Stipendia

Univerzita Hradec Králové přiznává studentům následující druhy stipendií:
 • Prospěchové stipendium

 • Ubytovací stipendium

 • Sociální stipendium

 • Mimořádné stipendium

 • Doktorské stipendium

Podrobná pravidla pro přiznání stipendií jsou uvedena ve Stipendijním řádu Univerzity Hradec Králové.

Stipendium je vypláceno výhradně bankovním převodem na účet studenta vedený v IS/STAG (Moje studium – Moje údaje). Student si za správnost uvedeného čísla účtu ručí, do osobních údajů si ho sám vloží a může ho případně změnit.
 

Prospěchové stipendium

Nárok na prospěchové stipendium má student prezenční formy studia na základě výsledků studia z předchozího akademického roku.
 

Studenti bakalářského studia mohou získat stipendium od druhého roku studia. Studenti magisterského navazujícího studia, kteří studovali bezprostředně předchozí bakalářské studium na FIM mohou získat stipendium od prvního roku studia (jako předchozí rok se započítá poslední rok bakalářského studia).

Student musí splnit následující kritéria:

 1. je studentem k datu 31.10. (datum vyhodnocení)
 2. za předchozí akademický rok získal minimálně 60 kreditů
 3. v předchozím akademickém roce úspěšně absolvoval nejméně čtyři klasifikované předměty (tzn. minimálně 4 zkoušky)
 4. splňuje odpovídající průměr (vážený průměr do 1,1 = 3 násobek základní částky; vážený průměr do 1,25 = 2 násobek základní částky; vážený průměr do 1,5 = základní částka)
O prospěchové stipendium student nežádá. V průběhu listopadu jsou zveřejněny (na nástěnce ve vestibulu budovy FIM) seznamy studentů, kteří mají na stipendium nárok, stipendium je odesíláno v prosinci. Výše prospěchového stipendia je upravena výnosem děkana č. 4/2010.

Základní částka byla stanovena na 20 000,- Kč.

 

Podrobná pravidla pro přiznání stipendií jsou uvedena ve Stipendijním řádu Univerzity Hradec Králové.

  

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací stipendium přiznává, má student (včetně studentů doktorského studijního programu), který ke dni vydání rozhodnutí splňuje tato kritéria: 

 1. studuje v prezenční formě studia,
 2. nebyl mu stanoven poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 30 Statutu UHK,
 3. nemá trvalé bydliště v obci, jež je uvedena v příloze č. 1 Stipendijního řádu UHK.
O ubytovací stipendium student nežádá.

Studentům je stipendium převedeno (v průběhu ledna za období od 1. září do 31. prosince a v průběhu července za období od 1. ledna do 30. června) výhradně na bankovní účet vedený v IS/STAG (Moje studium – Moje údaje).

Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období stanoví rektor výnosem.

Podrobná pravidla pro přiznání stipendií jsou uvedena ve Stipendijním řádu Univerzity Hradec Králové.
 

Sociální stipendium

Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Tento nárok prokáže student tím, že k písemné žádosti o sociální stipendium přiloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. 

Student si podává žádost na studijní oddělení v období stanoveném pro zápis do dalšího ročníku studia nejpozději do 15. listopadu

Student vyplní žádost o sociální stipendium. K žádosti přiloží originál písemného potvrzení s názvem "Sdělení pro účely přiznání stipendia" (dále jen potvrzení). Toto potvrzení se vystavuje na vyžádání (odbor státní sociální podpory ho nerozesílá automaticky). Na tomto potvrzení musí být uvedeno, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován.

Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.
 
Výše sociálního stipendia činí měsíčně 3 340,- Kč.
 
Sociální stipendium se vyplácí na bankovní účet studenta vždy zpětně za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku.
 
Podrobná pravidla pro přiznání stipendií jsou uvedena ve Stipendijním řádu Univerzity Hradec Králové.
 

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat zejména:

 1. za vynikající studijní výsledky během celého studia,
 2. za práci a významné vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky,
 3. za vynikající sportovní výsledky při reprezentování UHK zejména na Světové univerziádě, Akademickém mistrovství světa a Akademickém mistrovství České republiky, a za reprezentaci na olympijských hrách, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a Mistrovství České republiky,
 4. za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UHK a akademické obce,
 5. jako výpomoc v mimořádně tíživé sociální situaci,
 6. v případech zvláštního zřetele hodných.
Podrobná pravidla pro přiznání stipendií jsou uvedena ve Stipendijním řádu Univerzity Hradec Králové.


Doktorské stipendium

Nárok na doktorské stipendium má student doktorského studijního programu v prezenční formě studia.
 
O doktorské stipendium doktorand nežádá, vyplácení započne automaticky po zápisu do studia. Vyplácí se měsíčně po dobu akademického roku, ve kterém doktorand provedl zápis.
 
Výši doktorského stipendia stanovuje Výnos děkana č.5/2018.
 
Případy zániku (zastavení stipendia):       
 • přerušení studia
 • neplnění studijních povinností
 • překročení standardní doby studia
 • ukončení studia
 • disciplinární přestupek
Podrobná pravidla pro přiznání stipendií jsou uvedena ve Stipendijním řádu Univerzity Hradec Králové.

Naposledy upraveno: Paulusová Hana, 4.4.2019 9:42