Uznaná doba rodičovství

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ukládá veřejným vysokým školám povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů po dobu, kdy jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (tzv. uznaná doba rodičovství). Studenti-rodiče tak mají možnost požádat o evidenci uznané doby rodičovství, na základě čehož jim vzniká nárok na dílčí modifikaci podmínek jejich studia. Jedná se o následující nároky:

  • nárok na přerušení studia po dobu uznané doby rodičovství (přičemž doba přerušení není započítávána do celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia)
  • nárok na individuální studijní plán v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené (přičemž průběh a podmínky tohoto plánu stanoví tak, aby došlo k prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností nejméně o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené)

Uznaná doba rodičovství

Uznanou dobou rodičovství (viz §21, odst. 1, písm. f zákona o vysokých školách) se rozumí doba, po kterou by studentce či studentovi trvala mateřská či rodičovská dovolená ve smyslu §195 až §198 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce ve znění pozdějších předpisů).

Uznaná doba rodičovství u matky dítěte začíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte začíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.

Přiměřeně se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž uznaná doba rodičovství v tomto případě počíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě převzetí dítěte po dosažení tří let, nejdéle však do sedmi let jeho věku, trvá uznaná doba rodičovství 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením tří let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení tří let věku, trvá uznaná doba rodičovství do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě podané žádosti o její evidenci Univerzitou Hradec Králové.

Žádost se podává v písemné podobě na fakultě, na které je žadatel zapsán do studia. Náležitostmi žádosti o evidenci uznané doby rodičovství jsou identifikace žadatele (jméno, příjmení, číslo studenta), specifikace skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství, doložení tvrzených skutečností příslušnými doklady a vlastnoruční podpis. K dispozici je formulář žádosti ve formátu docx a pdf.

K originálu žádosti o evidenci uznané doby rodičovství student/ka přiloží kopie dokladů dokazujících skutečnosti uvedené v žádosti:

  • těhotenství: těhotenský průkaz s uvedeným předpokládaným termínem porodu (posléze nejpozději do 22 týdnů od narození dítěte doložit kopii rodného listu dítěte) 
  • rodičovství: rodný list dítěte nebo rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů

Uznanou dobu rodičovství nelze těhotné studentce zaznamenat dříve než osm týdnů před předpokládaným termínem porodu.

Univerzita zároveň může po žadateli vyžadovat předložení originálu příslušného dokladu.

Rozhodnutí děkana fakulty o žádosti

Děkan fakulty o podané žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení na univerzitu/studijní oddělení fakulty. Rozhodnutí vydávané před předpokládaným termínem porodu děkan vydá s platností zpravidla na dobu 22 týdnů od předpokládaného termínu porodu. V této lhůtě je studentka povinna předložit důkaz o skutečném dni porodu.

Pokud děkan žádosti v plném rozsahu nevyhoví, je žadatel oprávněn obrátit se na rektora univerzity s žádostí o posouzení postupu děkana fakulty.

Evidence uznané doby rodičovství univerzitou

Uznaná doba rodičovství se eviduje v informačním systému univerzity STAG s účinky ode dne, kdy nastal její začátek.

Uznaná doba rodičovství se eviduje jako osobní údaje žadatele, a to v jejím plném rozsahu. Na jednotlivá studia žadatele se uznaná doba rodičovství vztahuje pouze v rozsahu, který se kryje s dobou, po kterou studium probíhalo, a to včetně doby, ve které měl žadatel toto studium přerušeno.

Povinnosti žadatele

Žadatel je povinen hlásit univerzitě veškeré změny mající vliv na evidenci uznané doby rodičovství.

V případě podání žádosti o evidenci uznané doby rodičovství doložené kopií těhotenské průkazky je nutné do 22 týdnů od narození dítěte doložit kopii rodného listu dítěte. V opačném případě je žadatel fakultou vyzván k jeho doložení. Následkem nesplnění této povinnosti ani na základě výzvy je ukončení evidence uznané doby rodičovství ke konci 22. týdne od předpokládaného data narození dítěte.

Pokud nastanou nové skutečnosti, které by měnily trvání přiznaného nároku plynoucího z uznané doby rodičovství, student je povinen tuto změnu studijnímu oddělení fakulty neprodleně oznámit a doložit kopií dokladů osvědčujících tuto skutečnost včetně doby, kdy nastala.

Neoznámí-li student výše uvedené skutečnosti bezodkladně poté, co je zjistí, či dopustí-li se manipulace s daty či podvodu, jejichž důsledkem je chybně evidovaná uznaná doba rodičovství nebo s tím související přerušení studia v uznané době rodičovství, posuzuje se jeho skutek jako disciplinární přestupek ve smyslu § 64 zákona.

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 9.10.2017 22:13