Promoce

Od 3.6.2019 budou platné nové webové stránky UHK. Informace k promocím najdete po tomto termínu na novém webu ZDE.

Milí absolventi,

blahopřejeme vám k úspěšnému absolvování vysokoškolského studia na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Dokladem řádného ukončení studia státní závěrečnou zkouškou a potvrzením o udělení akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Promoce Univerzity Hradec Králové jsou slavnostním akademickým obřadem udílení akademického titulu, při kterém jsou doklady předávány, a součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa. Promoce se konají na půdě Univerzity Hradec Králové v aule Objektu společné výuky (budova A), Hradecká 1227, Hradec Králové.

Přihlašování absolventů na obřad

 • absolventi září – o zařazení na obřad musí požádat
 • absolventi leden/únor – o zařazení na obřad musí požádat
 • absolventi květen/červen – o zařazení na obřad nežádají, jsou zváni automaticky; zároveň nemusí svou nepřítomnost omlouvat

Termíny a rozpis promocí

 • promoce se konají jednou za rok vždy v červnu pro absolventy, kteří ukončili svá studia v aktuálním akademickém roce (září, leden/únor, květen/červen). Termíny promocí jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku
Promoce pro absolventy, kteří svá studia úspěšně ukončili v akademickém roce 2018/19 se budou konat pouze v jeden den a to v úterý 25.6.2019. 
 • přesný čas konání promocí je absolventům přidělen na základě celkového počtu absolventů v jednotlivých oborech a dle časových možností průběhu obřadu a kapacity auly
 • termín a časy nelze z organizačních důvodů individuálně měnit
 • časový rozpis promocí pro jednotlivé obory a formy studia bude do konce května 2019 zveřejněn ZDE
Absolventi doktorského studia mají promoci ve stejný termín, ale průběh promoce se u nich liší, mají jiné podmínky. Informace obdrží po skončení studia od referentky studijního oddělení.

 

Organizační pokyny

Přáli bychom si, aby vám a vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky. Proto věříme, že i vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh obřadu proběhl hladce a důstojně. Součástí toho je vhodně zvolený společenský oděv, adekvátní této slavnostní události.
Absolventi obdrží obyčejnou poštou dopis na adresu uvedenou v informačním systému STAG, nebo v žádosti, přibližně týden před konáním obřadu. Dopis obsahuje:

 • oficiální pozvánku děkana
 • informaci k registraci do Absolventského klubu UHK
 • potvrzení celkové doby studia
 • pokyny studijního oddělení k převzetí dokladů a informace k promoci
 • platební údaje a termín pro zaplacení příspěvku na náklady spjaté s uskutečněním ceremoniálu. Poplatek 200 Kč se hradí bankovním převodem na číslo účtu: 2733582/0800, variabilní symbol: 12990, specifický symbol: osobní číslo ze STAG (bez písmene I). Doklad o zaplacení odevzdá absolvent v den obřadu u prezence. Termín pro uhrazení příspěvku 200 Kč na promoce 2019: do 23.6.2019

V den konání obřadu bude ve vestibulu budovy A zajištěn prodej květin a propagačních/upomínkových předmětů FIM UHK. K parkování můžete využít parkoviště u budovy A (v den promocí zajištěn volný vstup). Kapacita parkoviště je však omezena. Přístup do budovy A je bezbariérový. K uložení svých věcí (kabátů, tašek, kabelek apod.) můžete vy i pozvaní hosté využít šatny v suterénu budovy A.

Doba trvání jednoho obřadu je přibližně 45 minut.
 
Počet hostů, které si pozvete na obřad, není omezen. Očekáváme, že zvolíte přiměřený počet s ohledem na kapacitu auly a zvážíte účast malých dětí. Hosté budou do auly vpuštěni nejdříve 15 minut před zahájením promoce a mohou zaujmout místo kdekoli, kromě prvních řad, které budou označeny rezervací.
 
V průběhu slavnostní promoce jsou profesionálním fotografem pořizovány fotografické snímky zachycující všechny účastníky obřadu (absolventy, hosty, vědeckou radu, atd.) Absolventi si mohou objednat fotografickou kolekci z promocí: Informace a OBJEDNÁVKA fotografické kolekce z promocí 2019 
Snímky mohou být použity pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jejich případného zveřejnění.
Fotograf bude označen, můžete mu sdělit své přání nebýt fotografován. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.

Videozáznam z promoce pro distribuci absolventům není fakultou pořizován.

Přítomní hosté mohou sami pořizovat fotografie či natáčet obřad, ale pouze vsedě ze svého místa a tak, aby nerušili obřad a neomezovali výhled ostatním hostům.
 

Prezence a instruktáž k průběhu promoce

 • prezence proběhne v místnosti SM1 sousedící s aulou
 • k prezenci se musíte dostavit o 1 hodinu dříve, než započne slavnostní obřad – čas zahájení prezence i obřadu bude uveden v dopise s pozváním na obřad
 • k prezenci se dostavíte v přesně uvedený čas; pokud se k prezenci dostavíte pozdě, nebude možné vás na obřad zařadit
 • u prezence předložíte občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti s osobními údaji a fotografií)
 • odevzdáte potvrzení o úhradě platby prokazující zaplacení částky 200 Kč do stanoveného termínu (pro promoce 2019 uhradit do termínu 23.6.2019)
 • na potvrzení musí být uvedeny tyto platební údaje:
  • číslo účtu plátce
  • uhrazená částka
  • datum provedené platby
  • číslo účtu příjemce
  • variabilní a specifický symbol
  • připsané celé jméno absolventa
 • v případě neuhrazení poplatku, stanoveného výnosem děkana, nebudete na obřad zařazeni
 • podepíšete Evidenční list absolventa (potvrzení převzetí diplomu)
 • budou vybráni dva absolventi, jeden bude číst slib a druhý poděkování absolventa
 • podle připraveného seznamu budete referentkou studijního oddělení seřazeni tak, jak budete na ceremoniál nastupovat; je nutné toto seřazené pořadí přesně dodržet
 • v aule proběhne neveřejný nácvik obřadu
 • po nácviku budete mít krátký rozchod, abyste se mohli na obřad připravit (doporučujeme odložit přebytečné věci: kabelky, peněženky i mobily – při slibu, gratulaci od rektora a přebírání desek s diplomem překážejí)
 

Průběh promoce

Během obřadu se netleská.

 1. Slavnostní nástup studentů
 2. Slavnostní nástup vedení školy a hostů – všichni přítomní vstanou
  • tajemnice
  • vědecká rada
  • hosté
  • předseda Akademického senátu FIM
  • proděkani
  • promotor
  • pedel fakulty
  • děkan
  • pedel rektora
  • rektor/prorektor
 3. Státní hymna – po skončení státní hymny se všichni posadí včetně absolventů
 4. Úvodní slovo promotora
 5. Projev děkana a představení absolventů
 6. Souhlas rektora k promočnímu aktu
 7. Absolventský slib – všichni přítomní vstanou
 8. Předávání diplomů
 9. Děkovný projev absolventa
 10. Projev rektora
 11. Závěrečné slovo promotora
 12. Gaudeamus igitur  - všichni přítomní vstanou a stojí až do odchodu vedení školy a hostů
 13. Odchod vedení školy a hostů
 14. Odchod absolventů

Po skončení obřadu bude dle pokynu profesionálního fotografa pořízena hromadná fotografie v prostorách kampusu.

Absolventi, kteří se nemohou slavnostního předání diplomů zúčastnit, si mohou vyzvednout doklady o absolvování studia na studijním oddělení po termínu promocí. Vyzvednutí diplomu je možné v úředních hodinách, mimo úřední hodiny po domluvě se studijním oddělením. V případě, že si absolvent nemůže doklady převzít osobně, může využít možnosti zaslání dokladů o absolvování studia poštou.
 
Kontakt na studijní oddělení: studijni.fim@uhk.cz
Tel: 493 332 212, 222, 213, 211

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 29.5.2019 12:47