Související informace

Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UHK:
Studijní a zkušební řád UHK - účinný od 1.9.2017

Doktorská stipendia s účinností od 1.9.2018 jsou stanovena Výnosem děkana FIM č. 5/2018.

Zásady přiznávání mimořádných stipendií studentům doktorského studia AI a IZM v souvislosti s definicí standardních a nadstandardních povinností doktoranda od roku 2017 na FIM UHK snavouje Směrnice děkana FIM č. 1/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------

PŮSOBENÍ DOKTORANDA PREZENČNÍ FORMY NA FIM - DEKLARACE PŘÍTOMNOSTI DOKTORANDA
V souvislosti se směrnicí děkana FIM č. 1/2017 (viz výše) doktorandi prezenční formy studia začátkem každého semestru deklarují dobu, kdy jsou fyzicky přítomni na fakultě (dny v týdnu a čas) v minimálním rozsahu 20 h týdně rozdělených do minimálně 3 dnů  (čas strávený výukou na FIM se do 20 hodinové dotace započítává).

Podepsaná deklarace se předává ve fyzické podobě na sekretariát příslušné katedry (kam spadá školitel doktoranda) a v elektronické podobě (sken včetně podpisů) se zasílá na mail proděkana pro vědu a výzkum a na studijní oddělení:
ondrej.krejcar@uhk.cz
tereza.cervena@uhk.cz

K vyplnění deklarace se používá tento formulář.

Termíny dodání vyplněného a podepsaného formuláře v akademickém roce 2018/2019
pro zimní semestr  - do 24.9.2018
pro letní semestr - původně do 11.2.2019, posunuto do 18.2.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------


STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Závazné termíny pro přihlášení k vykonání státní doktorské zkoušky (SDZ) v letním semestru 2018/19:
  • termín odevzdání pojednání k SDZ ke katedrové obhajobě do 1.3.2019
  • přihláška k SDZ a odevzdání finálního pojednání o disertaci do 12.4.2019 (do 12:00 hod.)
Informace s pokyny k celému procesu uzavření studia, přihlášení ke katedrové obhajobě a pro přihlášení k SDZ a odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Závazné termíny pro přihlášení k vykonání obhajoby disertační práce v letním semestru 2018/19:
  • termín odevzdání disertační práce ke katedrové obhajobě do 1.3.2019
  • přihláška k obhajobě disertační práce a odevzdání finální disertační práce a tezí do 12.4.2019 (do 12:00 hod.)
 
Informace s pokyny k celému procesu přihlášení ke katedrové obhajobě a pro přihlášení k finální obhajobě a odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.

Oznámení o konání obhajob disertačních prací jsou zveřejňovány na úřední desce UHK:
Oznámení o obhajobách

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram konání SDZ a obhajob v letním semestru 2018/2019

IZM - Harmonogram na 19.6.2019
IZM - Harmonogram na 20.6.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁPISY do doktorského studia na akademický rok 2019/2020
bude zveřejněno
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Přihlášení do sítě UHK
  • problémy řešte s Centrem služeb UHK
  • informace o přístupových údajích do sítě UHK
  • mějte zadanou kontrolní otázku a odpověď na adrese https://helpdesk-cit.uhk.cz/otazka pro možnost změny hesla po telefonu (pokud nebudete mít zadanou kontrolní otázku a odpověď, nemůže vám CS pomoci s aktivací/nastavením nového hesla po telefonu a bude nutná vaše osobní účast)
 

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 22.5.2019 11:3