Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020


Seznam programů a oborů nabízených v rámci přijímacího řízení je k dispozici v části Studijní obory.

Přehled nabízených programů celoživotního vzdělávání, informace potřebné pro přihlášení na tyto programy (včetně elektronické přihlášky pro celoživotní vzdělávání) jsou zveřejněné na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.


Termíny přijímacího řízení

Konkrétní termíny přijímacího řízení jsou zveřejněné v IS/STAG v části Přijímací řízení (po přihlášení).

Informace pro studenty, kteří nemají maturitní vysvědčení/Bc. diplom

Pedagogická fakulta UHK umožňuje vykonání přijímacích zkoušek uchazečům, kteří budou skládat část maturitní zkoušky / státní zkoušky v září. Tito uchazeči obdrží v případě přijetí pouze Informaci o výsledku přijímacího řízení, která bude obsahovat pokyny, jak dále postupovat. Zápis do studia proběhne až po předložení maturitního vysvědčení / bakalářského diplomu. Maturitní vysvědčení / Bc. diplom (příp. náhradní potvrzení dokládající splnění požadavků) je třeba předložit nejpozději do 27. 9. 2019 (upozorňujeme, že výuka začíná 23. 9. 2019).

Žádáme uchazeče, aby nám (z důvodu urychlení zpracování) zasílali maturitní vysvědčení/Bc. diplom (příp. potvrzení o absolvování) naskenované na e-mail pdf.prihlaska@uhk.cz.


Pozvánky na přijímací řízení byly odeslány všem uchazečům e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Odesílatelem je Univerzita Hradec Králové (rektorat@uhk.cz), přílohou e-mailu je pozvánka (soubor ve formátu pdf).

Opis pozvánky je k dispozici v systému - po přihlášení do IS/STAG se zobrazí informace o přihlášce a ve spodní části je "Zobrazit spis" - po rozkliknutí se zobrazí informace o přihlášce včetně pozvánky.
 

Přípravné kurzy

U  některých oborů fakulta nabízí uchazečům přípravné kurzy či konzultace. Jejich seznam spolu s elektronickou přihláškou je zveřejněn v sekci Přípravné kurzy a konzultace.

Obecné informace o přijímacím řízení

K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (v případě navazujících magisterských oborů bakalářským vzděláním), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Přijímání ke studiu na PdF se uskutečňuje v rámci přijímacího řízení, které je vymezeno v části páté zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy univerzity a fakulty. Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách univerzity.

Způsob podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronickou formou. Elektronická přihláška bude přístupná v průběhu prosince. Opis elektronické přihlášky spolu s dokladem o platbě není nutné zasílat, přihláška bude akceptována po uhrazení platby.

O zpracování přihlášky (po doručení příslušné platby) bude uchazeč informován e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Doba zpracování je maximálně měsíc. Pokud nedojde do tohoto termínu k zpracování přihlášky, kontaktujte studijní oddělení.

Uchazeči, kteří uhradí poplatek, obdrží na e-mail uvedený v přihlášce pozvánku k přijímací zkoušce. 

Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních programů nebo oborů, je nutné na každý program a obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek. Pro obory, které je možno studovat jen ve dvouoborových kombinacích (ve studijním programu Učitelství pro střední školy, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a v některých oborech programů Filologie, Specializace v pedagogice - u bakalářských oborů, na které navazují učitelské obory), uvede uchazeč požadovanou dvouoborovou kombinaci na jedné přihlášce a uhradí jeden poplatek.

Poplatek za přihlášku je v kterékoli části přijímacího řízení nevratný.

Informace k platbě (pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy)

Poplatek: 500,- Kč

číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: 11990
specifický symbol: oborové číslo (přiřadí systém)

Při platbě ze zahraničí je nutné uvádět následující údaje:
IBAN-CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT-GIBACZPX
Upozorňujeme, že při platbách ze zahraničí nedochází k automatickému spojení platby s přihláškou. Doklad o takto provedené platbě zasílejte prosím na pdf.prihlaska@uhk.cz, aby mohlo dojít k ručnímu přiřazení platby.

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. Každý uchazeč obdrží na e-mail pozvánku k přijímacímu řízení. Požadavky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněné na webu fakulty. Náhradní termíny přijímacího řízení se nevypisují.

Děkan PdF může vypsat druhé kolo přijímacího řízení v případě, že se v rámci prvního kola nenaplní kapacita oboru. Seznam oborů a termíny podání přihlášek budou zveřejněné během července 2019 (po vyhodnocení přijímacího řízení v prvním kole).

Přijímací zkouška

U přijímací zkoušky uchazeč předloží originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení (příp. diplomu) k nahlédnutí. Pokud uchazeč nemá v den konání zkoušky maturitní vysvědčení (diplom), zašle naskenovaný dokument nejpozději do 30. 6. 2019 na adresu pdf.prihlaska@uhk.cz. Zápisy do prvního ročníku se budou konat koncem srpna 2019. Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku nebo poslední část státní závěrečné zkoušky v srpnu zašlou naskenovaný doklad obratem.

V případě možnosti uznání části přij. řízení předloží uchazeč originály (ověřené kopie) všech vysvědčení, která jsou nutná k uznání přij. zkoušky.

Pokud obor vyžaduje lékařské potvrzení, předloží uchazeč u přijímací zkoušky i tato potvrzení - bližší informace jsou zveřejněny u studijních oborů. Životopis uchazeče nepožadujeme.

Všichni přijatí uchazeči odevzdají u zápisu do studia ověřenou kopii maturitního vysvědčení/diplomu.

Obsah přijímací zkoušky, informace o oborech

Požadavky k přijímacímu řízení, obsah přijímacích zkoušek a podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech jsou zveřejněné v části Studijní obory. Fakulta si zajišťuje u všech oborů přijímací zkoušky (případně přijímá uchazeče na základě stanovených kritérií).

Žádáme především uchazeče Učitelství praktického vyučování a navazujících magisterských oborů, aby si (v případě pochybností) ověřili splnění podmínek pro podání přihlášky (především, zda předchozí studium splňuje podmínky pro přijetí přihlášky ke studiu). Poplatek za zbytečně podanou přihlášku je nevratný.

Seznam předmětů jednotlivých oborů je zveřejněn v části Učební plány.

Testy z minulého roku jsou zveřejněné v části Vzorové testy.

Změny stanoveného termínu zkoušky jsou možné na základě písemné žádosti uchazeče a pouze v případě, že je taková změna akceptovatelná fakultou (předpokladem je, že se přijímací zkoušky oboru konají ve více termínech a nejsou vyčerpané kapacity jiných termínů). V tomto případě se nejedná o náhradní termín zkoušky, pouze o přesun stanoveného termínu na jiný den (většinou v rámci jednoho týdne).

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 20.5.2019 20:39