Studium


  Dofoukni svůj mozek správnou (přírodo)vědou

Na Přírodovědecké fakultě, nejmladší fakultě UHK, založené v roce 2010, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, finanční matematici a informatici.
 

Hnízdo vědců - kampus Na Soutoku

Na přelomu roku 2016 a 2017 jsme sestěhovali fakultu z několika míst do nově postavené budovy S v kampusu Na Soutoku. V této budově tě čekají přednáškové posluchárny, moderně vybavené počítačové učebny, výzkumné i výukové laboratoře nebo odpočinkové zóny.
 
Nová budova PřF UHK v kampusu Na Soutoku (budova S)
 
Každoročně pořádáme i celouniverzitní Dny otevřených dveří, na kterých ti současní studenti PřF řeknou své vlastní zkušenosti se studiem na fakulě i se životem v Hradci Králové. Dozvíš se, kolik stojí koleje nebo sdílené bydlení, kam v Hradci na levné, ale dobré jídlo i kam můžeš vyjet za studiem do zahraniční.
Setkáš se i se svými budoucími vyučujícími, kteří ti poradí s výběrem oboru nebo s přípravou na přijímací zkoušky, podíváš se do učeben, laboratoří a studentského zázemí fakulty. A takhle vypadaly DOD 2018. TOUR DE CAMPUS - SOUKROMÉ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Leden se ti nehodí? Vezmi ještě alespoň 3 kamarády a prohlédněte si PřF kdykoli jindy! Provedeme tě kampusem, setkáš se se studenty PřF nebo nakoukneš do laboratoří. Napiš na kristyna.vavrova@uhk.cz a dohodni si soukromou TOUR DE CAMPUS co nejdříve!
 

Co můžete u nás studovat?
 

Chceš pracovat v laboratoři, v podniku, v přírodě a v terénu?
Zvol si jednoobor. Nabízíme programy s i bez specializace (specializaci si zvolíš již při podání e-přihlášky).
 

Chceš být učitelem na střední škole? 
Zvol si dvouoobor se zaměřením na vzdělávání.
Kombinovat můžeš předměty z naší PřF i z PdF UHK. 


Prodlužujeme termín podání přihlášek 

do 15. 4. 2019.


 

→ Baví mě MATEMATIKA

→ Baví mě FYZIKA

→ Baví mě CHEMIE

→ Baví mě BIOLOGIE

→ Baví mě INFORMATIKA

 

 

Co tě tady naučíme?

 Že není vždy jedna plus jedna rovno dvěma a jak to vysvětlit ostatním.
 Tvořivě řešit matematické problémy.
 Logicky myslet, správně argumentovat a kriticky posuzovat.
 Porozumět vztahům a souvislostem mezi jednotlivými odvětvími matematiky.
 Vyzkoušíš si práci s matematickým softwarem (Maple, Geogebra, Octave) - matematika nejsou pouze vzorce na papíře.

 
To a další dovednosti navíc tě naučíme v těchto oborech:

Finanční a pojistná matematika

bez specializace
(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

 Budeš se orientovat se v finančním trhu.
 Vždy budeš rozumět tomu, co je ve smlouvách malým písmem pod čarou.
 Zvládneš vytáhnout z velkého množství dat podstatné informace.

 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

 

Matematika se zaměřením na vzdělávání

(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno vytvořit dvouoborovou aprobaci z nabídky PřF nebo PdF)

 Naučíme tě učit matematiku moderně.
 Budeš umět předat lásku k matematice dalším generacím.
 Naučíme tě, jak se dělá učebnice matematiky po obsahové i formální stránce.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

 

Jak na přijímačky těchto oborů 
Nemusíš se bát přijímacích testů ani ústního pohovoru, body ti budou přiděleny na základě středoškolského prospěchu, kromě vysvědčení si v den zkoušek přines také vyplněné čestné prohlášení. U přijímací zkoušky také odevzdáš ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 

 

A pak?

Navazující magisterský obor:

Učitelství matematiky pro střední školy

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

 


 


 


 
FYZIKA

Co tě tady naučíme?

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
bez specializace
(Bc., jednoobor, prezenční i kombinovaný, 3letý)

→ Získáš znalosti z různých fyzikálních disciplín (mechanika, kmity a vlny, elektřina a magnetismus ad.), programování nebo aplikací IT.
 Menší počet studentů ve třídách zaručuje individuální přístup, zajímavé praktické semináře a exkurze.
 Budeš umět provádět různá fyzikální měření v moderně vybavených laboratořích.
 To uplatníš v průmyslové sféře či v oblasti IT nebo v navazujícím magisterském oboru Fyzikální měření a modelování.

 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)
 Naučíme tě učit fyziku moderně.
 Získáš znalosti ze základních fyzikálních disciplín (mechanika, termika, elektřina, kmity a vlny, částice a pole).
 Budeš umět fyziku vysvětlit - získáš vhled do pedagogiky, psychologie a didaktiky fyziky.
 Důraz je kladen na nácvik praktických dovedností, postupů a metod fyzikálních experimentů.
 Všechna měření se budeš učit v moderně vybavených laboratořích. 
 Menší počet studentů ve třídách zaručuje individuální přístup, zajímavé praktické semináře a exkurze.
 Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

 
Jak na přijímačky těchto oborů
Koná se pouze ústní pohovor z fyziky, další body můžeš získat za středoškolský prospěch, takže si nezapomeň vzít s sebou vysvědčení, a úspěchy v olympiádách (SOČ apod.) a případnou praxi. Přijímačky ti taky můžeme prominout, jestliže jsi měl na střední škole průměr lepší než 2,0 a z matematiky a fyziky měl na všech vysvědčeních hodnocení 1 a 2. Jak na prominutí se dozvíš zde.


A pak? 
Navazující magisterské obory

Fyzikální měření a modelování
Učitelství fyziky pro střední školy


Detaily o oborech zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

 

CHEMIE

Studijní program se specializacemi (specializaci si zvolíš již při podání e-přihlášky):


1) Toxikologie a analýza škodlivin
(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

 Až v televizi budou říkat, že byl někdo otráven, budeš přesně vědět, čím a jak moc trpěl.
 Budeš umět kriticky posoudit informace z médií a zamezit poplašným zprávám.
 Provedeš odběr, zpracování a analýzu organických i anorganických vzorků životního prostředí.
 Na praktických cvičeních v laboratořích budeš analyzovat vzorky pitné vody, půdní vzorky, měřit kyselost, vodivost, polaritu roztoků, analyzovat potraviny, kosmetiku, nápoje nebo kultivovat bakteriální kultury. 
 V moderních laboratořích budeš moci pracovat se sofistikovanými laboratorními přístroji (kapalinové chromatografy, hmotnostní spektrometry).
 Víš, jak a kam se váže jed v těle? Budeš tvořit virtuální modely interakce těchto látek s bílkovinami lidského těla.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.


2) Bioorganická chemie
(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)
 Studuješ vše, co studují toxikologové a něco navíc.
 Víš, jak chemicky změnit molekulu?
 Jak jí zvětšit, zmenšit, udělat ve vodě rozpustnou nebo naopak nerozpustnou?
 Jak si ověřit, že požadovaná změna molekuly skutečně proběhla?
 A vědět, jaký účinek bude mít taková změna na biologickou aktivitu této molekuly?
 To vše se naučíš teoreticky i prakticky.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.Chemie se zaměřením vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)
 Naučíme tě učit chemii moderně.
 Získáš znalosti ze základních chemických disciplín (obecná a anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, bioorganická chemie, biochemie ad.)

 Budeš umět chemii vysvětlit - získáš vhled do pedagogiky, psychologie a didaktiky chemie.
 Nácvičíš si praktické dovednosti, postupů a metod chemických experimentů.
 Všechna měření se budeš učit v moderně vybavených laboratořích. 
 Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.Jak na přijímačky těchto oborů

U přijímací zkoušky si napíšeš test, ale dobrá zpráva je, že je pouze z chemie a na loňské varianty se můžeš podívat zde. Další dobrá zpráva je, že ti můžeme tento test prominout – máš na střední škole v posledních 4 letech alespoň 3 roky chemii a máš z ní vždy 1 nebo 2? Buď přines v den přijímací zkoušky svá vysvědčení k nahlédnutí a s plným počtem bodů půjdeš hned domů, nebo můžeš ověřené kopie (výpis známek ze SŠ s razítkem, katalogový list) poslat poštou, a to nejpozději 1 měsíc před přijímacími zkouškami (podrobný postup zde: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Prijimaci-rizeni#UHK-Article). Také obdržíš plný počet bodů a do Hradce Králové se podíváš až v den zápisu do studia. 


A pak? 
Navazující magisterské programy a obory

Chemie se specializcemi: 1) Toxikologie a analýza škodlivin, 2) Bioorganická chemie
Učitelství chemie pro střední školy

Detaily o oborech zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.


 


BIOLOGIE

Co tě tady naučíme?
 

Biologie a ekologie
bez specializace
(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)
 Získáš všeobecné znalosti hlavně na poli botanických a zoologických disciplín v předmětech, jako je Anatomie a morfologie rostlin, Fyziologie rostlin, Anatomie a morfologie živočichů, Fyziologie živočichů, Genetika, Geologie, Ekologie živočichů, Molekulární a buněčná biologie ad.
 Budeš vědět, jak se postarat o staré lomy, pískovny, výsypky a další člověkem vytvořená místa, aby to bylo dobré pro přírodu i lidskou společnost.
 Naučíme tě, které potraviny obsahují nejvíce jedovatých látek a kde se v nich vůbec berou.
 Zjistíš, co jsme zdědili po rodičích, za jakou část z toho můžou geny, a které vlastnosti či znaky se do nás dostaly jinak.
 Během studia uvidíš i zažiješ (třeba na terénních cvičeních v národních parcích a chraněných krajinných oblastech) mnoho praktických ukázek toho, jak se dělá věda a jak se její poznatky využívají v ochraně přírody, vývoji nových metod, technologiích, lékařství, zemědělství a dalších odvětvích lidské činnosti. 
 
Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
 

Biologie se zaměřením na vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)
 Učit biologii je v současné době výzva - příroda je krásná a rozmanitá, a u nás zvlášť. Musíme se k ní umět chovat, znát ji, naslouchat jí, a kdo to umí, ten by to měl naučit i ty ostatní. 
 Zjistíš, že entomolog neběhá po louce se síťkou, ornitolog využívá i jiné věci než sítě a dalekohled a nejlepší domácí zvířata jsou švábi nebo mnohonožky.
 Naučíš se řezat rostliny tak, že budeš při pozorování pod mikroskopem tajit dech, jak jsou krásné.
 Poznáš mnoho živočichů, o jejichž existenci jsi vůbec nikdy neslyšel.
 Budeš využívat nové přístroje  a nové metody výzkumu přírody.
 Díky tomu jako učitel můžeš mnohem lépe ukázat studentům, jak zpívají ptáci, jak rostou rostliny, jak tečou živiny stonkem či jak se rýhuje vajíčko. 

 
Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.


Jak na přijímačky těchto oborů

U přijímací zkoušky si napíšeš test, ale dobrá zpráva je, že je pouze z biologie a na loňské varianty se můžeš podívat zde. Další dobrá zpráva je, že ti můžeme tento test prominout – máš na střední škole v posledních 4 letech alespoň 3 roky biologii a máš z ní vždy 1 nebo 2? Buď přines v den přijímací zkoušky svá vysvědčení k nahlédnutí a s plným počtem bodů půjdeš hned domů, nebo můžeš ověřené kopie (výpis známek ze SŠ s razítkem, katalogový list) poslat poštou, a to nejpozději 1 měsíc před přijímacími zkouškami (podrobný postup zde: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Prijimaci-rizeni#UHK-Article). Také obdržíš plný počet bodů a do Hradce Králové se podíváš až v den zápisu do studia. 


A pak? 
Navazující magisterské obory
Biologie a ekologie se specializacemi 1) Biologie rostlin, 2) Biologie živočichů, 3) Experimentální biologie
Učitelství biologie pro střední školy


Detaily o oborech zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde. 


INFORMATIKA

Co tě tady naučíme?

Informatika se zaměřením na vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

 Naučíme tě učit informatiku moderně.
 Získáš znalosti ze základních informatických disciplín v předmětech jako jsou: Algoritmy a datové struktury, Architektura počítačů, Programování, Operační systémy, Webové technologie, Moderní programovací jazyky, Programování databázových aplikací ad.

 Všechno se budeš učit v moderně vybavených počítačových učebnách. 
 Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.


Jak na přijímačky tohoto oboru

Koná se pouze ústní pohovor z informatiky, body získáš také za středoškolský prospěch, takže si nezapomeň vzít s sebou vysvědčení. Můžeš doložit i úspěchy v olympiádách (SOČ apod.). Přijímačky ti taky můžeme prominout, jestliže jsi měl na střední škole informatiku alespoň 2 roky a z matematiky a informatiky v posledních 4 letech hodnocení 1 nebo 2. Jak na prominutí se dozvíš zde.

A pak? 
Navazující magisterský obor
Učitelství pro střední školy - informatika

(Tento obor spadá pod PdF, informace zde.) 
Kontakty:
 
Studijní oddělení
prf.studijni@uhk.cz, +420 493332721, +420 493332703
 
Kompletní informace o oborech najdeš zde.
Veškeré informace o přijímacím řízení najdeš zde

Čím právě žijeme - podívej se na náš Facebook a Instagram! Rádi ti poradíme i tam.
 

Ukaž svou lásku k přírodním vědám i ostatním!
 
Rádi přibližujeme vědu široké veřejnosti - vysvětli kamarádům, proč je pivo zlaté a pěna bílá, jak funguje láska v mozku nebo jim ukaž princip optických klamů. 

Naši studenti a vyučující společně organizují tyto akce pro veřejnost:

Noc vědců
Čertovské experimenty 
Den otevřených dveří
Nábřeží vysokých škol
Hrajeme si i hlavou!


  

Tak už víš, která věda je ta pravá? Přece (přírodo)věda! 
 

 

 
 

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 1.4.2019 14:38