O katedře

1. Akreditované studijní obory
 
1.1 Bakalářské obory
1.1.1. Chemie
 • Tříletý bakalářský obor (jednooborové studium).
 • Připravuje odborníky se znalostmi ze všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů.
 • Absolventi se dobře orientují v chemicky zaměřených informacích, umí je vyhledávat, analyzovat a vyvozovat z nich závěry. Absolventi oboru nacházejí široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech státní a podnikatelské sféry, včetně vědecko-výzkumných institucí, zdravotnictví, potravinářství, ale i v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických sloučenin. Absolventi jsou schopni komunikovat a pracovat v anglickém jazyce.
 
1.1.2. Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Tříletý bakalářský všeobecně vzdělávací obor (dvouoborové studium).
 • Připravuje učitele chemie pro výuku na základní a střední škole. V průběhu bakalářského studia se posluchači teoreticky seznamují se základními chemickými disciplínami při přednáškách a seminářích a prakticky setkávají při laboratorních cvičeních.
 
1.1.3. Toxikologie a analýza škodlivin
 • Tříletý bakalářský obor (jednooborové studium).
 • Připravuje odborníky se znalostmi toxikologie, analýzy škodlivin a souvisejících příbuzných přírodovědných oborů.
 • Absolventi se dobře orientují v analýze vzorků získaných z přírodních zdrojů, mají teoretické i praktické znalosti z oborů chemie, mikrobiologie a toxikologie. Absolventi oboru nacházejí široké spektrum uplatnění nejen v analytických laboratořích ve všech oblastech státní a podnikatelské sféry, včetně vědecko-výzkumných institucí, zdravotnictví, potravinářství, ale i v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických sloučenin. Absolventi jsou schopni komunikovat a pracovat v anglickém jazyce.
 
1.2. Magisterské obory
1.2.1. Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin
 • Navazující dvouletý magisterský obor (jednooborové studium).
 • Připravuje odborníky se zaměřením na bioorganickou chemii nebo se zaměřením na toxikologii a analýzu škodlivin a souvisejících příbuzných přírodovědných oborů.
 • Absolventi se dobře orientují ve znalostech z oblasti struktury, fyzikálně-chemických vlastností, analytických, biochemických, biologických a toxikologických procesů chemických sloučenin. Absolventi oboru nacházejí široké spektrum uplatnění nejen v analytických laboratořích ve všech oblastech státní a podnikatelské sféry, včetně vědecko-výzkumných institucí, zdravotnictví, potravinářství, ale i v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických sloučenin. Absolventi jsou schopni komunikovat a pracovat v anglickém jazyce.
 
1.2.2. Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
 • Navazující dvouletý magisterský obor (dvouoborové studium).
 • Připravuje učitele chemie pro výuku na 2. stupni základních škol. V průběhu studia se posluchači profilují v odborných a didaktických disciplínách a účastní se povinné praxe.
 
1.2.3. Učitelství chemie pro střední školy
 • Navazující dvouletý magisterský obor (dvouoborové studium).
 • Připravuje učitele chemie pro výuku na střední škole. V průběhu studia se posluchači profilují v odborných a didaktických disciplínách a účastní se povinné praxe
1.3. Doktorské obory
1.3.1 Didaktika chemie
 • Čtyřletý doktorský obor (jednooborové studium).
 • Specializuje studenty cílenou průpravu ve výzkumné činnosti zaměřené na didaktiku chemie, která je založena na prohlubování znalostí z příslušné oblasti odborné chemie, pedagogiky, psychologie, informatiky a dalších disciplín.
 
2. Vědecká činnost
2.1. Bioorganická a organická chemie
Syntetická odborná činnost je zaměřena na design biologicky aktivních sloučenin, jejich přípravu, hodnocení jejich aktivity na enzymech, receptorech nebo buněčných kulturách a zpětném vyhodnocení vztahu mezi strukturou sloučeniny a jejím biologickým účinkem.
 
2.2. Analytická chemie
Analytická odborná činnost je zaměřena na vývoj a aplikace nových analytických metod v kapalinové chromatografii. Mezi řešenou problematiku patří zejména stanovení čistoty a charakterizace biologicky aktivních sloučenin či stanovení vybraných biomarkerů kontaminace potravin a potravinových zdrojů plísněmi. Dalším směrem činnosti je bio-monitoring výskytu těžkých kovů.
 
2.3. Didaktika chemie
Didaktická odborná činnost je zaměřena na organizaci výuky chemických disciplin, na ověřování její kvality a navrhování možností zlepšení didaktiky chemie. Oddělení Didaktiky chemie pořádá nebo spolupořádá mezinárodní konference či semináře tematicky zaměřené na didaktiku chemie.
 
2.4. Řešené projekty vědy a výzkumu
TG02010020 - Centrum transferu biomedicínských technologií
LH13009 - Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy
LD14009 - Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci
MASCIL - Mathematics and science for life (FP7 No. 320693)
VeNaDo - Věda na dosah ruky (CZ.1.07/2.3.00/45.0014)
 
3. Popularizačně-odborná činnost
Chemická olympiáda – podílíme se na organizaci a vymýšlíme úlohy pro krajská a okresní kola
Science café – organizujeme přednášky vědeckých osobností
Noc vědců – připravujeme interaktivní odborné přednášky a experimenty
Hrajeme si hlavou – připravujeme hravé experimenty
IQ UHK – podílíme se na tvorbě soutěžních úloh
Majáles – připravujeme experimenty do programu
Čertovské experimenty - provádíme pekelné experimenty

Naposledy upraveno: Novotná Michaela, 23.8.2016 9:53