08.10.2015 - 22.10.2015

  Doplňovací volby do studentské komory za PřF do AS UHK

  Akademický senát Univerzity Hradec Králové (AS UHK) vyhlašuje doplňovací volby do studentské komory za Přírodovědeckou fakultu do AS UHK, které proběhnou ve dnech 5., 6. a 9. listopadu 2015.

  Dne 7. října 2015 vyhlásil na svém zasedání AS UHK v souladu se zněním Volebního a jednacího řádu AS UHK, doplňovací volby členů AS UHK. Pro přípravu a řízení voleb byla Akademickým senátem UHK ustanovena volební komise:

  doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. (předseda),
  RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.,
  Vít Bednář
   
  Kandidáty na členy studentské komory PřF AS UHK může navrhnout každý student Přírodovědecké fakulty nebo se může kandidát na členství v AS UHK přihlásit sám. Kandidát musí se svou kandidaturou písemně souhlasit.

  Přihlášky se přijímají pouze na oficiální přihlášce (viz www.uhk.cz) na sekretariátu děkana PřF UHK  (budova D, Jana Koziny 1237, Hradec Králové, kontakt: Bc. Ilona Lankašová, tel: 493332402) v termínech a časech dne dle režimu pracoviště nejpozději do 19. října 2015 do 12.00 hodin.
  Jiné než oficiální přihlášky se nepřijímají. Přihlášky doručené po stanoveném termínu, neúplné nebo nesprávně vyplněné přihlášky nebudou volební komisí akceptovány (a to i v případech, pokud by se uvedené údaje kandidáta změnily od doby podání do doby volby).

  Kandidáti mohou odevzdat s přihláškou i svoji prezentaci v elektronické podobě v rozsahu jedné strany formátu A4, které budou přijímány výhradně při osobním doručení přihlášky a budou dostupné na našich webových stránkách.

  Kandidátní listiny budou zveřejněny na úředních deskách v prostorách PřF UHK, na internetových stránkách UHK nejpozději 22. října 2015.

  Volby se uskuteční ve dnech: 5., 6. a 9. listopadu 2015.

  Informace ke stažení


  Přihláška ke stažení • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Lankašová Ilona, 22.10.2015 13:15