O katedře

Ústav primární a preprimární edukace zajišťuje v bakalářském, navazujícím magisterském a nestrukturovaném pětiletém magisterském studiu přípravu učitelů 1. stupně základních škol a učitelů v mateřských školách. V rámci studia získají studující potřebné profesní kompetence pro výuku na příslušném typu školy. Důraz je kladen na pedagogické, speciálně-pedagogické a psychologické disciplíny, na jazykovou, matematickou, přírodovědnou, kulturně-historickou i informačně-technologickou přípravu, a dále na rozvoj kreativity a dovedností potřebných pro praktickou činnost hudební, výtvarnou, tělesnou, technickou apod. Vedle teoretické a akademické průpravy je nedílnou součástí přípravy také pedagogická praxe, která je zařazena ve všech ročnících studia.
 
V rámci vědecko-výzkumných činností je prioritou pracoviště orientace na základní i aplikovaný výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Výsledky jsou pravidelně prezentovány na domácích i zahraničních konferencích, v českých i zahraničních odborných časopisech. Členové ústavu jsou autory řady odborných monografických publikací, které vychází v prestižních nakladatelstvích v České republice i v zahraničí.
 
Ústav se koncepčně i organizačně podílí na celostátních seminářích zástupců pracovišť, které se zabývají pregraduální i postgraduální přípravou učitelů 1. stupně základních škol a mateřských škol v České republice a přispívá k tvorbě celostátní koncepce přípravy učitelů a dalšími činnostmi se podílí na koncepci kurikulární a vzdělávací politiky. Pracoviště také spolupracuje s odbornými institucemi, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, speciální mateřské a základní školy, Česká školní inspekce apod.
 
Významnou součástí činnosti Ústavu je mezinárodní spolupráce. Každoročně využívá možnosti studia nebo praktických stáží v zahraničí množství studentů všech oborů garantovaných ÚPPE. Studující mají možnost získávat poznatky v mnoha evropských (např. Velká Británie, Norsko, Nizozemsko, Německo, Španělsko, Slovinsko, Rusko…) i mimoevropských zemích (např. Vietnam, Kambodža, Indonésie…). Zároveň mají studující možnost absolvovat v rámci českého studijního programu některé předměty v anglickém jazyce spolu s přijíždějícími zahraničními studenty. Druhou důležitou oblastí je výměna akademických pracovníků, kdy zaměstnanci ÚPPE pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách a zároveň pracovníci ze zahraničních univerzit realizují přednášky a workshopy na Pedagogické fakultě UHK. Třetí rovinu tvoří participace členů ÚPPE na mezinárodních vědecko-výzkumných projektech.

Naposledy upraveno: Valter Jan, 13.11.2018 9:31