Nabídka programů celoživotního vzdělávání

Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Programy jsou realizovány v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nabídka programů obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
  • studium v oblasti pedagogických věd
  • studium pro ředitele škol a školských zařízení
  • studium k rozšíření odborné kvalifikace
 2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
  • studium pro výchovné poradce
  • studium k výkonu specializovaných činností
 3. studium k prohlubování odborné kvalifikace

Ostatní programy celoživotního vzdělávání

Jedná se o programy orientované na výkon povolání nebo zájmově (včetně Univerzity třetího věku), které jsou určeny nejen pro pedagogické pracovníky.

Nulté ročníky

Jedná se o dvousemestrální kurzy, v jejichž rámci jsou zájemci primárně připravováni pro budoucí studium zvolených studijních oborů.

V případě přihlášení na program "Nultý ročník…" respektujte prosím pokyny, které jsou uvedeny přímo v záložce Nulté ročníky.

Obecné informace o přijetí ke studiu do programů celoživotního vzdělávání

Kvalifikační podmínky přijetí ke studiu do programů celoživotního vzdělávání (dále CŽV) musí být splněny v době stanovené pro podání přihlášek. V případě volné kapacity může být ke studiu přijat také uchazeč, který tyto podmínky splní nejpozději v době přijetí.

Pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále PdF UHK), kteří nesplňují podmínky přijetí z důvodu, že dosud neabsolvovali příslušný kvalifikační studijní obor, jsou stanoveny tyto výjimky:

 1. Ke studiu programů CŽV určených k rozšíření nebo prohlubování odborné kvalifikace, příp. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů mohou nastoupit studenti pětiletých akreditovaných magisterských učitelských studijních oborů, případně též studenti dvouletých akreditovaných navazujících magisterských učitelských studijních oborů, avšak nejdříve tak, aby byl předpoklad současného ukončení studia v programu CŽV a studia v akreditovaném magisterském učitelském studijním oboru.
 2. Ke studiu ostatních programů CŽV určených pro absolventy vysokých škol mohou nastoupit studenti akreditovaných magisterských studijních oborů avšak nejdříve tak, aby byl splněn předpoklad současného ukončení studia v programu CŽV a studia v akreditovaném magisterském studijním oboru.

K přihlášce ke studiu programů CŽV přiloží studenti PdF UHK potvrzení o studiu a podepsané čestné prohlášení. Toto prohlášení se v případě přijetí uchazeče ke studiu stává součástí smlouvy o realizaci programu CŽV uzavřené mezi PdF UHK a účastníkem CŽV. Studium programu CŽV lze v tomto případě ukončit nejdříve v den ukončení akreditovaného magisterského studijního oboru.

Výše úhrady za studium programů CŽV je stanovena pro příslušný akademický rok schválenou předkalkulací studia a je pro všechny účastníky daného programu (včetně studentů PdF UHK a zaměstnanců UHK) stejná.

Přihlášky se podávají elektronickou formou nebo na předepsaném tiskopise (Přihláška k účasti na programu CŽV). Na přihlášce uvede uchazeč vždy kontaktní e-mailovou adresu.

Při podání přihlášky uchazeč uhradí stanovený administrativní poplatek (údaje pro platbu viz níže). K přihlášce je třeba pevně připojit originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku spojeného s podáním přihlášky (poštovní poukázka typ A, potvrzený bankovní příkaz, nikoli kopie ze sběrného boxu; v případě vyplnění E-přihlášky není připojení dokladu o zaplacení vyžadováno – platba se eviduje pod unikátním variabilním symbolem). Poplatek za přihlášku je v kterékoliv části přijímacího řízení nevratný. Poplatek za přihlášku se uchazeči vrací pouze v případě, že program nebude otevřen z důvodu malého počtu uchazečů.

K přihlášce je dále třeba přiložit ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání, případně další požadované doklady (viz informace u jednotlivých programů).

O zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu.

Platba

Poplatek činí 500,- Kč za každou podanou přihlášku.

Přihláška podaná na předepsaném tiskopise (Přihláška k účasti na programu CŽV):

číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: 11990
specifický symbol: 188888

Elektronická přihláška:

číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

Adresa pro zaslání přihlášky:

Pedagogická fakulta UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Přiložené soubory

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 19.11.2018 15:2