Kritéria hodnocení vědecké práce na FIM

Vědecké výstupy splňující podmínky pro evidování v RIV

Typ výsledku Bodová hodnota
Článek v impaktovaném časopise - Jimp dle RVVI 1) RIV Jimp+(130*((5-Q)/4)
Článek v časopise evidovaném v indexu ESCI 2) 30 
Článek v impaktovaném časopise evidovaném v databázi SCOPUS - Jsc dle RVVVI 3) 4L1 - 60
Odborná kniha ve světovém jazyce - B dle RVVI 4) 40
Odborná kniha v českém nebo slovenském jazyce - B dle RVVI 4) 20
Kapitola v odborné knize - C dle RVVI 5) Bodová hodnota knihy * strany_kapitola/strany_kniha
Článek ve sborníku - D dle RVVI 6) 4L1, 4L1 - 60
Využitý/licencovaný patent - P dle RVVI7) 200
Přijatý patent - P dle RVVI 7) 40
Přijatý užitný vzor - Fužit dle RVVI 7) 20
Aplikovaný výsledek AV1):
Průmyslový vzor - Fprum dle RVVI 8), prototyp a funkční vzorek - Gprot a Gfunk dle RVVI 9), Software - R dle RVVI 10), Certifikované metodiky - Nmet dle RVVI 11)
10
   

Poznámky: 
Podrobné definice jednotlivých typů výsledků jsou u součástí Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací dle RVVI (http://www.vyzkum.cz // 
https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=33235).

1)    Článek v odborném periodiku (s příznakem: Document Type: Article nebo Review), který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters a je publikován v periodiku, jehož impakt faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters; Q znamená quartil, tedy čtvrtinu, ve které je časopis zařazen v pořadí časopisů daného oboru JCR (nabývá hodnoty 1, 2, 3 nebo 4). Pokud je časopis ve více oborech, jedná se o průměrnou hodnotu.

2)   
Článek v odborném periodiku (s příznakem: Document Type: Article nebo Review). Časopis musí být zařazen do indexu Emerging Sources Citation Index (ESCI) evidovaném ve Web of Science Core Collection.

3)   Článek v odborném periodiku (s příznakem: Document Type: Article nebo Review), který je obsažen v databázi SCOPUS a má nenulový index SJR; q znamená quartil. tedy čtvrtinu, ve které je časopis zařazen v pořadí časopisů daného oboru SJR (nabývá hodnoty 1, 2, 3 nebo 4). Pokud je časopis ve více oborech, jedná se o průměrnou hodnotu bodů pro dané quartily - viz bod 6). (http://www.scimagojr.com/journalrank.php)

4)    Neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 100 normostran (tj. 50 tištěných stran) textu vydaná tiskem a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v alespoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN a povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky apod.

5)    Bodová hodnota se vypočítá z bodové hodnoty příslušné odborné knihy násobené faktorem kapitoly. Faktor kapitoly se stanoví jako poměr počtu stran kapitoly ku počtu stran celé knihy. V případech, kdy není uveden počet stran kapitoly nebo knihy, je faktor kapitoly rovný 1/10.

6)   Sborník musí být evidován v databázi SCOPUS nebo Conference Proceedings Citation Index - Science nebo Social Science 
& Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thompson Reuters s příznakem Proceedings Paper nebo Conference Review - s uvedením ISBN, případně ISBN a též ISSN. (Pokud je mu v databázi SCOPUS přidělena nenulová hodnota indexu SJR, je bodová hodnota přiřazena dle quartilu tak, že pro q1=60, q2=30, q3=10, q4=4. Quartil je k dohledání na http://www.scimagojr.com/journalsearch.php, případně se určí ekvivalentně quartilu pro časopisy daného oboru. Pokud je konference ve více oborech, jedná se o průměrnou hodnotu bodů pro daný quartil. V ostatních případech (není SJR index) D = 4)
Př.: Pokud je sborník např. ve třech oborech a jejich quartily jsou q4, q4 a q3, je výsledek = (4+4+10)/3=6, přičemž pro takové případy neplatí omezení maximálního počtu bodů definované v L1, neboť se nejedná pouze o q4 obory.

7)    Za patent/užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku patentů/užitných vzorů.

8)    Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.

9)  Složitější průmyslový výrobek, zhotovený k ověření vlastností konstrukce a jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.

10)  Software prokazatelně vzniklý v souvislosti s řešením výzkumné aktivity, který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. Nejedná se o software, který vznikl pouze pro potřebu UHK.

11)  Metodika schválená příslušným orgánem státní správy a doporučená pro využití v praxi.

AV1) Kategorie aplikovaných výsledků bude posuzována komplexně za jeden celkový aplikovaný výsledek (tedy např. pro výsledek, kdy je uplatněn jako funkční vzorek a software bude posuzováno jako jeden výsledek). Zároveň musí být prokázány mzdové náklady na vývoj a realizaci takového výsledku.

L1)   Celkové bodové hodnocení za daný rok (1.11. - 31.10.) je za kategorie D, Jsc (q4) a Dsc (q4) limitováno max. 10 body souhrnně za jednoho spoluautora.

L2)   Publikace budou bodově ohodnoceny pouze v případě, že jsou v databázi ISI WOK či SCOPUS v oboru vyjmenovaném v seznamu. který je přílohou těchto kritérií. Případy, kdy spadá publikace tematicky i obsahem do těchto oborů, ale je v periodiku, které není v těchto oborech, budou posuzovány individuálně proděkanem VaV.


Ocenění excelentní vědeckovýzkumné aktivity 

 

Bodová hodnota

Obdržená externí citace publikace evidované v databázi Web of Science (pouze citace mimo ČR)

4

Poznámka:
Jedná se o evidenci v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities, nebo v časopise obsaženém v JCR (Journal Citation Report). Citace musí být v databázi propojena s citovaným článkem. Žadatel předloží ke kontrole seznam citací z databáze WoS s daty jejich publikace.

Nejsou zahrnuti vědci s h-indexem větším než 10. Maximální počet bodů je 20. Citace se dělí počtem spoluautorů citovaného článku.

  Bodová hodnota
Excelentní výsledek vybraný UHK 20% bodů výsledku navíc
Poznámka: 
Každý výsledek FIM UHK, který bude vedením UHK vybrán k hodnocení v rámci II. Pilíře, obdrží 20% bonifikaci k hodnotě příslušného výsledku. Po akceptaci excelentního výsledku radou vlády v hodnocení RIV bude doplaceno dalších 100% bodů (přepočteno na finance).

 


Pedagogické publikace

Typ práce

Bodová hodnota

VŠ učebnice/skriptum

5  * počet_AA/10 
max. 5 bodů

Poznámka:
AA – autorský arch

 


Grantová činnost 

Typ projektu

Bodová hodnota

Nositel vědeckého grantu (výsledky započítávány do RIV)

30

Poznámka:
U hodnocení grantů se kromě výše uvedeného počtu bodů (základ) přihlíží i k celkové výši získaných prostředků a za každých 100.000,-Kč se k základu přičítá 10% bodů navíc (maximálně však do výše 100%).

 

Finanční odměna

Podání návrhu postdoktorského vědeckého grantu GAČR

10 000 Kč


Získání vědeckého grantu základního výzkumu - GAČR
 
100 000 KčG1 (mimo standardní odměnu uvedenou níže)

Získání vědeckého grantu (evidovaného v CEP (Centrální Evidence Projektů RVVI) – GAČR, TAČR, INTER COST, resortní, apod.) 

1% z objemu grantu získaného pro FIM UHK,
min. 30 000 KčG1

Poznámky:
G1) Řešitel/navrhovatel grantu předloží  návrh na rozdělení odměny mezi členy týmu podílející se na jeho podání. 

 

Prováděcí pokyny:

 • Uvedené body jsou maximální a snižují se dle rozsahu spoluautorství následující formou:
  • ​O celý podíl spoluautora, pokud je afiliace na pracoviště v ČR.
  • Pokud je u autora více českých afiliací, dělí se jeho podíl počtem jeho afiliací.
  • Pokud je u autora více zahraničních afiliací, dělí se jeho podíl počtem jeho afiliací bez první zahraniční afiliace.
  • Pokud je na výsledku pouze jeden autor s afiliací FIM UHK s menším než 100% úvazkem na UHK a současně jsou spoluautory zahraniční autoři, snižuje se bodový zisk o celý podíl každého zahraničního autora.
  • Pokud je na výsledku alespoň jeden autor s afiliací FIM UHK se 100% úvazkem na UHK a současně jsou spoluautory zahraniční autoři, snižuje se bodový zisk o poloviční podíl každého zahraničního autora.
  • Nejasné případy je vhodné předem konzultovat s proděkanem pro VaV FIM UHK.
 • Překlad není bodově hodnocen. Překlad může být finančně ohodnocen částkou až 300 Kč/1800 znaků na základě doporučení vedoucí KAL.
 • Rokem se pro účely tohoto hodnocení rozumí období od 1. 11. předchozího roku do 31. 10. aktuálního roku.
 • Publikační činnost se hodnotí na základě příspěvků registrovaných v informačním systému školy (v Centrální databázi aplikace OBD Pro).
 • Proděkan pro VaV společně s vedoucím příslušné katedry provede hodnocení každého člena katedry na základě výpisu z informačního systému ze dne 31. 10. nejpozději do 15. 11. a předá takto zpracovaný návrh za celou fakultu děkanovi FIM, který rozhodne o přidělení odměn.

Naposledy upraveno: Michelfeitová Zuzana, 22.3.2019 15:7