O katedře

Katedra francouzského jazyka a literatury zajišťuje v současné době v prezenční formě dva studijní obory zaměřené na oblast frankofonních studií: Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura (dvouoborové pětileté magisterské studium) a Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk (tříleté bakalářské studium v kombinaci s anglickým, německým nebo ruským jazykem).
Studijní obor Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura pokrývá svým rozsahem i obsahem všechny filologické a didaktické disciplíny, které vedou k získání kvalitní jazykové úrovně i celkové orientace v literatuře a kultuře frankofonních zemí a zároveň k osvojení schopnosti tyto znalosti efektivně předávat. Výstupní úroveň jazykového portfolia absolventa  je C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech řečových a komunikativních dovednostech. Systematický přehled o společensko-kulturním kontextu frankofonních zemí je posílen předměty, které se věnují teoretickým aspektům jazyka a literatury, poskytují průpravu k řešení otázek lingvistických, literárních a didaktických disciplín a jsou přípravou k samostatnému zpracování diplomové práce. Absolvent nalezne uplatnění v oblasti vzdělávání, ale také např. jako pracovník pro styk s veřejností, v nakladatelství, ve státní správě apod.
Studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk zahrnuje základní filologické disciplíny, které vedou k získání potřebné jazykové úrovně i celkového přehledu v oblasti literatury a kultury frankofonních zemí. Studium je zaměřeno na rozvoj slovní zásoby týkající se cestovního ruchu, znalostí francouzských a českých reálií a geografického, kulturního i historicko-společenského přehledu. Výstupní úroveň tohoto oboru je B2+ Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Získané odborné kompetence umožní absolventovi - kromě vykonávání průvodcovských služeb - uplatnit se i v institucích požadujících praktickou znalost francouzského jazyka.

V kombinované formě je možno studovat dva obory: 1) Francouzský jazyk pro 2. stupeň ZŠ jako další předmět a 2) Francouzský jazyk - rozšíření odborné kvalifikace ze ZS2 na SSK.

Studentům všech oborů je na katedře k dispozici knihovna (pobočka centrální knihovny UHK), která zabezpečuje výpůjční služby prezenční i absenční.

Pedagogické aktivity katedry jsou propojeny s výzkumnými projekty:

Literatura
Výzkum probíhá v několika sektorech:
1) Literatura memoárová: evropskou a zvláště francouzskou literaturu memoárovou představují  publikace garanta oboru doc. PhDr. Aleše Pohorského, CSc.;
2) Významná publikační činnost katedry se zaměřuje na oblast francouzsko-kanadské/quebecké literatury, zejména na autory, v jejichž díle se objevuje téma exilu, migrace a nomádismu;
3) Literatura pro děti a mládež se zaměřením na literaturu quebeckou tvoří jádro pedagogicky a didakticky cíleného výzkumu v oblasti literatury.
 
Lingvistika
Výzkumné cíle se dlouhodobě orientují na několik oblastí:
1) Fonetika: zaměření na řečovou kompetenci poslech s porozuměním;
2) Problematika lexikologie současné francouzštiny;
3) Historie francouzské gramatiky (19. a 20. století);
4) Aktuální jazykové poměry v Bretani a jejich analýza: postavení současné bretonštiny a jazyka gallo.
 
Didaktika
Didakticky zaměřené projekty mají široké spektrum témat:
1) Propojení neverbálních aktivit s výukou cizího jazyka;
2) Práce s literárním textem v cizojazyčné výuce;
3) Zábavné a kreativní způsoby prezentace jazykového materiálu a jejich využití v hodinách francouzštiny;
4) Využití informačních a komunikačních technologií v oblasti fonetiky.
Studenti oboru francouzský jazyk a literatura již zpracovali a v současné době zpracovávají řadu zajímavých a užitečných témat. Jejich práce dosahují velmi dobré úrovně a jsou využitelné jak pro budoucí praxi, tak jako náměty pro širší odbornou veřejnost.

Konference
Katedra francouzského jazyka a literatury pořádá pravidelné mezinárodní konference o literatuře pro děti a mládež, je ojedinělým pracovištěm v ČR, které se této problematice systematicky věnuje.

Partnerské subjekty
Katedra francouzského jazyka a literatury spolupracuje s Institut français de Prague (www.ifp.cz), Alliance française de Pardubice (www.francouzstina-pardubice.cz), Asociací Gallica (www.gallica.cz) a s ústavy romanistiky v ČR, zejména s FF UK v Praze (www.ff.cuni.cz) a PdF UK v Praze (www.pedf.cuni.cz), FF MU a PdF MU v Brně (www.muni.cz) a FF UP v Olomouci (www.upol.cz). Na mezinárodní úrovni je v oblasti literatury pro děti a mládež významným partnerem zejména Université de Lille ve Francii, dále Université de Limoges ve Francii a Université de Sherbrooke v kanadském Quebeku. 

Studentské mobility v rámci programu Erasmus
Katedra francouzského jazyka a literatury umožňuje studentům realizovat studijní pobyty Erasmus na francouzských, belgických a švýcarských univerzitách, s nimiž jsou uzavřeny bilaterální dohody: Limoges, Bordeaux, Orléans, Liège, Lausanne. 
 

Ko​ntakt

Barbora Treskoňová, DiS., referentka katedry 
a: budova E, místnost 52050
e: barbora.treskonova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1528
facebook KFJL

 

Naposledy upraveno: Mádlová Michaela, 9.4.2019 9:8