O katedře

Katedra německého jazyka a literatury

Katedra německého jazyka a literatury je  jednou z kateder Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

1) STUDIUM

Katedra nabízí uchazečům o studium tyto formy studia: prezenční (denní) studium - učitelské a neučitelské studium a celoživotní studium (dříve dálkové) – rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol. 

Prezenční studium:

NOVINKA od akademického roku 2014/15 !!!
V rámci České republiky se nabízí pouze na Pedagogické fakultě v Hradci Králové nově pětileté magisterské studium studijního programu: M7503 Učitelství pro základní školy, studijní obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk (prezenční dvouoborové studium, volná kombinace s dalším zvoleným předmětem).

Profil absolventa:

Cílem je připravit absolventa studia pro budoucí povolání na vysoké úrovni nejen po stránce jazykové, ale i odborné. Studenti jsou seznamováni s nejnovějšími poznatky, metodami a trendy ve výuce němčiny jako cizího jazyka, v průběhu pedagogické praxe si ověřují své teoretické poznatky.

V akademickém roce 2014/15 mají absolventi studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice, studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání možnost pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu programu: N7503 Učitelství pro základní školy, studijní obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk

Do navazujícího studia se mohou až do akademického roku 2016/17 hlásit absolventi ukončeného bakalářského studia filologie nebo učitelství - německý jazyk i z jiných VŠ.

Prezenční neučitelské studium:

K velice žádaným oborům na PdF UHK patří tříletý bakalářský program B 7310 Filologie, studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk v kombinaci s dalším cizím jazykem (AJ, FJ, RJ).

Celoživotní studium:

Na katedře byl akreditován celoživotní vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků k rozšíření pedagogické způsobilosti v aprobačním předmětu německý jazyk, a to:

  • Německý jazyk pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Německý jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce na jiném stupni školy)

Kromě českých vyučujících působí na katedře od jejího vzniku také zahraniční kolegové a po celou její dobu také lektoři DAAD (nabídka řady plně hrazených stipendijních programů). Již několik let je katedra certifikovaným střediskem TestDaF (vykonání zkoušky TestDaF opravňuje k přijetí ke studiu na  německých univerzitách). Na katedře dlouhodobě působí zástupci lektorátu DAAD, v současné době je to Jana Stöckeler.

Během studia mají posluchači KNJL možnost využívat velmi bohatě zásobenou odbornou knihovnu se studovnou, videotéku i pracovnu vybavenou počítačovou technikou. Materiály ke studiu jsou neustále doplňovány publikacemi z Goethe - Institutu a DAAD, zejména díky projektu GIP (Germanistische Institutionspartnerschaft), v rámci kterého KNJL spolupracovala s Katedrou germanistiky Katolické univerzity v Eichstättu a Ingolstadtu.

Snahou katedry je umožnit studentům pobyt v německy mluvícím prostředí. Zahraniční lektoři pomáhají organizovat jednak vícedenní exkurze (uskutečnily se např. výjezdy do Innsbrucku, Štýrského Hradce, Lipska, Výmaru, Vídně, Salcburku, Norimberku, Pasova a Řezna) a snaží se studentům zajistit stipendijní semestrální pobyty. KNJL uzavřela bilaterální smlouvy s univerzitními školami v Eichstättu, Štýrském Hradci, Oldenburku, Brugge-Oostende (Belgie) a Ribe (Dánsko). V rámci těchto smluv mohou studenti absolvovat zpravidla jeden semestr studia v zahraničí. V minulosti se studenti zúčastnili také jazykových táborů AQUA TEMPUS v Hamburku, Londýně, Mantově a Barby (Německo) zaměřených na odborný jazyk, měli také možnost absolvovat část pedagogické praxe v zahraničí (Lancaster, Innsbruck, Madrid, Alcala).

Katedra německého jazyka a literatury je umístěna v nové budově Univerzity Hradec Králové. Kromě jazykové a počítačové učebny, kterou má katedra k dispozici, mohou studenti využívat moderní knihovnu a mediatéku UHK přímo v budově.

2) VĚDA A VÝZKUM

Kromě výchovně-vzdělávacího cíle má KNJL také cíl vědecko-výzkumný. Zaměřuje se zejména na činnost typickou pro pedagogické fakulty – tedy didaktiku a metodiku oboru. Na katedře dlouhodobě probíhá mimo jiné výzkum zaměřený na rozbor gramatických chyb v přijímacích pracích uchazečů o studium německého jazyka. Jedná se vlastně o mapování dovedností maturantů všech typů středních škol, kteří skládají písemnou přijímací zkoušku na tuto vysokou školu.

Dalším důležitým vědecko-výzkumným projektem jsou zkoumání na poli lexikologie. Od roku 1996 probíhají lingvistické a lingvodidaktické výzkumy (interlingvální analýza a srovnání) vybraných druhů frazeologismů a jiných ustálených konstrukcí a výzkum ekvivalenčních vztahů mezi německými frazeologismy a srovnatelnými konstrukcemi v češtině. Na těchto výzkumech se podílejí v rámci svých diplomových prací především studenti.

V rámci výzkumného projektu se katedra zaměřuje také na specifické poruchy učení žáků, podílela se na tvorbě velkého akademického německo-českého slovníku pod vedením FF UK Praha a na tvorbě nového německo-českého slovníku frazeologismů („Wörterbuch der Phraseologismen und festgefügter Wendungen“). Členové katedry publikují v českém i zahraničním tisku, organizují konference s mezinárodní účastí.

Katedra německého jazyka a literatury PdF UHK vyhrála výběrové řízení MŠMT a v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání – další vzdělávání pedagogů v rámci volitelného modulu P) se stala garantem modulu s názvem ICT ve výuce a školitelem lektorů z celé České republiky. Moderní technologii věnují členové KNJL zvýšenou pozornost, řada z nich získala certifikát ECDL a REKAP a počítačovou technologii využívá ve své výuce. Dvě členky katedry navíc úspěšně absolvovaly online kurz Multimedia-Führerschein D. V současné době podala katedra grant FRVŠ na rekonstrukci a vybavení nové multimediální počítačové učebny, průběžně jsou podávány a realizovány granty zaměřené na modernizaci výuky s podporou informačních a komunikačních technologií.

Katedra se každoročně podílí na organizaci Letní metodické akademie německého jazyka, kterou garantuje Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Velký ohlas také každoročně získávají akce s názvem Deutsch an der Uni, kterou pořádají pedagogové a studenti katedry pro žáky fakultních škol.

KNJL je také partnerem mezinárodního projektu Schule im Wandel, jehož koordinátorem je Goethe-Institut Mnichov a na kterém spolupracují i další univerzity ze zahraničí.

KNJL byla spolu s dalšími jazykovými katedrami PdF UHK zapojena do projektu ESF LITTERA zaměřeného na podporu čtenářských dovedností žáků a studentů základních a středních škol v regionu.

3) VNĚJŠÍ VZTAHY

V projektu AQUA TEMPUS, do kterého byla zapojena i katedra biologie, spolupracovala katedra s Pedagogickou fakultou UK, IPN Kiel, King´s College London, Universität Lüneburg, University of Helsinki, Datacentre at Odense Schoolboard, Labter Crea Mantova a Deutsche Umwelthilfe.

V rámci mezinárodního projektu Teachers in Residence byla navázána úzká spolupráce s následujícími institucemi: St. Martin College Lancaster (Anglie), Pädagogische Akademie Innsbruck (Rakousko), Universidad de Alcála, Universidad Autonoma de Madrid (Španělsko).

Dobré styky existují také s učitelským seminářem v Bernu (Švýcarsko) a Pädagogische Hochschule Steiermark Graz (Rakousko) s Univerzitou v Lipsku. Ve spolupráci s kantonem Bern probíhal také další mezinárodní grant, na kterém se podíleli kolegové ze Švýcarska a Nizozemí. V letech 1999-2013 získala katedra grant institucionálního partnerství GIP DAAD s Univerzitou Eichstätt, v rámci kterého probíhaly studentské a učitelské mobility.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.4.2015 9:45