O katedře

Katedra biologie zajišťuje výuku biologických oborů učitelských i odborných. Na třech odděleních katedry (Oddělení experimentální biologie, Oddělení botaniky a Oddělení zoologie) se pracovníci, doktorandi a studenti zabývají základním a aplikovaným výzkumem s biologickou tématikou.

1 Akreditované studijní obory

1.1 Bakalářské 
 
 
     1.1.1 Biologie se zaměřením na vzdělávání

 
Tříleté bakalářské studium je především zaměřeno na systematiku a fylogenezi rostlinných, stélkatých a živočišných organizmů a jejich ekologii. Absolventi dále získávají potřebné znalosti z obecných biologických disciplín,  např. z buněčné a molekulární biologie, anatomie a morfologie rostlin, obecné zoologie, systematiky a fylogeneze rostlin a živočichů, fyziologie a ekologie rostlin a živočichů. Cvičení v laboratořích a v terénu směřují k rozšíření znalostí a k praktickému využití teoretických poznatků. Záměrem studia je především příprava ke studiu navazujících magisterských programů ve studijních oborech učitelství biologie pro ZŠ a SŠ. Bakalářský studijní obor je zaměřen pro uplatnění absolventů ve vzdělávacích institucích a v zařízeních zaměřených na přírodovědnou činnost, práci v ochraně přírody a ekologickou i environmentální výchovu.

 
     1.1.2 Systematická biologie a ekologie
 
 
 
Tříleté bakalářské studium je především zaměřeno na systematiku a fylogenezi rostlinných, stélkatých a živočišných organizmů a jejich ekologii. Absolventi dále získávají potřebné znalosti z obecných biologických disciplín,  např. z buněčné a molekulární biologie, anatomie a morfologie rostlin, obecné zoologie, systematiky a fylogeneze rostlin a živočichů, fyziologie a ekologie rostlin a živočichů, vegetace, genetiky, chemie a moderních metod zpracování a třídění dat. Cvičení v laboratořích a v terénu směřují k rozšíření znalostí a k praktickému využití teoretických poznatků. Zejména v rámci povinně volitelných předmětů se posluchač může specializovat na určitou oblast z biologických a ekologických disciplín, včetně ochrany a tvorby životního prostředí (dále zkratka ŽP) a od třetího semestru profilovat v následujících směrech: 
 
  • práce ve státní správě se zaměřením na analýzu a vyhodnocování dat z oblasti ŽP, legislativu, ekonomiku a management v ŽP;
  • práce v laboratořích s biologickým a ekologickým zaměřením, s prohloubením znalostí a praktických dovedností z determinace botanických a zoologických organismů a analýzy jednotlivých složek ŽP, biologických testovacích metod, ekotoxikologie, biomonitoringu;
  • práce v zařízeních zaměřených na ekologickou výchovu a přírodovědnou činnost.
 
 
1.2 Magisterské
 
 
     1.2.1 Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ
 
 
Cílem studia je kvalitní příprava učitele biologie pro ZŠ a pro výuku předmětu pěstitelské práce. Magisterské studium úzce navazuje na bakalářský obor Biologie se zaměřením na vzdělávání. Studium je rozšířeno o další přírodovědné disciplíny, zejména biologii člověka, základy mikrobiologie a virologie, základy genetiky, evoluční biologii, agrobiologii, pěstitelství a chovatelství a geologické disciplíny. Velký důraz je kladen na didaktiku biologie pro ZŠ a pedagogickou praxi.
 
     1.2.2 Učitelství biologie pro SŠ
 
Navazující dvouletý magisterský obor připravuje učitele biologie pro výuku na SŠ. Magisterské studium úzce navazuje na bakalářský obor Biologie se zaměřením na vzdělávání. Studium je rozšířeno o další přírodovědné disciplíny, zejména biologii člověka (somatologii a fyziologii člověka), mikrobiologii, molekulární genetiku, evoluční biologii, historii obratlovců (včetně paleontologie strunatců), geologii (včetně mineralogie, petrografie, fytopaleontologie a paleontologie bezobratlých), agrobiologii a řadu povinně volitelných předmětů. Značný důraz je též kladen na didaktiku biologie na SŠ a pedagogickou praxi.
 
 
Studenti učitelství biologie pro ZŠ i SŠ si mohou v rámci akreditovaného modulu (po splnění předepsaných kreditů) vykonat volitelnou státní zkoušku z Ekologie a environmentalistiky.
 
 
     1.2.3 Systematická biologie a ekologie
 
 
Cílem navazujícího magisterského studia je příprava odborníků nejen z oblasti rostlinné a živočišné systematiky, ale také dendrologie, ekologie krajiny, revitalizace krajiny, ochrany přírody a krajiny. Studium tak reaguje na požadavky praxe na komplexně biologicky vzdělané odborníky. Navazující magisterské studium prohlubuje odbornost v jednotlivých disciplínách zařazením specializovaných předmětů, ať už botanicky, ekologicky, zoologicky i obecně biologicky zaměřených. Současně je kladen daleko větší důraz na vazbu studovaných předmětů na ekologii a ochranu ŽP.
 
 
1.3 Doktorské

1.3.1 Aplikovaná biologie a ekologie
 Doktorský studijní program v oboru Aplikovaná biologie a ekologie je určen absolventům magisterských studijních oborů zaměřených na biologii, ekologii, ochranu přírody a tvorbu životního prostředí.
 Jeho účelem je prohloubení znalostí v oblasti aplikované a krajinné ekologie, a to zejména se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, ochranu a tvorbu životního prostředí, přírodě blízký management vybraných ekosystémů a aplikované biologie a ekologie rostlin, živočichů a mikroorganizmů. Studenti budou seznámeni s nejnovějšími trendy v oblasti biomonitoringu, aplikovaných biotechnologií, chemie životního prostředí, aplikované toxikologie, včetně ekotoxikologie. Studium je zaměřeno na podstatné prohloubení znalostí z biologie a ekologie s aplikační koncovkou především ve východočeském regionu. Obor je maximálně otevřený a má interdisciplinární charakter, což umožní požadovaný tvůrčí rozvoj a adaptabilitu absolventů s předpokladem dobrého uplatnění v praxi i ve výzkumu.
 Zaměření doktorského studia vychází z regionální poptávky po těchto odbornících, a to zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Rigorózní řízení

Informace o rigorózním řízení na UHK najdete zde: 
řízení https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Veda-a-zahranicni-styky/Veda-a-vyzkum/Rigorozni-rizeni#UHK-Article.

1.4 Rozšiřující 
 
 
Katedra zajišťuje několik forem rozšiřujícího studia v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřených jednak na získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu (v současné době např. Zeměpis pro 2. stupeň ZŠ) a k získání dalších kvalifikačních předpokladů, např. specializační studium Koordinátor státního programu EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.
 

2 Vědecká činnost


  • Katedra biologie PřF UHK se skládá z oddělení botaniky a ochrany životního prostředí, oddělení biologie a ekologie živočichů a oddělení experimentální biologie. 
  • Katedra biologie ve své odborné i pedagogické činnosti spolupracuje s řadou vysokoškolských a vědeckých pracovišť, zejména s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Botanickým ústavem České akademie věd v Třeboni, Zdravotním ústavem se sídlem v  Hradci Králové, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, správami národních parků a CHKO,  Agenturou ochrany přírody a krajiny, přírodovědnými odděleními muzeí, Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Slovensko, Ecole Nationale Superieure Agronomique (INP/ENSAT) Toulouse, Francie.
  • Externími spolupracovníky jsou zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec Králové, Povodí Labe, a.s., Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ministerstva životního prostředí, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.
  • Akademičtí pracovníci katedry se mimo jiné podílejí na tvorbě vysokoškolských skript, učebnic pro ZŠ a SŠ i jiných učebních textů.
 
2.1 Činnost jednotlivých oddělení
 
 
Výzkumná činnost oddělení botaniky a ochrany životního prostředí je soustředěna na dílčí botanické a geologické disciplíny a jejich aplikaci v praktické ochraně ŽP, ochraně přírody a krajiny. Výzkum probíhá zejména ve východočeském regionu, ale v rámci konkrétních projektů přesahuje i mimo tento region, spolupracuje se zahraničními institucemi a specialisty na Slovensku a v Polsku. Odborné zaměření akademických pracovníků je směřováno zejména na botanické průzkumy a průzkumy geofaktorů ve zvláště chráněných a dalších přírodovědně cenných územích. Převažují floristické a fytocenologické průzkumy, mapování a monitoring vegetace. Oddělení se specializuje též na druhovou ochranu, dlouhodobě se účastní řešení záchranného programu pro kriticky ohrožený rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus). V rámci  monitoringu populací zvláště chráněných druhů rostlin je pozornost věnována zvonovci liliolistému (Adenophora liliifoolia), zvonku českému (Campanula bohemica) atd. Aplikovaný výzkum je orientován na studium sukcese ve vodních a mokřadních ekosystémech, vybraných horských ekosystémech, na písčinách a dalších typech bezlesí. V rámci dlouhodobé spolupráce s KRNAP probíhají výzkumy krkonošské tundry a synantropní vegetace. Na výzkumech se podílí studenti v rámci svých diplomových a bakalářských prací. Oddělení úzce spolupracuje se zprávami národních parků a CHKO, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem Akademie věd ČR a dalšími univerzitami.Výzkumná činnost oddělení biologie a ekologie živočichů se ubírá především těmito směry: fylogeneze kleptoparazitických včel, ekologie blanokřídlých písčin a stepí, studium fauny blanokřídlých pískoven, výsypek, odkališť a dalších člověkem vytvořených bezlesých stanovišť, aposematismus ploštic, etologie a hnízdní chování ptáků, myrmekofauna ČR, evoluce parazitického chování u mravenců, půdní roztoči. Jednotlivé části výzkumu jsou podpořeny spoluprací s jinými univerzitami a institucemi, např. PřF UK Praha, PřF JU a ENTÚ AV ČR České Budějovice, Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Do některých odvětví jsou zainteresováni i studenti PřF UHK.Pracovníci oddělení experimentální biologie jsou zaměřeni na výzkum vlivu abiotických stresorů na růst a vývoj rostlin a jejich fyziologické charakteristiky, např. intenzitu fotosyntézy, respiraci, transpiraci, vodivost průduchů. Dále se zabývají výzkumem vlivu fyziologicky aktivních látek, zejména syntetických hormonů, na výše uvedené charakteristiky a obsah specifických metabolitů. Výzkum probíhá i v oblasti příjmu, translokace, depozice a biologické aktivity rizikových látek anorganického i organického původu, včetně využití rostlin ve fytoremediačních technologiích, biologického monitorování (stanovení plísní, mykotoxinů a jejich metabolitů v potravinách a biologických vzorcích a dále v oblasti řízení rizika, tj. minimalizace dopadů na zdraví lidské populace). Při svém výzkumu spolupracují zejména s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, Ecole Nationale Superieure Agronomique (INP/ENSAT) Toulouse, Franci. Pracovníci tohoto oddělení se rovněž podílejí v rámci grantů FRVŠ na inovacích předmětů, zejména laboratorních cvičení.


kontakt

a: budova C, místnost 13063
e: petra.koutnikova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1180

Naposledy upraveno: Bogusch Petr, 8.9.2015 15:18