Informační a znalostní management - NOVÁ AKREDITACE od 1.9.2019

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika (zkratka SII)
Specializace: Informační a znalostní management (zkratka IZM)
 
Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční (zkratka specializace izm-p), kombinovaná (zkratka specializace izm-k)
Udělovaný akademický titul: Ph.D.
 
Doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika je akreditován jako čtyřletý společný studijní program s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci (EF TUL) a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa). Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se studijní program člení na tři specializace: 
  • Informační a znalostní management (garantuje FIM UHK)
  • Informatika ve veřejné správě (garantuje FES UPa)
  • Manažerská informatika (garantuje EF TUL)      
CÍLE STUDIA ve studijním programu:
Cílem studijního programu je pomocí samostatného vědeckého bádání a tvůrčí činnosti vychovávat vysoce kvalifikované odborníky schopné navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v prudce se měnící informační společnosti a rozvíjející se znalostní společnosti. Studijní program je koncipován interdisciplinárně s důrazem na teoretické vzdělání v oblastech informatiky a ekonomických oborů.
Cílem specializace Informační a znalostní management je získání specifických odborných znalostí zaměřených na technologicky a manažersky  orientovanou práci s informacemi a znalostmi v jejich různých formách a typech.  Důraz je kladen jak na obecná specifika související se studijním programem, tak na flexibilitu a personalizaci výuky vzhledem k profilaci doktorandů. Specializace Informační a znalostní management se tak věnuje široké paletě problémů a úloh souvisejících s oborem počínaje základním teoretickým aparátem spojeným s kvantitativními metodami a ekonomickou teorií, které jsou předpokladem samostatné výzkumné práci v oboru, přes systémový přístup k řešení problémů, až po podporu rozhodování, návrh a implementaci souvisejících informačních a znalostních technologií.
 
PROFIL ABSOLVENTA studijního programu:
Absolventi doktorského studijního programu při absolvování prokazují hluboké a systematické znalosti: teorie systémových věd; soudobých ekonomických teorií; současných statistických a matematických metod v řízení; systému věd a výzkumným problémům na pomezí oboru systémového inženýrství a informatiky. Absolvent specializace Informační a znalostní management dále prokazuje znalosti:
návrhu, tvorby a implementace vybraných typů informačních systémů; podnikové informatiky; modelování a simulace; manažerských aspektů práce s informacemi a znalostmi.

Absolventi doktorského studijního programu při absolvování dovedou:
navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oblasti systémového inženýrství a informatiky způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem; rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody systémového inženýrství a informatiky včetně vymezení oboru a jejich zařazení do širší oblasti.

Absolventi doktorského studijního programu jsou při absolvování schopni:
vyhodnocovat nové poznatky s přihlédnutím k dlouhodobým ekonomickým a společenským důsledkům jejich využívání; tvůrčí činnosti v interdisciplinárních pracovních týmech; vést práci vědeckých tymů a plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy při řešení složitých problémů v oblasti návrhu a rozvoje ICT a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění; samostatného řešení složitých problémů při tvůrčí činnosti nebo využívání jejích výsledků; srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti; používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazyce; získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních.

Předpokládaná uplatnitelnost na trhu práce:
Absolvent specializace Informační a znalostní management se uplatní na nejvyšších manažerských postech různých typů hospodářských organizací; specialisté na senior pozicích v oblasti informatiky; vědečtí pracovníci ve státních nebo soukromých institucích základního a aplikovaného výzkumu zaměřených jak na informatiku, tak ekonomické vědy; nebo ve vzdělávacích institucích na terciárním stupni vzdělávacího systému jako specialisté na vybrané oblasti informatiky nebo ekonomie.
 
Seznam školitelů FIM UHK pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika - specializace IZM

Seznam schválených témat disertačních prací pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

Vstupní požadavky na uchazeče
Ukončené magisterské studium na některém ze studijních programů realizovaných českými univerzitami či vysokými školami nebo odpovídající dosažené vzdělání v zahraničí ekonomického nebo informatického zaměření, případně i jiného příbuzného studijního programu. Mezi obecné předpoklady uchazeče patří schopnost analytického myšlení, schopnost syntézy, tvořivost a schopnost cílevědomé vědecké činnosti.
 
 
PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU
K doktorskému studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru a skládá se z těchto částí:
  • odborná diskuze o možném tématu budoucí disertační práce založené především na dostatečné rešerši existující vědecké literatury a budoucím zaměření individuálního studijního plánu uchazeče. Uchazeč, pozvaný k přijímací zkoušce, proto musí nejpozději 7 dní před konáním přijímací zkoušky elektronicky odeslat krátké pojednání (do 15 stran) o uvažovaném tématu disertační práce 1x svému školiteli a 1x na e-mail eliska.mullerova@uhk.cz - studijní oddělení. V pojednání bude stručně zpracována oblast výzkumu, do které by zamýšlené téma mělo náležet a jsou naznačeny možné směry výzkumu v rámci doktorského studia, případně i specifikace cílů, které doktorand zamýšlí naplnit.
  • odborná zkouška formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního programu - prověření vědomostí z informatiky, ekonomie a z anglického jazyka 
V oblasti informatiky je předpokládána schopnost návrhu jednoduchých informačních systémů, znalost problémů souvisejících s podnikovou informatikou, programováním, základních nástrojů na podporu rozhodování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních technologií a znalost teorie systémů se zaměřením na systémové inženýrství.
V oblasti ekonomie se předpokládá přehled o současném vývoji informační společnosti, znalost principů strategického managementu, ekonomické teorie zaměřené na chování spotřebitele a firem nebo znalost makroekonomických ukazatelů včetně teoretického základu a jejich aktuálních hodnot.
V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka. Zkouška z anglického jazyka má písemnou a ústní část (znalost může být prokázána certifikátem na úrovni C1 dle evropského referenčního rámce).
 
OKRUHY OTÁZEK Z INFORMATIKY A EKONOMIE, POŽADAVKY NA ANGLICKÝ JAZYKvzor písemného testu z AJ
 
Cílem přijímací zkoušky je zhodnotit stupeň odborné připravenosti uchazeče, posoudit jeho celkové předpoklady pro doktorské studium, posoudit výběr možného zaměření tématu disertační práce a s tím související návrh na výběr školitele.
Stanovení výsledku přijímacího pohovoru je založeno na hlasování členů zkušební komise. U pohovoru uspěje uchazeč, jehož předpoklady hodnotí kladně prostá většina přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Obdobným způsobem komise rozhodne o pořadí nejlepších uchazečů. O přijetí do studia rozhoduje na doporučení komise děkan fakulty.

U přijímacího pohovoru, na který bude uchazeč pozván na základě elektronicky podané přihlášky a správně uhrazeného administrativního poplatku, uchazeč doloží získání vysokoškolského magisterského vzdělání - originálem vysokoškolského diplomu nebo jeho úředně ověřenou kopií (absolvent FIM UHK nemusí dokládat). V případě, že bude uchazeč do doktorského studia přijat, odevzdá posléze u zápisu do studia úředně ověřenou kopii diplomu o vysokoškolském magisterském vzdělání (absolvent FIM UHK nemusí odevzdávat).
 
Další doplňující informace k přijímacímu řízení obsahují dokumenty:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2019/20
příloha č. 1: Kritéria hodnocení a stanovení pořadí nejúspěšnějších uchazečů pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2019/20
příloha č. 2: Harmonogram přijímacích zkoušek 2019 - bude zveřejněno v dubnu 2019
Předpokládané počty přijímaných uchazečů do akademického roku 2019/20
Předpokládané termíny přijímacích zkoušek 2019
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení
 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Termín pro podání přihlášky ke studiu byl stanoven do 10. května 2019.
Pro přihlášení využívejte ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

Administrativní poplatek500 Kč
Po vyplnění a odeslání přihlášky uchazečem, obdrží uchazeč na e-mail uvedený v přihlášce číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol pro uhrazení administrativního poplatku - pro spárování platby s přihláškou nutno dodržet (pokud nebudou uchazečem platební údaje zadány správně, nebo některý údaj vynechá, nedojde ke spárování platby s přihláškou a přihláška tak nebude zařazena do přijímacího řízení). Na základě správně uhrazeného poplatku dojde ke spárování platby s přihláškou a uchazeč obdrží druhý e-mail potvrzující řádné zaevidování přihlášky studijním oddělením. 

Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX


Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce. 

Do přihlášky je nutné zadat celé jméno předem vybraného školitele a návrh tématu disertační práce. 

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.
 
ORGANIZACE STUDIA
Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Studium se řídí Ustanovením pro studium v doktorských studijních programech, platným na každé ze zúčastněných univerzit. Ustanovení je součástí Studijního a zkušebního řádu UHK

Stipendia
Doktorandovi v prezenční formě studia se přiznává základní doktorské stipendium po dobu 4 let při plnění standardních povinností. Výši základního doktorského stipendia stanovuje výnos děkana. Standardní povinnosti studenta doktorského studia pro nárok na získání základního stipendia definuje směrnice děkana, která zároveň definuje nadstandardní aktivity doktoranda pro nárok na získání mimořádného stipendia.

  
Pravidla pro tvorbu studijních plánů
Používaný kreditový systém: ECTS
Předměty se dělí na povinné (P), povinně volitelné (PV) a volitelné (V). Povinné předměty jsou určeny pro všechny studenty studijního programu, nabídka povinně volitelných předmětů je určena vždy pro každou specializaci zvlášť, nabídka volitelných předmětů je společná pro všechny specializace.
 
Student musí absolvovat 4 povinné předměty, každý s dotací 20 kreditů:
     Vybrané otázky ekonomické teorie   
     Metodologie vědy   
     Statistické a matematické metody v řízení  
     Obecná teorie systémů  
 
Student si volí dva ze čtyř povinně volitelných předmětů určených pro specializaci Informační a znalostní management, každý s dotací 10 kreditů:
     Moderní manažerské metody  
     Modelování a simulace   
     Informační a znalostní systémy   
     Teorie distribuovaných databázových systémů   
 
Z nabídky volitelných předmětů si student volí takový počet předmětů, aby dosáhl minimálně 180 kreditů nutných pro přihlášení se ke státní doktorské zkoušce a za celou dobu studia minimálně 240 kreditů. Do tohoto počtu jsou zahrnuty i kredity za další povinnosti.
 
Nabídka volitelných předmětů, každý s dotací 5 kreditů:
    Vybrané statě z marketingu 
    Vybrané problémy řízení inovací   
    Komercionalizace výsledků vědeckého výzkumu   
    Vybrané problémy managementu znalostí  
    Ekonometrie
    Moderní technologie pro podporu rozhodování
    Ambientní inteligence  
    Fuzzy metody a jejich aplikace
    Pokročilé metody data miningu 
    Geografické informační systémy 
    Expertní systémy 
    e-Government
  
Požadavky na tvůrčí činnost
Student se zapojuje do výzkumné činnosti školicího pracoviště pod vedením svého školitele a výsledky své výzkumné činnosti publikuje. Výstupy publikační činnosti jsou kreditově hodnoceny takto:
 
Druh výstupu ECTS kredity*
Publikace v časopise s přiznaným IF v Q1 a Q2 (indexováno na WoK) 40
Knižní monografická publikace (mimo ČR a SR) 30
Publikace v časopise s přiznaným IF v Q3 a Q4 (indexováno na WoK) 30
Publikace v časopise Scopus se SJR v Q1 a Q2 25
Publikace v časopise vedeném v databázi ESCI WoK 25
Publikace v časopise Scopus se SJR v Q3 a Q4 20
Knižní monografická publikace (ČR nebo SR) 20
Publikace v indexovaném sborníku konference (WoK, Scopus) 15
Učební text, skriptum 10
Publikace v recenzovaném neindexovaném časopise 8
Jiné odborné publikace, prezentace, vystoupení (konference bez indexace v databázi Scopus nebo WoK, odborné časopisy atd.)      5
 
* V případě spoluautorů se počet kreditů přiznává dle podílu jednotlivých autorů. Není-li podíl stanoven, pak se počet kreditů dělí počtem autorů. Pokud je u výstupu spoluautorem také školitel studenta, je školitel z procesu dělení podílu vyčleněn.
 
Požadavky na absolvování stáží
Student v rámci prvních tří let studia absolvuje stáž na vybrané zahraniční univerzitě či výzkumné instituci v minimální délce jednoho měsíce. Délka stáže může být rozdělena do několika částí s minimální dobou trvání jeden týden. Stáž může nabývat formy výjezdu na instituce, participace na evropském výzkumném projektu nebo realizace přímé účasti na mezinárodní spolupráci jinou formou. Za tuto aktivitu získá minimálně 20 kreditů, maximálně však 60 kreditů. Celkové kreditové ohodnocení bude provedeno jednorázově před státní doktorskou zkouškou na základě předložení relevantních podkladů dokladujících kvalitu dosažených výstupů. O počtu přidělených kreditů rozhoduje příslušný proděkan.
 
Další studijní povinnosti
Od studentů prezenční formy studia se požaduje pedagogická činnost v rozsahu 2-4 vyučovacích hodin týdně za semestr během dvou semestrů, zpravidla v průběhu prvních dvou let studia. Konkrétní rozsah určí školitel v součinnosti s vedoucím školicího pracoviště v závislostech na jeho potřebách. Pro studenty kombinované formy je tato aktivita volitelná.
Pedagogická činnost studenta je ohodnocena 5 kredity za 2 hodiny výuky týdně za semestr.
 
Požadavky na státní doktorskou zkoušku
Doktorand se může přihlásit ke státní doktorské zkoušce v případě, že úspěšně absolvoval všechny povinné předměty, dva povinně volitelné předměty a získal minimálně 180 kreditů. Do tohoto počtu jsou zahrnuty i kredity za další povinnosti. Předměty státní doktorské zkoušky ve specializaci Informační a znalostní management: Informatika a Informační a znalostní management, Ekonomie
 
Požadavky na přihlášku k obhajobě disertační práce
Obhajoba disertační práce představuje ukončení vědecko-výzkumné části doktorského studia a celé studium uzavírá. Proto se doktorand může přihlásit k obhajobě disertační práce, pokud splnil následující podmínky:
· úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku
· za celou dobu studia získal minimálně 240 kreditů
· předpokladem k účasti na obhajobě disertační práce je předložený seznam publikační činnosti, který obsahuje minimálně jednu celoautorskou publikaci v časopise s nenulovým impakt faktorem, nebo dvě celoautorské publikace s nenulovou hodnotou SJR; v případě spoluautorství se podíly sčítají. V tomto případě se za celoautorskou publikaci studenta považuje i publikace, kterou vytvořil student se svým školitelem.
 
Za odevzdání finální verze disertační práce k závěrečné obhajobě na studijní oddělení obdrží student 40 kreditů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případné odborné dotazy zodpoví prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FIM UHK.
 
Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze přijímacího řízení
Eliška Müllerová
e-mail: eliska.mullerova@uhk.cz
tel.: 493 332 211


Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze studia
Tereza Červená
e-mail: tereza.cervena@uhk.cz
tel.: 493 332 212

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 30.1.2019 13:29