12.06.2015 - 12.08.2015

  Kriticky ohroženou rostlinu málem zdecimovaly kachny

  Od roku 2005 se věnuje RNDr. Romana Prausová, Ph.D. se svými studenty z katedry biologie záchraně kriticky ohroženého druhu vodní rostliny rdestu dlouholistého.

  Ve spolupráci s garantem tohoto záchranného programu, tj. s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (podle zákona č. 114/1992 Sb.) realizují  důležité monitoringy, specifická opatření a výzkum tohoto druhu jak na lokalitě jejího posledního výskytu v přechodně chráněné ploše Rameno u Stříbrného rybníka u Hradce Králové, tak i v experimentálních kulturách. Příznivě se vyvíjející stav populace začal být od konce roku 2013 negativně ovlivňován okusem polodivokými kachnami, které rostlinu spásají a zbavují ji fotosyntetizujících listů. Rostlinám zůstávají pouze stonky, které nejsou schopné zregenerovat. Z těchto důvodů musely být na lokalitě instalovány 2 klece chránící rostliny proti okusu kachnami. Toto opatření bude monitorováno a vyhodnocováno. Pokud splní svoji očekávanou pozitivní funkci, setrvá na lokalitě až do doby, kdy bude rameno odbahněno z prostředků Operačního programu životního prostředí. Zvýšení kvality vody a odstranění bahnitého substrátu z ramene zlepší podmínky nejen pro rdestu dlouholistý ale i další rostliny a živočichy. Současný kritický stav populace rdestu dlouholistého je ukázkou častých jevů v současném přírodním prostředí. Přemnožení jednoho druhu může negativně ovlivnit populace jiných druhů. Denně se s tímto problémem setkávají lesníci, když musí chránit mladé dřeviny proti okusu spárkatou zvěří; zemědělci hájící svoji úrodu před přemnoženými divokými prasaty. Rdest dlouholistý je značně ohrožen polodivokými kachnami, které jsou vysazovány zejména na rybnících. Šíří se po krajině a vyvíjejí velký tlak na vodní a mokřadní prostředí jak okusem, tak eutrofizací.

  Článek ke stažení 1
  Článek ke stažení 2   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Lankašová Ilona, 15.6.2015 8:4