O katedře

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby zajišťuje výuku výtvarné výchovy ve:

  • dvouoborových bakalářských a magisterských oborech pro všechny stupně studia učitelství včetně studia učitelů mateřských škol. Příprava posluchačů se uskutečňuje v předmětech malba, kresba, prostorová tvorba (modelování, sochařská a alternativní tvorba, keramika), dějiny umění (dějiny kultury, památková péče, estetika), fotografie, didaktika aj.

Katedra garantuje také jednooborové bakalářské studium:

  • obor Grafická tvorba - multimédia. Absolventi jsou schopni samostatné grafické práce v oblasti volné i užité grafiky, mají zkušenosti s užíváním nových médií (počítačová grafika, video, animace) i klasických grafických technik ve vizuální komunikaci. Spektrum ateliérů, přednášek a seminářů nabízí studentům možnost individuálního zaměření
  • obor Textilní tvorba. Hlavní náplní je textilní výtvarnictví se zaměřením na bytové a oděvní textilie, kresbu, malbu a počítačovou grafiku, představující východiska pro budoucí pedagogickou praxi a samostatnou tvorbu. Praktická příprava se opírá o základní předměty ateliérová textilní tvorba, kresba, malba, počítačová grafika, paličkovaná krajka, tkaní, papír a kniha, textilní dílny a didaktika výtvarné výchovy.
  • obor Uměleckořemeslné textilní disciplíny. Studium je zaměřeno na zachování tradičních textilních disciplín, např. krajkářského řemesla, ručního tkaní a dalších předtkalcovských technik v současném autorském oděvu. Cílem studia je připravit budoucí pedagogy, kteří budou toto kulturní dědictví odevzdávat široké veřejnosti formou kurzů na základních uměleckých školách a na středních odborných textilních školách. Praxe se uskutečňují v Textilním muzeu v České Skalici. Studenti jsou vedeni k poznání tradice a k jejímu propojení se současnou oděvní a textilní tvorbou

Studenti textilních oborů pravidelně prezentují svou tvorbu na mezinárodních veletrzích a přehlídkách textilu a designu (Německo, Itálie, Španělsko), na těchto přehlídkách i oborových soutěžích pak pravidelně získávají prestižní ocenění.

Katedra spolupracuje s řadou institucí věnujících se zpracování textilu či prezentaci uměleckořemeslných disciplín. V rámci interaktivních a edukačních programů pro školy i veřejnost, např. v Textilním muzeu v České Skalici nebo ve Skanzenu lidové architektury na Veselém Kopci, jsou studenti kromě jiného připravováni i na pedagogickou činnost. Spolupracuje také s pracovišti stejného zaměření v České republice i na univerzitách na Slovensku, v Polsku a v Norsku.

Posluchači výtvarných oborů společně s pedagogy prezentují svou tvorbu na řadě výtvarných přehlídek a výstav. V rámci školní tvorby tak studenti vystavují např. autorské knihy, filmové plakáty apod. Studenti i vyučující katedry se navíc pravidelně účastní prestižních soutěží.

Katedra pravidelně pořádá konference tematicky se vztahující k současné problematice a pojetí výtvarné výchovy, edukačním školním i mimoškolním programům, galerijním animacím apod.

Studenti jsou též zapojováni do kvalitativního výzkumu zaměřeného na změny konceptu ve výtvarné výchově a na synestetické vnímání. Výzkumný materiál studenti pořizují ve fakultních školách a výsledky prezentují v odborném tisku a na konferencích.

Katedra rovněž garantuje chod Galerie T při Univerzitě Hradec Králové častými výstavami přehlídek studentských prací klauzurních, bakalářských a diplomových, ale i soubornými přehlídkami většinou recipročních výstav se spřátelenými umělecky zaměřenými základními, středními a vysokými školami.

kontakt

a: budova P, místnost N1203
e: ivana.spicarova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 2601

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.4.2015 10:11