Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, který je neodmyslitelně spjat s nástupem studentů do prvních ročníků vysokých škol. Tento obřad je důležitým okamžikem pro studenta, který je zapsán v některém z bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních oborů. Během obřadu student slibuje, že bude řádně plnit studijní povinnosti při respektování závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

Oficiálně se osoba stává studentem již zápisem na příslušnou univerzitu nebo jinou vysokou školu. Nicméně imatrikulací se student slavnostně stává součástí akademické obce. S tím se pojí povinnosti studenta respektovat tradice, zachovávat úctu, ale také šířit dobré jméno školy, na kterou nastupuje.

V rámci obřadu imatrikulace student skládá slavnostní imatrikulační slib. Slavnostního aktu se účastní akademičtí funkcionáři univerzity a fakulty. Jsou oděni v talárech, které na sobě nesou insignie jako znaky a symboly univerzity. Celý obřad je doprovázen slavnostní hudbou a funkcionáři jsou oslovováni honosnými tituly. V průběhu ceremoniálu zazní i studentská hymna – Gaudeamus igitur, která je výrazem zachovávání tradic.


Termín a rozpis imatrikulací

  • imatrikulace je určena pro studenty zapsané do prvního roku studia a koná se začátkem nového akademického roku vždy v polovině října. Přesný termín imatrikulace je uveden v Harmonogramu akademického roku.
Imatrikulace pro studenty zahajující studium prvního ročníku bakalářského studia, prvního ročníku navazujícího magisterského studia či doktorského studia v akademickém roce 2018/19 se bude konat 23.10.2018.
  • při příležitosti konání imatrikulace je vyhlášeno děkanské volno pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (jejich výuka se nekoná)
  • studenti se dostaví před zahájením obřadu o 1 hodinu dříve do prostoru dvorany budovy A (přízemí vedle Univerzitní knihovny), kde proběhne prezence, seřazení studentů a poté nácvik průběhu obřadu
Imatrikulace probíhají v aule Objektu společné výuky UHK – budova A, ul. Hradecká 1227.

Imatrikulace je přístupná veřejnosti.

Počet hostů, které si student pozve na obřad, není omezen. Očekáváme, že zvolí přiměřený počet s ohledem na kapacitu auly. Hosté budou do auly vpuštěni 15 minut před zahájením imatrikulace a mohou zaujmout místo kdekoli, kromě prvních řad, které budou označeny rezervací.

Doba trvání jednoho obřadu je přibližně 45 minut.

V den konání imatrikulace bude před aulou připraven stánek s prodejem propagačních/upomínkových předmětů FIM UHK. V rámci mimořádné akce, až do konce října, můžete mít všechny propagační předměty naší fakulty za poloviční ceny.
 
UPOZORNĚNÍ: V průběhu slavnostní imatrikulace mohou být fakultou pořizovány fotografické snímky či videozáznamy, které mohou být použity pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jejich případného zveřejnění. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.
Rovněž přítomní hosté mohou sami pořizovat fotografie či natáčet obřad, ale pouze vsedě ze svého místa a tak, aby nerušili obřad a neomezovali výhled ostatním hostům.

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 12.10.2018 10:4