Oboroví didaktici 
 
 
Dagmar Burdová

Kdo jsem?
Jsem učitelkou českého jazyka a dějepisu na ZŠ Litomyšl Zámecká a nadšenou celoživotní studentkou všeho, co souvisí se vzděláváním.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Od 25. srpna 1980, kdy jsem nastoupila do svého prvního učitelského zaměstnání, jsem byla ve školství kdečím (a vším jsem byla, stejně jako Jan Neruda, ráda): učitelkou na základní i střední škole a na víceletém gymnáziu, zástupkyní ředitele školy, uvádějící učitelkou, lektorkou DVPP, vedoucí učitelkou kabinetu českého jazyka ve škole, okresní metodičkou českého jazyka a dějepisu, členkou vedení Asociace učitelů dějepisu, členkou ad hoc komise MŠMT pro posuzování učebnic dějepisu, mentorkou, absolvovala jsem mimo jiné kurz RWCT.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Projekt si klade vysoké cíle a já svou účast cítím jako příležitost k tomu, abych jeho prostřednictvím předala své celoživotní zkušenosti motivovaným studentům Pedagogické fakulty, protože oni jsou nadějí na zvýšení kvality českého školství. Na změny, které školství nutně potřebuje, pokud má dobře připravit žáky a studenty na život ve 21. století.
Zároveň projekt beru jako další část svého profesního vzdělávání.  


 
Dana Feltlová
 
Kdo jsem?                                                             
Odborná asistentka KTVS PdF UHK, matka dvou dětí, babička 2 vnuček a 2 vnuků. Mám ráda pohyb v jakékoliv podobě...

Moje předchozí zkušenosti?                             
Praxe na malotřídce a na gymnáziu mi dala velké zkušenosti pro mou následující pozici didaktika na KTVS PdF UHK.

 
Co od účasti v projektu očekávám?                
Prohloubení vztahu studentů - budoucích učitelů - k učitelské profesi, zájem o kontakt se studenty, propojení teorie s praxí.
 

 
Irena Kapustová

Kdo jsem?  
Didaktička dějepisu (odborná asistentka) na Historickém ústavu FF UHK. Absolventka PdF Hradec Králové obor Rj -D, později rozšíření vzdělání o VOŠ sociálně právní Praha a speciální pedagogika PdF HK.

Moje předchozí zkušenosti? 
Vyučující na VOŠ sociálně právní Pardubice, na gymnáziu Nový Bydžov a zástupkyně ředitele ZŠ při FN Hradec Králové - zde jsem propojila všechny vystudované obory.
Lektorská činnost pro ČČK - vzdělávání pracovníků v sociálních službách + plánování seniorských rekondičních pobytů; ve školní praxi koordinátor tvorby ŠVP, koordinátor primární prevence a koordinace projektů RSF (např. Tablety do škol)
Na FF UHK působí od roku 2010;  zde členka lektorského týmu projektu ESF MODES,  autorka metodických materiálů pro učitele a autorkou odborných článků s tématikou didaktiky dějepisu, dějin umění a arteterapie. V projektu OPVVV "Vzdělávání 2.0" je členkou realizačního týmu a metodičkou vzdělávání (realizace setkávání s učiteli z praxe s VŠ pedagogy; studentů učitelství se ZŠ i SŠ pedagogy; tvorba metodických materiálů k setkáním...)
V rámci doktorského studia (obor Didaktika dějepisu na Ostravské univerzitě) se zabývá analýzou dějepisných učebnic a pohledem na historické osobnosti v nich.

Co od účasti v projektu očekávám? 
Věřím, že přispěje k časnějšímu kontaktu studentů učitelství s realitou, napomůže k lepší praktické připravenosti a studenti budou mít také možnost prakticky realizovat formu výuky Team Building, která u nás zatím není příliš rozšířená.


 

Lucie Kotrčová

Kdo jsem?
Na UHK jsem pouze jako externí pracovník. Učím na ZŠ v Náchodě anglický a španělský jazyk a občanskou výchovu. Ve volném čase relaxuji v sedle svého koně.

Moje předchozí zkušenosti?
Výuce jazyků jsem se věnovala již ve studentských letech. Během této doby jsem měla možnost získat zkušenosti s výukou jazyka od úplných začátečníků, či žáků s výukovými a výchovnými problémy až po přípravy na mezinárodní zkoušky. V současné době pracuji převážně s dospívajícími žáky. Ve vzdělávání považuji za důležité udržet se žáky rovnocenný vztah, vést je k odpovědnosti za vlastní jednání a zajistit bezpečné prostředí pro společné učení. 

Co od účasti v projektu očekávám?
Do projektu jsem se zapojila především proto, že považuji za důležité, aby budoucí učitelé získali podporu pro svoji práci v co nejranější fázi. Jako začínající učitel jsem měla zkušenost s podporou mentorskou i didaktickou a velmi mě to motivovalo do další práce. Od účasti v projektu očekávám společné učení, inspiraci a možnost setkávat se s podobně smýšlejícími lidmi.


 
Heda Lambertová
 
Kdo jsem?  
Jsem učitelka angličtiny na Obchodní akademii v Hradci Králové, maminka čtyř dětí a v téměř neexistujícím zbytku času také čtenářka, divadelní fanynka, cestovatelka, milovnice kávy a kaváren,  obdivovatelka Williama Shakespeara a pana profesora Hilského a zakládající členka expedice pro přechod Hadriánova valu. 

Moje předchozí zkušenosti? 
Do mozaiky mých pedagogických zkušeností patří studium učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ na FF Masarykovy Univerzity, výuka angličtiny od předškolních dětí až po dospělé,v mateřském centru, ve firmách,  na 1. a 2. stupni ZŠ, v komunitní škole, v jazykové škole a na střední škole, spolupráce s NIDV, mentorský kurz, podpora učitelů ZŠ v rámci projektu KAP.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Když učím, snažím se být takovým učitelem, jakého bych si přála pro sebe nebo své děti. Těším se, že díky tomuto projektu budou moci studenti učitelství dostat podporu, kterou bych bývala ocenila jako začínající učitel já. Projekt vnímám jako prostor nabídnout a sdílet své zkušenosti a zároveň i příležitost pro sebe učit se od ostatních a pracovat na svém profesním růstu. Michaela Mádlová

Kdo jsem?
Jsem učitelka francouzštiny, didaktička FJ a garantka praxí na KFJL, maminka dvou synů, milovnice Francie a všeho francouzského (kuchyně, víno, filmy, móda atd.), členka asociace Gallica (Sdružení VŠ učitelů francouzštiny). Ve volném čase se věnuji folklóru, tanci, ráda si vyjedu na cyklovýlet a když mám možnost cestovat a poznávat cizí země, jsem ve svém živlu.


Moje předchozí zkušenosti? 
Kromě PdF UHK jsem ve své učitelské praxi působila na základní škole, na gymnáziu, lektorovala jazykové kurzy pro dospělé, vyučovala češtinu pro cizince, vyzkoušela si práci překladatelky, tlumočnice, recepční v hotelu, pracovala jako asistentka ve francouzské firmě. Spolupracovala jsem na projektu NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers – Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků). Získané zkušenosti ráda předávám svým studentům a zároveň se nechávám inspirovat jejich studentským pohledem.

Co od účasti v projektu očekávám?
Projekt je pro mě velkou výzvou. Těším se na spolupráci se studenty a s kolegy, na to, že společně zažijeme něco nového a smysluplného. Jsem přesvědčena, že se můžeme vzájemně mnoho naučit, sdílet zkušenosti a přispět konečně ke zkvalitnění pedagogických praxí budoucích učitelů. Když vidím motivaci a nadšení zúčastněných, věřím, že to vyjde!Michala Mikolášiková

Kdo jsem?
Učitelka českého jazyka a literatury, oborová didaktička v projektu pregraduálního vzdělávání, garantka praxí na KČJL, metodička školní prevence, matka.

Moje předchozí zkušenosti?
7 let na SPŠ HK (dnes SPŠ, SOŠ a SOU Hradební), od 2017 KČJL PdF UHK - koordinace praxí, celoživotně ve škole či školství:-)


Co od účasti v projektu očekávám?
Smysluplnou a praktickou podporu studentů, kteří mají energii, odvahu a chuť proniknout do problematiky školství, tajemství výchovy a vzdělávání.Marie Müllerová

Kdo jsem?  
Dlouholetá multiplikátorka v oblasti DVPP, nadšená propagátorka významu vzdělání v životě a celoživotního vzdělávání, dlouholetá viceprezidentka SGUNu (velmi aktivní český Spolek učitelů a germanistů v ČR), absolventka spousty kurzů dalšího vzdělávání (jeden z nejzajímavějších – kurz kritického myšlení), stoupenec celé řady myšlenek konstruktivizmu (viz: „Osla ke studni přivést můžeš, napít se ovšem musí sám“,  E. von Glasersfeld), kulturní jedinec (knihy, divadlo, hudba etc.), milovník cestování bez cestovní kanceláře  a příznivec pražské kavárny. A také neutuchající optimistka, že i v českém školství bude jednou opravdu líp.

Moje předchozí zkušenosti?  
Téměř třicet let pedagogické praxe na všech úrovních, dvacetiletá zkušenost z dalšího vzdělávání učitelů nejen v ČR, zkušenosti ze zajímavých evropských projektů (např. Schule im Wandel) a dlouholeté zkušenosti z realizace pedagogické praxe  studentů na Pdf UHK.


Co od účasti v projektu očekávám? 
Další možnost vzdělání a rozšíření obzorů, poznání zajímavých lidí a možnost zažít (byť na krátký omezený čas)  možnost realizace kvalitní pedagogické praxe budoucích učitelů. A také možná hlubší poznání mentality dnešních studentů učitelství a jejich představy o učiteli 21. století.Miroslav Půža

Kdo jsem?
Jsem vysokoškolský pedagog, ruštinář, didaktik, expert na moderní didaktické technologie.

Moje předchozí zkušenosti?
Učitel na ZŠ, SŠ, VŠ, lektor projektu: Cool pedagog, Tablety do škol, ICT jako nástroj inovace výuky, republikový garant školení AV Media: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Cizí jazyky.

Co od účasti v projektu očekávám?
Prohloubení přípravy budoucích pedagogů a navázání nových kontaktů mezi univerzitou a tzv. "první linií".Marie Snopková

Kdo jsem?
Jsem učitelka na základní škole v Náchodě, kde působím jako třídní učitelka druhé třídy s programem Začít spolu a jako učitelka výtvarné výchovy, etické a environmentální výchovy na druhém stupni. Jsem členkou Asociace výtvarných pedagogů a nadšená skautka. Jsem milovnice umění, přírody, knih a pyšná majitelka psa Buda.

Moje předchozí zkušenosti?
Pedagogicky mě asi nejvíce ovlivňuje setkávání se s lidmi z různých oborů, kteří jsou pro mě inspirací a od kterých se můžu stále něco nového učit. Velkou zkušeností pro mě bylo absolvování mentorského kurzu. Mám zkušenosti s výukou různých věkových skupin, od mateřské školy až po střední školu. Ostatním můžu nabídnout své zkušenosti s mezioborovou výukou, výukou v blocích a projektovou výukou. Zároveň mám zkušenosti s výukou na soukromé i státní škole.


Co od účasti v projektu očekávám?
Očekávám, že studenti budou mít příležitost zažít více pedagogických situací na vlastní kůži a zároveň v bezpečném prostředí s velkou podporou na několika různých úrovních. Pro sebe očekávám, že budu moci nabídnout své zkušenosti a nadšení budoucím kolegům. 
Kristýna Šolcová

Kdo jsem?  
Jsem absolventka Pdf v kombinaci německý jazyk a hudební výchova, učím na Hořickém gymnáziu a momentálně jsem především čerstvá maminka malého Toníka. Jsem také milovnice přírody, cestování, jógy, pozitivních lidí a samozřejmě hudby. 

Moje předchozí zkušenosti?  
Nejcennější znalosti a dovednosti jsem získala od vynikajících didaktiček paní profesorky Jenčkové a paní doktorky Müllerové, na kurzu Respektovat a být respektován, od inspirujících a podporujících kolegů a studentů z Hořického gymnázia a nebo v současné době na projektu České filharmonie Hudba do škol. 

 
Co od účasti v projektu očekávám? 
Sama stále přemýšlím, jak dělat svou výuku smysluplnější a zajímavější. Věřím, že právě reflektované praxe budou pro studenty výborným nástrojem k prohlubování pedagogických schopností. Těším se na vzájemnou spolupráci, která dozajista obohatí všechny přítomné strany. 


 
Eva Štajnerová

Kdo jsem?
Středoškolská učitelka s dlouholetou praxí, aprobace Rj, D, Čj, Aj, aktuálně učím Čj, AJ, CeHOPP AJ, v současné době „studentka“ v kurzu Mentoring pro pokročilé. Realistka x idealistka (stále ještě) ve výukovém procesu. Záliby - tenis, zahrada a kocour Cyril (pro odbourání stresu).

Moje předchozí zkušenosti?
Mezinárodní projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů a odborné stáže žáků (řízení + účast jako pedagogický dozor + jazyková podpora) Leonardo, Erasmus, role uvádějícího učitele na SŠ.

 
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Projekt vidím jako smysluplný, je výzvou pro všechny zúčastněné. Líbí se mi propojení vzdělávacích stupňů ZŠ, SŠ, VŠ. Těším se na spolupráci s kolegy a studenty, chci se sama něco nového naučit a myslím, že mám i co nabídnou a předat. Baví mě nadšení všech, které jsem zatím poznala, a doufám, že vydrží (ten entuziasmus). Očekávám reálné propojení teorie s praxí a lepší připravenost studentů na vlastní pedagogickou činnost.
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 28.9.2018 22:4