Informace k výuce

VložilStránkaKatedraZapsánoPlatnostInformace
Kesner JindřichPersonální stránkaKatedra slavistiky24.9.201524. 9. 2015 - 16. 10. 2015Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové vyhlašuje fakultní část výběrového řízení na níže uvedené stipendijní pobyty v Ruské federaci na základě mezivládní smlouvy a kvóty přidělené Univerzitě Hradec Králové na akademický rok 2016/2017:  Letní kurz ruského jazyka v roce 2016, délka 31 dnů – 1 místo  Studijní pobyt pro studenty BSP a MSP, délka 5 měsíců – 2 místa Organizace výběrového řízení a jeho kritéria: 1. Organizace výběrového řízení: - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení pro studenty této fakulty. - Přihlášky účastníků výběrového řízení (dále uchazečů) budou posuzovány podle jednotných kritérií vyhlášených prorektorem pro vnější vztahy a tvůrčí činnost Univerzity Hradec Králové. - Sestavené pořadí uchazečů bude postoupeno prorektoru Univerzity Hradec Králové pro celouniverzitní vyhodnocení. 2. Podmínky a kritéria výběrového řízení: - Uchazeč je studentem akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu Pedagogické fakulty UHK a v době uskutečnění stipendijního pobytu v akademickém roce 2016/2017 bude stále studentem UHK. - Uchazečova znalost ruského jazyka (nutná podmínka). - Celkový profil uchazeče podle vzorce , kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. - Zakončení studia předmětů za dosavadní studium, tj. předmětů, jejichž ukončení je v dané fázi studia předpokládáno (podle údaje „doporučený semestr“ v učebním plánu studijního oboru). - Při sestavování pořadí se dále zohledňuje, zda uchazeč již využil možnosti studia v Ruské federaci na základě kvót MŠMT. Uchazeči, kteří již takový pobyt absolvovali, budou zařazeni za ty uchazeče, kteří na takovém stipendijním pobytu nebo jazykovém kurzu doposud nebyli. K přihlášce do výběrového řízení přikládejte také vyplněný formulář NÁVRHU NA VYSLÁNÍ / ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA, který je dostupný na stránkách Domu zahraniční spolupráce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/ Ve výše zmíněném elektronickém formuláři vybírejte žádost o pobyt v: RUSKO – rozpis kvót (druh pobytu: 4 – Letní kursy ruského jazyka v roce 2016 nebo 6 - Studijní pobyty pro studenty BSP a MSP) Vyplněné přihlášky spolu s formulářem „Návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia“ zašlete do 16. 10. 2015 elektronicky na e-mailovou adresu: lucie.martinkova@uhk.cz a rovněž v písemné podobě vlastnoručně podepsané na Referát vědy, výzkumu a zahraničních styků PdF UHK, budova C, nám. Svobody 301. Přihláška do výběrového řízení na stipendijní pobyty v Ruské federaci na základě mezivládní smlouvy a kvóty přidělené Univerzitě Hradec Králové na akademický rok 2016/2017:  Letní kurz ruského jazyka v roce 2016 Jméno studenta: Adresa pro korespondenci: e-mailová adresa: telefon: Studijní program: Studijní obor: Ročník studia v akademickém roce 2015/2016: Dosažené výsledky v jednotlivých ročnících: ročník počet získaných kreditů vážený studijní průměr Znalost ruského jazyk a dosažená úroveň (s doložením – například certifikátem): Absolvování předmětů předepsaných učebním plánem studijního oboru doložené Výpisem absolvovaných zkoušek z IS STAG: Prohlášení: Stipendijní pobyt v Ruské federaci na základě kvót MŠMT jsem - již absolvoval/a, - dosud neabsolvoval/a. V Hradci Králové dne podpis Přihláška do výběrového řízení na stipendijní pobyty v Ruské federaci na základě mezivládní smlouvy a kvóty přidělené Univerzitě Hradec Králové na akademický rok 2016/2017:  Studijní pobyt pro studenty BSP a MSP Jméno a příjmení: Adresa pro korespondenci: e-mailová adresa: telefon: Studijní program: Studijní obor: Ročník studia v akademickém roce 2015/2016: Dosažené výsledky v jednotlivých ročnících: ročník počet získaných kreditů vážený studijní průměr Znalost ruského jazyk a dosažená úroveň (s doložením – například certifikátem): Absolvování předmětů předepsaných učebním plánem studijního oboru doložené Výpisem absolvovaných zkoušek z IS STAG: Prohlášení: Stipendijní pobyt v Ruské federaci na základě kvót MŠMT jsem - již absolvoval/a, - dosud neabsolvoval/a. V Hradci Králové dne podpis
Půža MiroslavPersonální stránkaKatedra slavistiky7.10.201512.-16.10.2015V týdnu 12. - 16. 10. 2015 odpadá výuka i konzultace Mgr. Kapustové - zahraniční výjezd se studenty.
1