 1x na e-mail eliska.mullerova@uhk.cz - studijní oddělení. V pojednání bude krátce zpracovaná oblast výzkumu, do které by zamyšlené téma mělo náležet a jsou naznačeny možné směry výzkumu v rámci doktorského studia, případně i specifikace cílů, které doktorand zamýšlí naplnit.
 • prověření vědomostí z informatiky a z anglického jazyka - okruhy otázek
Cílem přijímací zkoušky je zhodnotit stupeň odborné připravenosti uchazeče, posoudit jeho celkové předpoklady pro doktorské studium, posoudit výběr možného zaměření tématu disertační práce a s tím související návrh na výběr školitele. 
Stanovení výsledku přijímacího pohovoru je založeno na hlasování členů zkušební komise. U pohovoru uspěl uchazeč, jehož předpoklady hodnotí kladně prostá většina přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Obdobným způsobem komise rozhodne o pořadí nejlepších uchazečů.

U přijímacího pohovoru, na který bude uchazeč pozván na základě elektronicky podané přihlášky a správně uhrazeného administrativního poplatku, uchazeč doloží získání vysokoškolského magisterského vzdělání  - originálem vysokoškolského diplomu nebo jeho úředně ověřenou kopií (absolvent FIM UHK nemusí dokládat). V případě, že bude uchazeč do doktorského studia přijat, odevzdá posléze u zápisu do studia úředně ověřenou kopii diplomu o vysokoškolském magisterském vzdělání (absolvent FIM UHK nemusí odevzdávat).


Další doplňující informace k přijímacímu řízení obsahují dokumenty:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2018/19
příloha č. 1: Kritéria hodnocení a stanovení pořadí nejúspěšnějších uchazečů pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2018/19

příloha č. 2: Harmonogram přijímacích zkoušek na FIM 2018
Předpokládané počty přijímaných uchazečů do akademického roku 2018/19

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení
 
 
ORGANIZACE STUDIA
Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů. Všechny tři fakulty mají moderní informační infrastrukturu a rychlé připojení na internet, což významně ulehčuje vzájemnou komunikaci.
 
Studium se řídí Ustanovením pro studium v doktorských studijních programech, platným na každé ze zúčastněných univerzit. Ustanovení je součástí Studijního a zkušebního řádu UHK. Studijní program je koncipován tak, že studenti každého ze tří navrhovaných oborů budou absolvovat povinný společný základ složený ze čtyř předmětů:
 • Metodologie vědy

 • Obecná teorie systémů

 • Statistické a matematické metody v řízení

 • Vybrané otázky ekonomické teorie

Tento povinný základ si student doplní zpravidla dvěma volitelnými předměty v závislosti na zvoleném oboru studia a zaměření disertační práce.
 
V doktorském studiu (prezenční i kombinovaná forma) se požaduje:
 • splnění povinných předmětů

 • získání minimálně 180 kreditů

 • složení státní doktorské zkoušky

 • obhajoba disertační práce

  
Průběh výuky a studijní předměty
Konzultace k předmětům studia budou probíhat v zimním i letním semestru v blocích; každý blok může být realizován na jiné fakultě (dle příslušnosti garanta předmětu) – předpokládá se mobilita jak studentů, tak příslušného pedagoga. Další požadavky:
 • od doktorandů v prezenční formě studia se požaduje výuková povinnost v rozsahu 4 hodin týdně v semestru po dobu 6 semestrů (určí školitel v závislosti na potřebách pracoviště a rozsahu dalších aktivit doktoranda)

 • volitelný předmět si zvolí doktorand dle svého zaměření na kmenové fakultě; organizace výuky výběrového předmětu je v kompetenci příslušné fakulty;

 • vědecko-výzkumnou činnost doktoranda určí a řídí jeho školitel.

Stipendia
Doktorandovi v prezenční formě studia se přiznává základní doktorské stipendium po dobu 4 let při plnění standardních povinností. Výši základního doktorského stipendia stanovuje výnos děkana. Standardní povinnosti studenta doktorského studia pro nárok na získání základního stipendia definuje směrnice děkana, která zároveň definuje nadstandardní aktivity doktoranda pro nárok na získání mimořádného stipendia.

 
Podmínkou úspěšného postupu ve studiu je splnění minimální podmínky pro příslušný rok studia:
 • na konci 1. roku studia absolvovaný alespoň jeden povinný předmět,

 • na konci 2. roku studia absolvovány alespoň dva povinné předměty;

 • na konci 3. roku studia absolvovány všechny předměty studijního plánu a podaná přihláška ke státní doktorské zkoušce.

V rámci prvních tří let studia by doktorand měl absolvovat stáž na vybrané zahraniční vzdělávací nebo vědecko-výzkumné instituci. Čtvrtý rok studia bude plně věnovaný soustředěnému výzkumu směřujícímu k dokončení a odevzdání disertační práce.

Dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. je striktně vyžadováno po studentech prezenční i kombinované formy studia, kteří jsou zapsáni do doktorského studia po účinnosti tohoto nařízení (1. září 2016) absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Požadavek bude kontrolován při podání přihlášky k obhajobě disertační práce, ke které nebude umožněno přihlášení v případě nesplnění požadavku adekvátní formou.

Oborová rada DSP SII dále specifikuje požadavky na jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci s tím, že za tuto spolupráci lze chápat vědeckovýzkumnou činnost studenta v mezinárodním kolektivu s mezinárodním výstupem, který je definovaným druhem výsledků (např. Jimp, Jsc, D, P) dle platného Rejstříku informací o výsledcích (RIV) dle příslušného nařízení rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

 
Zaměření a rozsah požadovaných znalostí ve studijním programu:
Profilace studenta bude dána charakteristikou disertační práce a volbou volitelných předmětů pod vedením školitele. Student doktorského studijního programu absolvuje povinné předměty společného základu studia a vybrané volitelné předměty, profilující jej ve zvoleném studijním oboru.
 
Povinné předměty společného základu studia
 • Metodologie vědy (15 kreditů)

          garanti: doc. Vladimír Bureš (za FIM UHK), prof. Jan Čapek a doc. Bohdan Linda (za FES 
                        UPa), doc. Žižka (za EF TUL)
 • Obecná teorie systémů (15 kreditů)

          garanti: doc. Vladimír Bureš (za FIM UHK), doc. Jiří Křupka (za FES UPa), prof. Zdeněk Plíva
                        (za EF TUL)
 • Statistické a matematické metody v řízení (15 kreditů)

          garanti: prof. Hana Skalská (za FIM UHK), doc. Bohdan Linda (za FES UPa), prof. Jan Picek
                       (za EF TUL)
 • Vybrané otázky ekonomické teorie (15 kreditů)

          garanti: prof. Ladislav Hájek (FIM UHK) a prof. Jiří Kraft (EF TUL)
 
Volitelné předměty, dále profilující obor Informační a znalostní management:
 • Datové modelování – doc. S. Šimonová (FES UPa)

 • Expertní systémy – doc. P. Hájek (FES UPa)

 • Informační a znalostní management – prof. Mikulecký (FIM UHK)

 • Kvantitativní metody v manažerském rozhodování – doc. Žižka (EF TUL)

 • Moderní manažerské metody – doc. Mohelská (FIM UHK)

 • Multiagentové modely a sociální simulace – doc. Štekerová (FIM UHK)

 • Projektové řízení zavádění a inovací informačních systémů – doc. Antlová (EF TUL)

 • Systémová analýza a návrh systémů – prof. Slabý (FIM UHK)

 • Teorie distribuovaných databázových systémů – doc. Mikulecká (FIM UHK)

 • Teorie zabezpečení informací a dat – prof. Čapek (FES UPa)

 • Transfer znalostí a technologií – doc. Bureš (FIM UHK)

 • Umělá a výpočetní inteligence – doc. Hájek (FES UPa)

 • Vybrané problémy managementu znalostí – prof. Mikulecký (FIM UHK)

 • Vybrané statě z informačních systémů – doc. Skrbek (EF TUL)

Další volitelné předměty:
 • Ambientní inteligence – prof. Mikulecký (FIM UHK)

 • Evoluční algoritmy – prof. Hynek (FIM UHK)

 • Fuzzy metody a jejich aplikace – prof. Gavalec (FIM UHK)

 • Geografické informační systémy – doc. Komárková (FES UPa)

 • Logistické systémy řízení podniku – doc. Manlig (EF TUL)

 • Návrh komunikačních protokolů – doc. Satrapa (EF TUL)

 • Pokročilé metody dataminingu – doc. Petr (FES UPa)

 • Použitelnost softwarových produktů – doc. Hub (FES UPa)

 • Veřejná ekonomie a správa – doc. Provazníková (FES UPa)

 • Vybrané problémy organizace a řízení podniku – prof. Ritschelová (EF TUL)

 • Vybrané problémy řízení inovací – doc. Antlová (EF TUL), prof. Plíva (EF TUL)

 • Vybrané statě z marketingu – doc. Simová (EF TUL)

Doporučený speciální volitelný předmět:
 • Stáž na vybrané vzdělávací nebo vědecko-výzkumné instituci v zahraničí (jeden semestr).

 
VZOR studijního plánu oboru Informační a znalostní management
 
Semestr
Aktivita doktoranda * Počet kreditů
1
Vybrané otázky ekonomické teorie * 15
Volitelný předmět I * 10
Pedagogické působení * 5
2
Metodologie vědy * 15
Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 5
3
Statistické a matematické metody v řízení * 15
Volitelný předmět II * 10
Pedagogické působení * 5
4
Obecná teorie systémů *15
Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 5
5
Volitelný předmět III * 10 nebo Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 10
6
Volitelný předmět IV * 10 nebo Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Pedagogické působení * 10
7
Vědecko-výzkumná činnost * kredity dle níže uvedené tabulky
Vykonání státní doktorské zkoušky
8
Obhajoba disertační práce
 
Minimální požadovaný počet získaných kreditů za studium a pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce * 180 a více
 
Kreditové ohodnocení vědecko-výzkumné činnosti je dané publikační úspěšností doktoranda a jednotlivé publikace se hodnotí dle následující tabulky:
 
Publikace v periodiku s přiznaným IF nebo SJR (indexováno Thomson Reuters nebo Scopus)

30

Knižní monografická publikace (mimo ČR a SR)

30

Publikace v indexovaném časopise (např. ACM, IEEE)

25

Publikace v indexovaném sborníku konference (Thomson Reuters, Scopus, ACM, IEEE, apod.) 

20

Knižní monografická publikace (ČR nebo SR)

20

Publikace v recenzovaném neindexovaném časopise

15

Publikace v neindexovaném sborníku mezinárodní konference

12

Učební text, skriptum, e-předmět

10

Publikace ve sborníku národní konference

8

Jiné odborné publikace, prezentace, vystoupení 

5

    
V případě spoluautorů se počet kreditů přiznává dle podílu jednotlivých autorů. Není-li podíl stanoven, pak se počet kreditů dělí počtem autorů.
 
Požadavky na státní doktorskou zkoušku
Státní doktorská zkouška představuje ukončení studijní části doktorského studia. Doktorand se může přihlásit ke státní doktorské zkoušce v případě, že úspěšně absolvoval všechny povinné předměty a získal minimálně 180 kreditů. Kredity jsou ohodnocené povinné předměty studia (po 15 kreditech), volitelné předměty (po 10 kreditech), splnění výukové povinnosti po dobu 6 semestrů (první a druhý rok studia - po 5 kreditech/semestr, třetí rok studia po 10 kreditech/semestr) a zejména publikační výstupy (dle kvality od 5 do 30 kreditů za výstup).
Požadavky na přihlášku k obhajobě disertační práce
Obhajoba disertační práce představuje ukončení vědecko-výzkumné části doktorského studia a celé studium uzavírá. Proto se doktorand může přihlásit k obhajobě disertační práce, pokud splnil následující podmínky:
 • Úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku.

 • Seznam publikační činnosti obsahuje minimálně jednu celoautorskou publikaci v časopise s nenulovým impakt faktorem nebo dvě celoautorské publikace s nenulovou hodnotou SJR (v případě spoluautorství se doktorandovy podíly sčítají). V tomto případě se za celoautorskou publikaci doktoranda považuje i publikace, kterou vytvořil doktorand se svým školitelem, ve všech ostatních případech se podíly započítávají podle autorských podílů.
 • Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci (vyžadováno u doktorandů zapsaných do studia od 1.9.2016).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případné odborné dotazy zodpoví prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FIM UHK.

 
Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze přijímacího řízení
Eliška Müllerová
e-mail: eliska.mullerova@uhk.cz
tel.: 493 332 211


Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze studia
Tereza Červená
e-mail: tereza.cervena@uhk.cz
tel.: 493 332 212

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 26.4.2019 8:6