O katedře

Katedra je garantujícím pracovištěm dvou bakalářských studijních oborů zaměřených na sociální sféru: Sociální patologie a prevence a Sociální komunikace v neziskovém sektoru.

Pojetí studijního oboru Sociální patologie a prevence vychází z potřeb institucí, které se orientují na prevenci a terapii sociálně patologických jevů. Tento obor poskytuje komplexní poznání jejich problematiky a prevence, jakož i terapie z pohledu sociologie, psychologie, pedagogiky, práva a dalších oborů. Součástí studijního programu je rovněž příprava na realizaci výzkumných šetření v oblasti sociální patologie a prevence.  Absolvent oboru  se uplatní  jako pracovník v  nápravných zařízeních, výchovných ústavech pro mládež, v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, v systému preventivně výchovné péče, je připraven pro výkon profese pracovníka policie v rámci všech policejních služeb i v oblasti vězeňství apod.

Obor Sociální komunikace v neziskovém sektoru poskytuje komplexní poznání problematiky fungování státní správy a neziskového sektoru se zřetelem na komunikaci s klientem a její sociální aspekty včetně edukačního rozměru této komunikace. Připravenost na komunikaci s klientem neziskových organizací a institucí státní správy zahrnuje rovněž orientaci v problematice vzdělávání specifických skupin klientů, kterými jsou například senioři, dále děti a dospělí z odlišného sociokulturního prostředí atd. Jeho součástí je i příprava na organizátorskou a vzdělávací práci s dospělými, na tvorbu a řízení projektů atd.  Absolvent  je připraven pro výkon profesí v subjektech, v nichž je těžištěm kvalifikovaná komunikace s klientem zaměřená na efektivní pomoc klientovi a jeho sociální podporu, a to v občanských sdruženích a dalších neziskových organizacích, v krajských, městských a obecních úřadech a dalších institucích státní správy.

Pracoviště zajišťuje výuku studijního oboru Nultý ročník sociální patologie akreditovaného v programu Celoživotního vzdělávání.

Mezi významné projekty, na kterých se katedra podílela, patří např. výzkum Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu, výzkum Sociálně patologické jevy v přípravě sociálních pedagogů, řešený ve spolupráci s Univerzitou Mateje Bela v Banské Bystrici, či výzkum Tradition and Modernity in the Lifestyle of Families ve spolupráci se slovenskými, polskými a maďarskými institucemi. Pracovníci katedry se jako řešitelé či navrhovatelé zapojují do projektů Specifických výzkumů, interních grantových soutěží UHK či standardních projektů GA-ČR.

Odborné a badatelské aktivity rozvíjejí pracovníci katedry ve spolupráci s obdobně zaměřenými akademickými pracovišti zejména pedagogických fakult českých univerzit a také akademickými pracovišti univerzit na Slovensku a v Polsku. Při realizaci výše uvedených studijních oborů (například v rámci praxe studentů, tvorby bakalářských prací apod.) i v badatelských počinech má katedra rozsáhlé aktivity ve spolupráci se subjekty sociální sféry: institucemi státní správy, občanskými sdruženími a dalšími neziskovými organizacemi. V roce 2013 byla podepsána smlouva s Městem Svitavy o spolupráci v oblasti praxí studentů, vědecko-výzkumné spolupráce, přednáškové a lektorské činnosti. 

Při katedře byl zřízen Kabinet školní prevence, který se zabývá metodickou činností v oblasti rizikového chování, poradenskou, koordinační, publikační a výzkumnou činností v oboru. V současnosti realizuje katedra cyklus odborných seminářů, pořádá Filozofický diskusní klub a každoroční soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci Studentská Socialia. Katedra také organizuje Fotbalové fórum a mezinárodní konferenci Socialia (ve spolupráci se zahraničními partnerskými pracovišti).

Pracovníci katedry se pravidelně účastní návštěv a stáží v zahraničí. Studenti vyjíždí na dlouhodobé pobyty např. do Dánska, Norska, Španělska nebo Turecka.

Studenti katedry vydávají studentský časopis Eventus pro Collegis.


 

kontakt

a: budova A, místnost 34240
e: helena.malirova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1365

Naposledy upraveno: Malířová Helena, 7.12.2015 11:33