Pedagogická praxe souvislá ZS2, SS

Rozsah závaznosti

Vychází z Rozhodnutí děkana č. 21/2018 a č. 2/2019: Žádost studenta o vykonání odborné praxe - změna rozhodnutí děkana č. 19/2018, 20/2018, 21/2018 a 22/2018.

Dané rozhodnutí děkana se vztahuje k souvislé pedagogické praxi pro studenty studijních oborů Učitelství pro 2. stupeň základních škol a Učitelství pro střední školy, zapsané na Pedagogické fakultě UHK, a pro akademické pracovníky podílející se na organizaci pedagogické praxe v těchto oborech.

Doporučený termín praxe: od 3. 9. 2018 - 27. 9. 2018 nebo 2. 1. 2019 – 8. 2. 2019.

Délka praxe: 4 týdny

Platí následující ustanovení

  1. Student absolvuje 4 týdny praxe na plně organizované základní nebo na střední škole. Studenti oboru učitelství pro střední školy se budou snažit zajistit si praxi polovinou na základní, polovinou na střední škole. Výjimky povoluje didaktik katedry.
  2. Student zašle příslušnému didaktikovi rozvrh, termín a místo konání praxe ihned po nástupu do školy, kde realizuje praxi.
  3. Student absolvuje v zásadě 24 hodin výstupů v jednom aprobačním předmětu, tzn. 48 hodin v obou aprobačních předmětech dohromady. (Proplácí se max. 24 hodin za jednoho studenta a jeden aprobační předmět.)
  4. Student absolvuje souvislou praxi z obou aprobačních předmětů na jedné škole. Výjimky uděluje oborový didaktik po dohodě s oborovým didaktikem druhého aprobačního předmětu.
  5. Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi si student zajistí Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe, kterou odevzdá odpovědné pracovnici na Centrum praxí a služeb PdF UHK. Ta na základě předložené žádosti vystaví uvedenému učiteli Dohodu o provedení práce.
  6. Student si povede pedagogický deník, který bude obsahovat: přípravy na výstupy, záznamy z hospitací, rozbory hodin, záznamy o dalších činnostech ve škole – práce se ŠVP, zápis z účasti na metodickém sdružení, vypracování sociogramu, kazuistiky, řešení výchovné situace apod. Dále předloží vyplněné dotazníkové hodnocení, které na něj vypracoval příslušný fakultní učitel a sdělení, zda učitel navrhuje udělit či neudělit zápočet.
  7. Student se seznámí se školním řádem a s dalšími nezbytnými předpisy, s vedením třídní knihy a s další administrativou (např. BOZP, hodnocení žáků, program BAKALÁŘ), s níž učitel přichází do styku.
  8. Student se účastní života školy podle pokynů ředitele školy a fakultního učitele.
  9. Studenti nemusí podávat žádosti o změnu termínu souvislé pedagogické praxe. Povolení změny je v kompetenci didaktiků, pokud uznají závažnost důvodů.
  10. Zápočty za souvislou pedagogickou praxi udělují za daný předmět didaktikové kateder po předložení pedagogického deníku, vyplněných dotazníků a dalších dokumentů souvisejících s edukačním procesem.
  11. Student předloží pedagogický deník ze souvislé praxe (případně i z praxe průběžné) k odborné diskusi při státní závěrečné zkoušce. Praxe se v tomto smyslu stane její součástí.

Praxe může probíhat v místě trvalého nebo přechodného bydliště studentů. Student si sám domluví s ředitelem školy přesný termín konání praxe, přičemž se prokazuje potvrzením o studiu a vedení školy předloží Dopis děkana PdF UHK řediteli / ředitelce střední / základní školy, na níž má proběhnout pedagogická praxe. Vedoucímu učiteli praxe budou proplaceny rozborové hodiny praxe na základě dohody o provedení práce.

Podrobné instrukce týkající se souvislé praxe získají studenti u didaktika katedry daného předmětu praxe.

Opakování neúspěšných výstupů si student hradí sám ve výši 80 Kč/hod. Uhrazení provede složenkou, kterou si vyzvedne na Centru služeb a praxí PdF UHK.

Zápočet za průběžnou a souvislou pedagogickou praxi uděluje a do fakultního informačního systému (STAG) zapisuje po doporučení vedoucího učitele praxe příslušný didaktik PdF UHK.

Garantem pedagogické praxe je Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK, zastoupená vedoucím katedry. Hlavním garantem pedagogické praxe je proděkanka pro studijní záležitosti a praxe doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová. Koordinátorem pedagogické praxe je PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.

Způsob uzavírání a předávání dohod o provedení práce

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi si student zajistí Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe (viz Formuláře), kterou odevzdá odpovědné pracovnici na Centrum služeb a praxí PdF UHK. Na jeden předmět praxe a jednoho vedoucího učitele praxe je nutno vyplnit jednu žádost o vykonání pedagogické praxe.

Na základě těchto podkladů vypracuje pracovnice Centra služeb a praxí PdF UHK dohody o provedení práce, které zašle příslušnému vedoucímu učiteli praxe na adresu bydliště spolu s rozhodnutím děkana PdF UHK o pedagogické praxi, příslušnými pokyny a výkazem k dohodě o provedení práce. Podepsané exempláře dohody o provedení práce spolu s vyplněnými výkazy zašle vedoucí učitel po vykonání praxe zpět na Centrum sužeb a praxí PdF UHK. Jeden výtisk dohody podepsaný děkanem pak bude vrácen na adresu bydliště učitele. Druhý výtisk bude zpracován Osobním a mzdovým oddělením UHK.

Převzetí dohody a výkazu k dohodě o provedení práce pro výplatu mzdy potvrdí příslušný didaktik katedry svým podpisem osobně na Centru služeb a praxí PdF UHK.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090 
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 4.2.2019 14:28