Norské fondy

Projekt NF-CZ07-MOP-4-284-2015 - Increasing scientific research competencies of the young academic staff of the Faculty of Education

Supported by a grant from Norway./Tento projekt je financován Norskými fondy.

Pedagogická fakulta realizuje mobilitu 3 zaměstnanců. Mladí akademici z Univerzity Hradec Králové (Česká republika) navštěvují Universitu Oslo a Norskou školu sportovních věd (Norsko). Projekt, jehož zacílením je zvýšit dovednosti/kompetence zaměstnanců, se skládá ze dvou hlavních částí:

  1. stínování profesora Thomase Hyllanda Eriksena (dr. Karlová), stínování doc. Reidara Säfvenboma (mgr. Palička a mgr. Knajfl),
  2. krátkodobý výzkumný pobyt - výměna, prohlubování odborných a pedagogických zkušeností, návštěva vzdělávacích institucí, vytváření kontaktů mezi kolegy a podpora spolupráce mezi univerzitami.

Mobilita v termínu: 17. 4. – 30. 4. 2016

Účastníci mobilit:

  • Mgr. Jana Karlová, Ph.D. – Univerzita Oslo, Norsko,
  • Mgr. Pavel Palička, Mgr. Pavel Knajfl - Norská škola sportovních věd, Katedra tělesné výchovy, Oslo, Norsko.

Zpráva před cestou:

Jana Karlová na University of Oslo

Mezi 17. do 30. dubnem 2016 navštíví Jana Karlová Katedru sociální antropologie v Oslu, kde díky podpoře Norských fondů uskuteční badatelský pobyt. Cílem je zejména tzv. „stínování“ profesora Thomase Hyllanda Eriksena a dále například účast na workshopu Climate Change and Capitalism: Inequality and Justice in an Overheated World pořádaném tamní katedrou v přímé návaznosti na projekt Overheating, jehož hlavní myšlenky prof. Eriksen představil během loňské konference na UHK.

Stáž Jany Karlové se uskuteční v rámci realizace projektu NF-CZ07-MOP-4-5262015 s názvem Increasing scientific research competencies of the young academic staff of the Faculty of Education.

Mgr. Pavel Palička a Mgr. Pavel Knajfl na Norské škole sportovních věd, Oslo

Cílem projektu je dvoutýdenní návštěva akademických pracovníků UHK na Norské škole sportovních věd v Oslu. Účelem návštěvy je získání zkušeností s přístupy ke vzdělávání na zahraniční instituci vzdělávající učitele a dále účast na praktické výuce na základních školách, které budou pracovníci za asistence NSSS navštěvovat. Kontaktní osobou bude doc. Reidar Säfvenbom z NSSS, který bude pomáhat při komunikaci se základními školami a poskytne zázemí při samotné návštěvě NSSS. Dílčím cílem návštěvy sběr dat u studentů NSSS a výměna zkušeností v oblasti využití digitálních technologií ve vzdělávání, které mají pracovníci UHK jak nosné téma svých disertačních prací. Získané zkušenosti jim pomohou porovnat přístupy ke vzdělávání v Norsku a ČR, získat další podklady pro své výzkumné záměry a vybudovat kontakty pro případnou pozdější spolupráci v dané oblasti.

Závěrečná zpráva projektu

Mgr. Jana Karlová, Ph.D.

Dr. Jana Karlová navštívila Katedru sociální antropologie na univerzitě v Oslu. Mobilita se uskutečnila v termínu 17. - 30. dubna 2016 a jejím hlavním zacílením bylo stínování profesora Thomase Hyllanda Eriksena.

Sociokulturní antropologie má v západních a skandinávských zemích mnohem delší a hlubší tradici, což se dá říci také o praktickém životě v heterogenní realitě. Téma multikulturní společnosti je jedním z mých hlavních odborných zájmů a průběžné porovnání naší středoevropské perspektivy s norským pohledem na věc je důležité a inspirativní. Zajímavé bylo také porovnat norský a český univerzitní vzdělávací systém.

S kolegy z norské univerzity jsem hovořila o tématech, kterým se aktuálně věnuji, navázala jsem nové profesní kontakty a podpořila trvání stávajících. Podařilo se mi získat knihy a články, které jsou v České republice jen obtížně dostupné.

Hlavním cílem mého pobytu v Oslu bylo stínování prof. Eriksena. Byla jsem uvítána velmi vstřícně a měla možnost se hodně naučit. Je zřejmé, že existuje prostor pro další spolupráci Pedagogické fakulty (UHK) and Fakulty sociálních věd (UiO). Zúčastnila jsem se přednášek prof. Eriksena, porovnala základní koncepty akcentované při výuce antropologie, po dobu stáže jsem byla zapojena do běžného denního provozu katedry, byla informována o aktuálních výzkumných projektech atd. Navíc jsem měla možnost zúčastnit se workshopu „Změna klimatu a kapitalismus: Nerovnost a spravedlnost v přehřívajícím se světě“, který se konal na univerzitě v Oslu během mého pobytu. Neplánovaně jsem se tak setkala s řadou dalších zajímavých vědců/antropologů z celého světa. Jsem opravdu vděčná za tuto příležitost, udělala jsem maximum pro to, abych ji co nejlépe využila. Stáž pro mne byla obohacující jak po profesní tak po osobní stránce.

Visit from the Czech Republic, University of Hradec Kralové - UiO, Department of Social Anthropology, Faculty of Social Sciences.

Zápisky z cesty: Blog z Norska - I. část, Blog z Norska - II. část, Blog z Norska - III. část

Mgr. Pavel Palička, Mgr. Pavel Knajfl

Po příjezdu 17. 4. 2016 do Osla se nás ujal docent Reidar Säfvenbom, který nám představil strukturu a systém fungování místní univerzity, vysvětlil nám fungování norského vzdělávacího systému, který odráží norské očekávání od vysokoškolského vzdělání. Byli jsme představeni dalším členům katedry tělesné výchovy.

Během pobytu jsme byli seznámeni s učebním plánem studentů učitelství tělesné výchovy a v několika dalších dnech jsme docházeli na hospitace výuky univerzitních studentů. Do hodin nás kromě pan docenta Reidara Säfvenboma pozvali i pan prof. Gunn Engelsrud a několik dalších členů katedry. Obecně byli všichni členové katedry tělesné výchovy velmi milí, seznámili nás se svou specializací, nabídli nám možnost dalších setkání či konzultací. Této možnosti jsme rádi využili, získali jsme informace o výzkumech prováděných na katedře. Vzájemně jsme si vyměnili poznatky o svých vědeckých záměrech.

V průběhu našeho pobytu v Norsku jsme kromě návštěvy NSSS měli možnost vidět výuku tělesné výchovy na základních školách. Celkem jsme v Oslo navštívili 4 základní školy, na každé z nich jsme strávili celý výukový den. Rovněž i zde jsme se vždy setkali s kladným přijetím a lidmi, kteří rádi sdílí informace s druhými. Na všechny naše otázky nám byly ochotně poskytnuty odpovědi. Překvapil nás zájem norských učitelů o situaci v českém školství, těšilo nás, že i my můžeme poskytnout informace norským kolegům.

Velmi příjemné a obohacující pro nás bylo seznámení se s českou emigrantkou, paní docentkou Zorou Hozman, která v Oslu žije přes 40 let a která shodou okolností přednášela na místní univerzitě a byla vedoucí studentských praxí. Paní docentka nám poskytla cenné informace o norském školství právě z pohledu člověka, který prošel jiným způsobem vzdělávacího systému. Cenné pro nás bylo i její osobní pozvání na její chatu.

Celkově byl pobyt na norské univerzitě velice přínosný. Nejcennější zkušeností bylo poměrně detailní seznámení se s norským zahraničním vzdělávacím systémem – participovali jsme na denních činnostech katedry tělesné výchovy norské univerzity, sledovali jsme vzdělávací proces budoucích učitelů tělesné výchovy i praktickou výuku tělesné výchovy na norských základních školách. Přínosná byla i osobní setkání s členy katedry tělesné výchovy, kteří nám poskytli informace cenné pro naši profesionální a vědeckou činnost. Získané kontakty budou využity při prohlubování spolupráce mezi Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a The Norwegian School of Sport Sciences. Náš osobní dík patří i docentu Reidaru Säfvenbomovi za jeho laskavou vstřícnost a podporu při zabezpečování i realizaci této mobility.

Fotografie ze stáže.

The Faculty of Education of the University of Hradec Králové (Czech Republic) realizes 3 cases of individual mobility of the academic staff. Three of the young academicians of this institution can visit the University of Oslo and Norwegian School of Sport Sciences.

The project whose aim is to increase skills / competences of the teaching staff focuses on two main spheres:

  1. shadowing of Professor Thomas Hylland Eriksen (Jana Karlová´s mobility) and shadowing of Associate Professor Reidar Säfvenbom (Pavel Palička´s and Pavel Knajfl´s mobilities)
  2. short-term research stays – exchange and deepening of educational and professional experience, visits to educational institutions, establishing of contacts and deepening of cooperation between the universities.

Term of the mobilities: 17. 4. – 30. 4. 2016

Participants:

  • Jana Karlová, Ph.D. (the University of Oslo, Department of Social Anthropology, Oslo, Norway)
  • Mgr. Pavel Palička, Mgr. Pavel Knajfl (the Norwegian School of Sport Sciences (NSSS), Department of Physical Education, Oslo, Norway)

A pre-journey report:

Jana Karlová

Jana Karlová is visiting the Department of Social Anthropology Anthropology of the University of Oslo in the term April 17th to April 30th 2016.

Her research stay focuses on shadowing of Professor Thomas Hylland Eriksen, and participating in the workshop Climate Change and Capitalism: Inequality and Justice in an Overheated World. The workshop is organized by the Department of Social Anthropology and is directly related to the Overheating Project carried out by this institution. Prof. Eriksen presented the main ideas of this project at one of the conference held at the University of Hradec Králové last year.

Jana Karlová´s mobility is realised within the framework of the NF-CZ07-MOP-4-5262015 Project called „Increasing scientific research competences of the young academic staff of the Faculty of Education“.

Pavel Palička and Pavel Knajfl

Pavel Palička and Pavel Knajfl are visiting the Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) in Oslo) for two weeks. The stay in Norway will make them aware of the ways of training at a Norwegian institution educating teachers, and of the ways of teaching at Norwegian schools (which will be visited by the two academicians). The contact person will be Associate Professor Reidar Säfvenbom, who works at the Department of Physical Education at the Norwegian School of Sport Sciences. The stay will deepen the previous cooperation within an EEA grant focusing on a mutual research topic of experimental usage of digital technologies in physical education and the development of new solutions in teaching PE. The two academicians are still doing their research into the field of digital technologies and their utilisation in physical education and leisure time physical activities. The expected benefits of the research stay are possibilities of comparisons of the educational systems in Norway and the Czech Republic, data collection among Physical Education students and informal talks with teachers at the Department of PE at NSSS. In addition, with help of the NSSS, P. Palička and P. Knajfl will get access to some primary, secondary and upper secondary schools, at which they will be allowed to observe how physical education is taught in Norway and to have discussions with PE-teachers. Comparative analyses of the curricular systems of both the countries and the utilization of digital technologies in education will help the researchers to bring new findings in the field of their studies.

Final Report

Mgr. Jana Karlová, Ph.D.

Jana Karlová visited the Department of Social Anthropology of the University of Oslo. The mobility was realized from April 17th to April 30th 2016 and its main objective was shadowing of Professor Thomas Hylland Eriksen.

Socio-cultural anthropology has a much longer and deeper tradition in Western and Scandinavian countries than in the Czech Republic, the same characterization applies also to practical life in a heterogeneous reality. The issue of a multicultural society is one of my major professional interests, and a continuous comparison of our Central-European perspective with the Norwegian one seems important and inspiring. Furthermore, it was also interesting to compare the Norwegian and Czech systems of the tertiary education.

I had an opportunity to discuss the topics which are currently of my highest interest, to establish new and develop existing professional contacts. I was successful in getting the access to books and articles which are hardly accessible in the Czech Republic.

The main goal of my stay in Oslo was shadowing of Prof. Eriksen. I was really welcomed by him and I learnt a lot and I tried to make the most of this chance. I attended lectures given by Prof. Eriksen, I could compare the main concepts focused in the teaching process of anthropology. I was involved in the department´s daily routine, I was informed about their current research projects etc. Furthermore, I even joined the ”Climate Change and Capitalism: Inequality and Justice in an Overheated World“ workshop that was held at the university during my stay, and I unexpectedly met many inspiring academicians / anthropologists from all the world.

It is obvious, that the cooperation between the Faculty of Education of the University of Hradec Králové and the Faculty of Social Sciences of the University of Oslo can be further developed.

I am really grateful for this chance, the stay at the University of Oslo was really inspiring for both my professional and personal life.

Visit from the Czech Republic, University of Hradec Kralové - UiO, Department of Social Anthropology, Faculty of Social Sciences.

Notes from journey: Blog from Norway - Part I, Blog from Norway - Part II, Blog from Norway - Part III

Mgr. Pavel Palička, Mgr. Pavel Knajfl

At the Norwegian School of Sport Sciences we were welcomed by Associate Professor Reidar Säfvenbom, who made us aware of the structure of the university and its working system, and who introduced us to the other members of the teaching staff at the Department of Physical Education. He also presented a general overview of the Norwegian school system to us.

During the stay we were made aware of the study plans, curricula and syllabi of students majoring in physical education. We could observe Assoc. Prof. Säfvenbom´s and Prof. Engelsrud´s classes. All the members of the department were very kind and friendly to us. They provided us with a possibility to share our scientific interests and findings with them, they provided us with their consultancies and advice, etc...

Thanks to Assoc. Prof. Säfvenbom´s help we had also a possibility to visit four primary schools - Haugerud, Nordgerud, Hofseter and Nordseter. We were very warmly welcomed t these schools and we spent one day at each of them. All our questions were answered. Most of the Norwegian teachers were enquiring about the educational system in the Czech Republic.

VSurprisingly, we met a Czech emigrant, Assoc. Prof. Zora Hozman, who used to teach pedagogy and supervise students´ fieldwork and teaching practice at the Norwegian School of Sport Sciences. Mrs. Hozman was very helpful and nice to us, she even invited us to her cottage for Sunday, cooked typical Norwegian dishes for us and was our guide in the location.

Our shadowing in Norway was really beneficial for us. The most valuable was the possibility to become aware of the system of education of future physical education teachers at the University and to observe physical education lessons at Norwegian primary schools. We appreciate all of the kinds of the meetings with nice and helpful people, and establishing of contacts with the members of the hosting department.

Photos of mobilities.Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
11. 4. 2016 
Interní dokumenty
11. 4. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 29.9.2016 8:41