O katedře

Katedra českého jazyka a literatury zajišťuje studijní bakalářské a magisterské obory.

Z bakalářských oborů nabízí Český jazyk a literaturu se zaměřením na vzdělávání (prezenční forma studia), Jazykovou a literární kulturu (prezenční a kombinovaná forma studia) a Literární dokumentaristiku a teorii čtenářství (prezenční forma studia).

Z magisterských oborů katedra zajišťuje tři učitelské obory: Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (pětileté prezenční studium), Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (navazující dvouleté studium), Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura (navazující dvouleté studium).

Pracovníci katedry vyvíjejí odborné a vědecké aktivity v oblasti jazykového i literárního bádání. Lingvisté se zabývají výzkumem korpusové lingvistiky (M. Vondráček a J. Bílková – dokončený projekt Akademická gramatika spisovné češtiny), z dalších výzkumných témat např. J. Zeman - Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže, L. Zábranský - Kompozita ve staroslověnštině, J. Bílková - Tautologie a kontradikce v češtině. Literárněvědné bádání se zaměřuje na problematiku genderu (M. L. Filipowicz - Panowie, bądźmi Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzie, M. L. Filipowicz, A. Zachová - Rod v memoárech), problematiku čtenářské gramotnosti (P. Bubeníčková, M. Čuřín, A. Zachová), z dalších témat např. N. Mlsová - I já jsem byl v Itáli.

Pro potřeby odborné i pedagogické veřejnosti katedra vydává časopisy: Češtinář, vydávaný od roku 1990, Viselec - představující tvorbu studentů. Spoluvydává ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR odborný recenzovaný časopis Korpus-gramatika-axiologie

Katedra českého jazyka a literatury pravidelně pořádá přednášky výrazných osobností v rámci Jazykovědného sdružení a Literárněvědné společnosti pro odbornou a širokou veřejnost. Katedra úzce spolupracuje s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky, dále s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze na projektech zabývajících se korpusovou lingvistikou, rozvíjí společné činnosti s Archivem Akademie věd ČR.

Spolupracuje se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové (Literární dílny), s Českým rozhlasem v Hradci Králové (pořad Hezky česky), s Knihovnou města Hradec Králové rozvíjeny projekty na podporu čtenářství (např. Bukulín).

KČJL dále rozvíjí spolupráci se zahraničními univerzitami v Polsku a na Slovensku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 17.3.2015 12:37