Akademici
Olga Kesnerová Řádková
 
Kdo jsem?
Pedagog na PdF UHK, zaměřuji se převážně na obecnou didaktiku, aktivizační metody,...  Jsem ale také matka, folkloristka, tkadlena,...
 
Moje předchozí zkušenosti?
Studium: Didaktika chemie, PřF UK Praha, (Ph.D.), Učitelství pro ZŠ: chemie – ruský jazyk, PdF UHK, (Mgr.), Ruční tkaní: ruční tkadlec – tkadlena, VSUŘ (vzdělávací spolek uměleckých řemesel) Praha, (Rekvalifikační kurz), aktuálně: účast v projektu Didaktika – Člověk a příroda A
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Očekávám, že si vyzkouším práci v tandemu, že na sobě zapracuji po stránce odborné, didaktické, komunikativní, osobnostní, organizační, že si budeme moci předávat své zkušenosti, že to bude fajn:) 
Tomáš Komárek
 
Kdo jsem?
Kdyby otázka zněla "kým jsem?", tak odpovím psycholog, terapeut, učitel, čtenář, občasný kutil, taky manžel, otec, bratr, syn... To jsou ale všechno jen role, i když podstatné a důležité. Kdo ale jsem, když právě nepracuji nebo se třeba nesnažím (marně) vychovávat mého pubertálního syna? Nevím, neznám odpověď. Možná proto, že si spíš kladu otázku „jak jsem“.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Můj pracovní život je možné rozdělit do dvou etap. Ta první je spojená s divadlem. Vystudoval jsem DAMU, hrál několik let v Národním divadle, učil divadelní obor v ZUŠ. Tohle období zakončilo třináct let ve funkci ředitele trutnovské ZUŠky. Druhá etapa je spojená s psychologií a prolíná se s tou první už od devadesátých let, kdy jsem pracoval jako asistent prof. Vyskočila na DAMU. Později jsem na FF UK psychologii vystudoval, absolvoval terapeutický výcvik a mnoho dalších kurzů. V současnosti pracuji jako odborný asistent na UHK, jezdím po školách jako lektor a mám vlastní terapeutickou praxi.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Vize reflektovaných praxí mě nadchla a jsem přesvědčen o tom, že je to správná cesta. Moc bych si přál, aby to neskončilo jen tímto projektem. Doufám, že je to první krok k celkové proměně koncepce vzdělávání budoucích učitelů.


 

Barbara Pospíšilová
 
Kdo jsem?
Na Pdf vyučuji obecnou didaktiku a teorii výchovy. Jsem maminka tří milovaných dětí, vášnivá čtenářka a amatérská zahradnice. Ráda se pouštím do nových věcí, setkávám se s inspirativními lidmi, ráda cestuji, chodím a pozoruji přírodu.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Za osmnáct let pedagogické práce jsem prošla jako učitelka skoro všemi stupni vzdělávání. Od základní školy, přes střední školu až nyní po školu vysokou. Kromě výuky na UHK pracuji jako lektor, mentor a konzultant v JOBu nebo např. jako metodik v projektu České filharmonie. Mým velkým tématem všech těchto činností je: Jaké potřebujeme podmínky k učení, aby bylo efektivní? Co nás v učení posouvá vpřed a co nás od něj naopak odrazuje? Velmi mne baví odkrývat další části této mozaiky, ráda naslouchám kolegům a především svým studentům.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Těším se na vzájemné učení s kolegy, který nám projekt umožňuje. Očekávám, že vznikne prostor učit se jeden od druhého a společně hledat, co se mají učit naši studenti. Očekávám, že studenti díky intenzivní praxi budou přinášet nová témata, na která budeme společně hledat odpovědi. Slibuji si od projektu, že otevře nové možnosti, jak lépe a hlouběji využít teorii v praxi.

Radka Skorunková
 
Kdo jsem?
Vyučující na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, absolventka magisterského studia a doktorského studia v oboru psychologie
 
Moje předchozí zkušenosti?
Vyučuji od r. 2004 na UHK předměty: obecná a vývojová psychologie, psychologie osobnosti a sociální, psychopatologie.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Od projektu očekávám propojení akademické činnosti s praxí a tím zvýšení využitelnosti výuky na Pdf UHK  pro budoucí učitele. Propojení výuky jednotlivých předmětů v rámci společného pedagogicko-psychologického základu do smysluplného komplexu, který bude studenty motivovat k rozvíjení pedagogických kompetencí.  Mám zájem podílet se na inovaci výuky psychologie a věřím, že ve spolupráci s ostatními účastníky projektu vyvstanou otázky a nové podněty, které napomohou směřovat výuku psychologie k praktickému využití teoretických poznatků.Přemysl Štindl
 
Kdo jsem?
Na Pedagogické fakultě působím desátým rokem jako externí pracovník – lektor předmětů společného pedagogického základu. Zároveň učím na střední odborné škole předměty biologii a chemii. Rád se podílím na přípravě budoucích učitelů, práce s mladými lidmi mě obohacuje a nabíjí energií. Jsem ženatý a mám jednu dceru. Ve volném čase rád cestuji.
 
Moje předchozí zkušenosti?
V souvislosti se vzděláváním považuji za důležité oblasti zájem, ochotu učit se novým věcem, pracovat na svém osobním růstu a sebezkušenost. Ve své výuce se zaměřuji zejména na vzájemné předávání zkušeností a sdílení dobré praxe. Vlastní zkušenost je nenahraditelná a je cenným zdrojem pro další celoživotní rozvoj osobnosti člověka.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Od projektu očekávám osobní rozvoj, týmovou spolupráci a poznání nových metod práce. Přínos vidím zejména v možnosti inovace vybraných předmětů, v rozvoji základních pedagogických dovedností studentů a ve sdílení dobré praxe.Sylvie Tichotová
 
Kdo jsem?
Na Pedagogické fakultě UHK vyučuji některé psychologické předměty v rámci katedry Pedagogiky a psychologie. Kromě toho jsem psychoterapeutka zaměřená na práci s dětmi a dospívajícími, mám svou soukromou praxi.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Jako psycholog jsem prošla psychiatrickou léčebnou, manželskou a rodinnou poradnou i nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež... Pro moji psychoterapeutickou práci bylo nejzásadnější absolvování pětiletého výcviku v Gestalt terapii a jeho postgraduální části zaměřené na děti a dospívající.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Tento projekt mi přijde jako velká šance začít měnit stávající systém přípravy budoucích učitelů - líbí se mi na něm, že poskytuje to, čeho se jinak studentům dostává málo - podporu ze strany zkušenějších a velké množství praxe. Struktura tohoto projektu navíc umožňuje smysluplně praxi propojovat s teorií a průběžně monitorovat potřeby studentů tak, jak se budou vynořovat.
 
Renata Vohradská
 
Kdo jsem?
Pracuji jako psycholožka na základní škole v Pardubicích a ve Speciálně pedagogickém centru v Hradci Králové. Svůj volný čas věnuji rodině a cestování. Další volný čas investuji do osobního rozvoje a dalšího vzdělávání, čemuž vlastně odpovídá můj původní vystudovaný obor učitelky základní školy. V posledních třech letech se snažím zorientovat v prostředí kognitivně - behaviorální terapie a pedagogicko-psychologické diagnostiky.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Má původní profese je učitel německého a ruského jazyka pro II. stupeň základní školy. Cizí jazyky jsem vyučovala již během studií a poté jsem se věnovala tlumočení a vzdělávacím projektům ve státním sektoru. Druhou profesí se pro mne později stala psychologie, o kterou jsem se průběžně zajímala i dříve. Kombinace pedagogiky a psychologie mě obohacuje v osobní i profesní rovině.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Od projektu očekávám, že potkám spoustu skvělých lidí a velkých odborníků, kteří mě v mém profesním i osobním vývoji posunou zase o kousek dál.

 
Jindra Vondroušová
 
Kdo jsem?
Odborná asistentka v oboru psychologie na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, lektorka pedagogicko-psychologických programů, ale také učitelka hry na klávesové nástroje se zálibou v hudební psychologii. Ale v první řadě matka Tadeáše, v neposlední pak rekreační sportovkyně, varhanice a začínající fotografka.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Motivace k účasti projektu vychází z vystudovaných oborů učitelství psychologie a hudby, kterým se po celý svůj profesní život věnuji. I v souvislosti s rodičovstvím v poslední době bilancuji a reviduji pohled na profesi pedagoga a úlohu školy.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Účast v projektu ve mně vzbuzuje velká očekávání a radost nad tím, že můžu být přítomna smysluplným proměnám současných studentských praxí, a to za účasti mnoha inspirujících osob. Očekávám navázání těsnějšího kontaktu s teorií a praxí, změnu uvažování nad obsahem a formou psychologického základu pro studenty učitelství a profesní i osobnostní rozvoj.

 
 
 
Daniela Vrabcová
 
Kdo jsem?
Studijně a pracovně jsem absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dvouoborového studia Anglický jazyk a literatura -  Pedagogika (Mgr.), Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.) obor Pedagogika. Přes 15 let působím v oblasti vzdělávání učitelů včetně publikačních aktivit s aktivní účastí na zahraničních odborných konferencích. Vdaná, 2 děti. Volný čas: lyže, plavání, brusle, interkultura, Reiki, dynamický tanec.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Vyučovala jsem anglický jazyk.  Kde?  V mateřských školách, intenzivních jazykových kurzech, jazykových školách a také na Obchodní Akademii Choceň. Mám dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí z letních táborů. Od roku 2002 působím v oblasti vzdělávání učitelů. Hlavní témata v mém zorném poli: vzdělávání učitelů, kompetence žáků a učitelů a jejich interakce, interkulturní kompetence a senzitivita, didaktické a pedagogické přístupy – alternativy, inovační změny ve vzdělávání, pedagogická praxe, internacionalizace ve vzdělávání, srovnávací pedagogika.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Co od účasti v projektu očekávám? Reflexi a sebereflexi, seberozvoj, podněty a podporu; Tandem, spolupráci, sdílení; Podněty pro další rozvoj a osobnostně-profesní růst; Inovaci ve vzdělávání učitelů, PdF UHK, Katedry pedagogiky a psychologie. 

 
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 29.9.2018 16:55