Pedagogická praxe asistentská ZS2, SS

Rozsah platnosti

Vychází z Rozhodnutí děkana č. 21/2018 a č. 2/2019: Žádost studenta o vykonání odborné praxe - změna rozhodnutí děkana č. 19/2018, 20/2018, 21/2018 a 22/2018.

Asistentská praxe

  letní semestr
délka praxe 30 hodin/semestr
I. část praxe 
(1. předmět specializace)
11. 2. 2019 – 24. 3. 2019
(čtvrtek)
II. část praxe 
(2. předmět specializace)
25. 3. 2019 – 10. 5. 2019
(čtvrtek)
náhradní termíny dle domluvy

V den asistentské praxe (stanoven čtvrtek) nelze pro studenty do rozvrhu vypisovat přednášky, semináře nebo jiná pravidelná zaměstnání včetně předmětů volitelných pro studenty, kteří studují podle vzorových studijních plánů a jsou ve 3. roce studia, v době od 8:00 do 13:00 hod.

Student absolvuje 30 hodin praxe na plně organizované základní nebo na střední škola. Studenti oboru učitelství pro střední školy se budou snažit zajistit si praxi polovinou na základní, polovinou na střední škole. Výjimky povoluje didaktik katedry.

Student si povede pedagogický deník, který předloží po skončení asistentské praxe oborovému didaktikovi. Obsah a formu pedagogického deníku si stanoví oborový didaktik. Dále student předloží dotazníkové hodnocení vypracované příslušným fakultním učitelem, který navrhne udělení/neudělení zápočtu.

Didaktikové vypracují a vyvěsí na obvyklém místě na katedře rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis předají zodpovědné pracovnici Centra praxí a služeb PdF UHK společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů, a to do 12. 1. 2018. Odpovědná pracovnice za praxe provede jejich kompletaci a zajistí předání rozpisů fakultních učitelů a studentů příslušným fakultním školám spolu s aktuálním rozhodnutím děkana o pedagogických praxích.

Ve výjimečných případech může být po konzultaci s didaktikem praxe (oborovým didaktikem) studentovi povoleno absolvovat asistentskou pedagogickou praxi i na jiných školách. Student je v tomto případě povinen před nástupem na praxi předběžně se domluvit na příslušné základní či střední škole, kde se musí prokázat potvrzením o studiu a předložit vedení školy Dopis děkana PdF UHK řediteli / ředitelce střední / základní školy, na níž má proběhnout pedagogická praxe (viz Formuláře).

Způsob uzavírání a předávání dohod o provedení práce

Před nástupem studentů PdF UHK na asistentskou pedagogickou praxi vypracují didaktici jednotlivých kateder rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů předají zodpovědné pracovnici Centra praxí a služeb PdF UHK.

Na základě předložených údajů o fakultních učitelích zajistí odpovědná pracovnice Centra služeb a praxí PdF UHK fakultním učitelům Dohody o provedení práce. Tyto dohody spolu s dalšími dokumenty budou fakultním učitelům zaslány na adresu bydliště. Dohoda o provedení práce musí být odeslána pracovnici Centra služeb a praxí neprodleně, nejpozději do dvou měsíců po vykonání praxe.

V případě, že bude student vykonávat asistentskou pedagogickou praxi mimo fakultní školu (v místě trvalého / přechodného bydliště), zajistí Žádost o vykonání asistentské pedagogické praxe (viz Formuláře), kterou odevzdá odpovědné pracovnici na Centrum praxí a služeb PdF UHK.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090 
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 4.2.2019 14:28