O katedře

Katedra speciální pedagogiky PdF UHK zajišťuje přípravu speciálních pedagogů na úrovni bakalářského a rozšiřujícího studia Speciální pedagogiky. Z nabídky bakalářských studijních oborů je v prezenční a kombinované formě aktuálně nabízeno studium v oboru Výchovná práce ve speciálních zařízeních a v prezenční formě je to pak studium v oboru Speciální pedagogika - intervence, který je orientován do oblasti péče o osoby s poruchami komunikace. 
V rámci studia  získají studenti potřebné profesní kompetence, které jsou založené na poznatcích  z pedagogických, psychologických a speciálněpedagogických disciplín, jakož i z medicínských propedeutik a současně jsou podpořeny i praktickými zkušenostmi studentů, které získávají v průběhu studia  absolvováním odborně vedených praxí. 
Bakalářské studijní obory připravují studenty pro výkon profese vychovatele, asistenta pedagoga, pedagoga mateřské školy, sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách. Absolventi oboru Speciální pedagogika - intervence se stávají "logopedickými asistenty", kteří mohou v rezortu MŠMT ČR intervenovat pod supervizí logopeda s magisterským stupněm vzdělání a realizovat terapii zjištěných prostých vad řeči. V rezortu MPSV ČR se pak uplatní při rehabilitaci komunikačních dovedností seniorů a osob se zdravotním postižením. 
V rámci celoživotního vzdělávání a programů rozšiřujícího studia (= tzv. DVPP) je na KSpecP PdF UHK realizováno dvouleté doplňující kvalifikační studium v oboru Speciální pedagogika určené pro pedagogy/učitele (bez speciálněpedagogické kvalifikace) a dále pak pro vychovatele a učitele odborného výcviku a praktického vyučování. Katedra také nabízí  „Kurz logopedické prevence zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci" určený pro pedagogy mateřských škol a 1. stupně základních škol (rozsah: 64 hod).
 
 Katedra dlouhodobě spolupracuje nejen v oblastech realizace výkonu odborných praxí  studentů se zařízeními poskytujícími speciálněpedagogickou péči o jedince se zdravotním postižením raného, předškolního a školního věku, ale i s institucemi a organizacemi, jejichž cílovou skupinou jsou dospělé osoby a senioři se zdravotním postižením (střediska rané péče, speciálněpedagogická centra, "speciální školy", neziskové organizace, sociální služby aj.), a to v nejen na úrovni Královéhradeckého kraje, ale celé ČR. 
 
Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Katedry speciální pedagogiky PdF UHK  je zaměřena do oblasti aplikovaného speciálněpedagogického výzkumu reflektujícího aktuální potřeby cílových skupin oboru Speciální pedagogika.
Pracovníci  KSpecP PdF UHK  také publikují populárně naučné a odborné články, recenze, vydávají odborné monografie. Na tuzemských i zahraničních konferencích (ICEEPSY, ICERI, EDULEARN, SOCIALIA aj.) prezentují výsledky realizovaných výzkumů. Jsou členy odborných společností (např. Somatopedická společnost, Psychopedická společnost, Logopedická společnost Miloše Sováka), jakož i edičních rad renomovaných odborných časopisů (např. Speciální pedagogika). Participují na realizaci přednášek Univerzity třetího věku UHK, spolupracují s odborníky z Informačně-poradenského a kariérního centra UHK - sekce "Augustin", kteří zajišťují podporu uchazečům a studentům se specifickými potřebami (tj. se zrakovým, sluchovým a pohybovým postiženým, dále také osobám s poruchami učení, poruchou autistického spektra a psychickým či chronickým somatickým onemocněním) v průběhu studia na UHK.
 
Na KSpecP PdF UHK je také rozvíjena mezinárodní spolupráce, a to na úrovni mobilit určených pro pedagogické pracovníky i studenty (např. ERASMUS+) a projektové činnosti. 
 
 

 

kontakt

a: budova A, místnost 34280
e: ludmila.sramkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1324​

Naposledy upraveno: Kaliba Martin, 21.5.2019 11:2