Často kladené otázky

Níže najdete seznam často kladených dotazů a odpovědi na ně. V případě, že se zde Váš dotaz nenachází nebo je Vám odpověď nejasná, obraťte se na svou studijní referentku.

Kdy začíná škola?

Kde dostanu potvrzení o studiu?

Jak a kdy se sestavují rozvrhy? Nebo ho dostanu již připravený?

Jak si mohu dozapsat předmět?

Jak si mohu odzapsat již zapsaný nebo zaregistrovaný předmět?

Kde najdu formulář žádosti o uznání předmětů/zapsání předmětů/…?

Je možné studovat i předměty z jiných fakult?

Jak si mohu zadat předmět do rozvrhu po termínu registrací na rozvrhové aktivity?

V předzápise se mi nepodařilo zapsat si předmět státních zkoušek, organizovaný katedrou PdF; co mám dělat?

Kolik musím splnit kreditů pro postup do dalšího ročníku?

Jak si podám žádost o prospěchové stipendium?

Jak podám žádost o ubytovací stipendium?

Jak podám žádost o sociální stipendium?

Jak podám odvolání proti výši poplatku za nadstandardní dobu studia (školné)?

Jak mohu přerušit studium?

Co mám udělat s vyplněnou žádostí, pokud nejsou úřední hodiny, nebo spěchám?

Jak si mohu nechat uznat předměty z jiného studia?

Co mám dělat, když chci prodloužit studium?

Jak mohu ukončit (zanechat) studium?

Kde najdu všechny důležité informace?

Jak a kde si mám zařídit průkaz studenta? 

Jak dobíjet ID kartu UHK nebo ISIC na kopírování?

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC?

Jak si mám požádat o ubytování na VŠ kolejích?Veškeré termíny organizace studia (začátky výuky v ZS a LS, zkoušková období, prázdniny) jsou vypsány v Harmonogramu akademického roku.

Potvrzení o studiu si student sám vytiskne z IS/STAG a nechá si jej potvrdit na Studijním oddělení PřF. Pozor na navolená data před vytištěním! Je vhodné zaškrtnout možnost „Vytisknout dvě potvrzení na stránku“. SO PřF potvrzení o studiu studentům netiskne.

Všichni studenti (i dálkového studia) si rozvrhy tvoří sami přes IS/STAG. Podrobný návod a termíny jsou v Zápisové vyhlášce.

Jak si mohu dozapsat předmět?
Zápis (předzápis, výběr) předmětů se běžně provádí v červnu na celý následující akademický rok. V době těsně po tvorbě rozvrhů (tedy v září a v únoru) můžete využít tzv. volných registrací – tedy zápis předmětu rovnou s rozvrhem na ty disciplíny, kde nebyla naplněna kapacita učebny (etapa 3 a 5 v zápisové vyhlášce). Pokud chcete předmět zapsat mimo termín volných registrací, můžete podat žádost o dopsání předmětu. Tato žádost se může podat pouze po omezenou dobu (krátce po začátku semestru) a je zpoplatněna dle Vyhlášky 5/2013 (pro 1. ročník 1-5 předmětů za 100,- Kč, pro vyšší ročníky 1 předmět za 100,- Kč). Je dobré si předem zjistit na portále IS/STAG, zda je na předmětu ještě místo,  nebo se domluvit s vyučujícím, zda se na daný předmět můžete dodatečně přihlásit. Předkládá se písemná žádost (do odůvodnění stačí vypsat celou zkratku a název předmětu) a připojit doklad o úhradě.
 
Jak si mohu odzapsat již zapsaný nebo zaregistrovaný předmět?
Odzápis předmětu se řeší formou běžné písemné žádosti, tedy za poplatek 300,- Kč. Proto je dobré zvážit, zda skutečně chcete daný předmět vymazat z IS/STAG. V případě volně volitelných předmětů doporučujeme předmětu nechat propadnout jedno zapsání (ze dvou možných). V budoucnu nebude požadováno splnění takového předmětu. V případě povinného předmětu zvažte podání žádosti o vymazání. V případě povinně volitelného předmětu je třeba vzít v úvahu jeho náročnost a také nabídku daného PV bloku.

Formuláře žádostí nalezneš v dokumentech na webových stránkách Studijního oddělení PřF po přihlášení (tj. na stránkách UHK → PřF UHK → Studium →Studijní oddělení fakulty→ Dokumenty → Interní dokumenty → Formuláře a žádosti). Pokud v těchto dokumentech nenalezneš speciální žádost pro tvůj případ, použij obecný formulář žádosti („ŽÁDOST – formulář k další úpravě“). Nezapomeň při podání žádosti přinést potvrzení o zaplacení příslušného poplatku (viz Rozhodnutí děkana č. 5/2013 Poplatky za administrativní a mimořádné úkony a služby PřF UHK). Nezaplacené žádosti a žádosti na nesprávných formulářích, např. jiných fakult, nebudou zpracovány.

Je možné studovat i předměty z jiných fakult?
Ano, je to možné a jedná se pouze o předměty nabízené dalšími fakultami UHK v kategorii předmětů s volnými kapacitami ve STAGu. Také je možné se přihlásit na volně volitelné předměty tělovýchovného charakteru.
 
Jak si mohu zadat předmět do rozvrhu po termínu registrací na rozvrhové aktivity?
Zaregistrování do rozvrhu po termínu může provést pouze studijní oddělení na základě osobního projednání (bez písemné žádosti).
 
V předzápise se mi nepodařilo zapsat si předmět státních zkoušek, organizovaný katedrou PdF; co mám dělat?
Není třeba se znepokojovat. Zápisová vyhláška stanoví povinnost si předměty SZZ zapsat do IS/STAG, avšak v červnu se PdF rozhodla zablokovat všem studentům předzápis státnicových předmětů. Předměty SZZ jste si tedy zapsat nemohli. Až budete studium uzavírat, na SO Vám budou připsány bezplatně. Připomínáme text ze Směrnice k SZZ ohledně nezapisování obhajoby závěrečné práce do IS/STAG.

Kolik musím splnit kreditů pro postup do dalšího ročníku?
V prvním roce studia se provádí dvě kontroly pro postup ve studiu: první je provedena k datu konce zkouškového období v ZS, do kterého musí student získat 10 kreditů, druhá kontrola je provedena k poslednímu dni akademického roku, tj. 31. 8., stačí získat celkem 40 kreditů (tj. minimálně získat dalších 30 kreditů od konce zimního zkouškového období). Obdobně v druhém ročníku pro postup do třetího ročníku stačí také získat jen 40 kreditů (tj. celkově za oba dva roky 80 kreditů – viz čl. 16 Studijního a zkušebního řádu). Pozor, toto je minimální požadovaný počet pro postup do dalšího ročníku, doporučeno je získat 60 kreditů za rok!

Jak si podám žádost o prospěchové stipendium?
Žádost o prospěchové stipendium se nepodává. Fakulta sama provede výběr studentů. Prospěchové stipendium je přiznáno studentům, kteří v předcházejícím akademickém roce dosáhli průměrné klasifikace zpravidla nepřevyšující hodnotu 1,5 – tato hodnota může být upravena aktuální směrnicí děkana PřF „Pravidla pro přiznání prospěchového stipendia v akademickém roce…“. Dalšími podmínkami přiznání stipendia je získání nejméně 60 kreditů v předcházejícím akademickém roce, úspěšné absolvování nejméně 4 klasifikovaných předmětů, a to, že student nemá uzavřené ani přerušené studium.

Jak podám žádost o ubytovací stipendium?
Podle nového Stipendijního řádu UHK, platného od 13. 6. 2018,  vyhodnocuje ubytovací stipendium automaticky informační systém podle údajů uvedených ve Sdružených informacích matrik studentů. Písemnou ani elektronickou žádost student nepodává, při splnění podmínek bude stipendium přiznáno automaticky. 

Jak podám žádost o sociální stipendium?
Žádost se odevzdává na studijní oddělení (formulář najdeš na webových stránkách SO PřF, po přihlášení – v interních dokumentech). Ta musí obsahovat prokázání nároku dodáním písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory. Odevzdává se dle vyhlášky, nejpozději však do 15. listopadu. V mimořádných případech podává student žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od data, kdy mu vznikl nárok na přiznání sociálního stipendia.

Jak podám odvolání proti výši poplatku za nadstandardní dobu studia (školné)?
Nejprve je třeba se známit se s Základní metodikou pro posuzování žádostí o prominutí či snížení polatků, spojených se studiem (je na webu UHK). Prostudujte, která kritéria se týkají Vaší situace a následně napište žádost o prominutí či snížení poplatku s odkazem na daný odstavec metodiky (speciální formulář je na webu PřF UHK). Všechny skutečnosti doložte originály dokladů. Tato žádost se neplatí!
 
Jak mohu přerušit studium?
Podává se písemná žádost, zpoplatněná 300,- Kč (doklad přiložit k žádosti). Do textu žádosti je třeba přesně uvést dobu přerušení studia (od – do); zpravidla od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci; u studujících se přerušue zpravidla na celé semestry (v součtu max. 2 roky), u studentů čekajících na SZZ může být opakovaně přerušováno i na dobu kratší (např. měsíc).
Přerušení studia je možné i opakovaně a po jeho ukončení je třeba se písemně nahlásit zpět do studia. Pozor, během přerušení studia nemáte status studenta (nahlášení na zdrav. pojišťovnu a další úřady je nutné do 8 dnů ode dne dané skutečnosti).
 
Co mám udělat s vyplněnou žádostí, pokud nejsou úřední hodiny, nebo spěchám?

Pokud nepotřebujete ohledně žádosti osobní konzultaci, nemusíte ji podávat osobně, ale můžete využít schránku studijního oddělení v přízemí budovy vedle recepce. Schránka je denně vybírána.
 
Jak si mohu nechat uznat předměty z jiného studia?
Pro uznání předmětů potřebujete žádost složenou ze dvou částí. První je vlastní žádost (kromě stručného odůvodnění uvedete, kde a kdy jste dříve studoval) s přiloženým dokladem o úhradě 500,- Kč (cena za žádost nezohledňuje počet předmětů, o jejichž uznání žádáte). Druhá část je Příloha k žádosti o uznání. Jedná se o jednoduchou tabulku (je na webu PřF), kterou vyplníte a obejdete s ní jednotlivé vyučující. Předložíte jim doklady o splnění předmětů a jejich sylaby. Vyučující (nebo garant předmětu) Vám na jejich základě doporučí uznání předmětu (buď zápočtu, nebo zkoušky, nebo obojího). Tyto vyplněné a vyučujícími podepsané tabulky spolu s 1. částí žádosti (viz výše) odevzdáte na SO. Konečné rozhodnutí o uznání předmětu udělí proděkan fakulty.
 
O prodloužení se nežádá písemně, student se jen zapíše do dalšího akademického roku dle tzv. Zápisové vyhlášky.

Jak mohu ukončit (zanechat) studium?
Pokud se definitivně rozhodnete ukončit (zanechat) studium, tuto skutečnost písemně oznamte na studijní oddělení. Nejvhodnější je poslat (nebo oskenovat) klasickou žádost, kde do textu uvedete: „Oznamuji své rozhodnutí o ukončení studia ke dni…“ (přesné datum) a podpis. Nebude-li datum uvedeno, studium se ukončí ke dni doručení žádosti. V případě, že nepoužijete formulář žádosti, nezapomeňte do písemného oznámení přesně identifikovat jak svou osobu (celé jméno, adresa, datum narození), tak studium, které zanecháváte (studijní číslo ID a obor studia). Toto oznámení je samozřejmě bezplatné.
 
Většina informací se dá sledovat po přihlášení přes stránky www.uhk.cz. „Úřední deska UHK“ obsahuje např. Studijní a zkušební řád UHK, Stipendijní řád UHK a Disciplinární řád UHK, ale také má svoji „Úřední desku“ každá z fakult! Na „Úřední desce Přírodovědecké fakulty“ po přihlášení pak nalezneš směrnice doplňující tyto řády či jejich znění pro naši fakultu. Musíme ale také doporučit i sledování webových stránek studijního oddělení (SO) a nástěnek v budovách fakulty, a to jak u vchodů či studijního oddělení, tak i u jednotlivých kateder.

Jak a kde si mám zařídit průkaz studenta? 
Návod najdete zde: https://www.uhk.cz/cs-CZ/centrum-informacnich-technologii/Centralni-centrum-sluzeb/Navody-a-rady#UHK-Article.

Je možnost si dobít kredit na dobíjecích místech, kterými jsou Centra služeb na budově PdF (budova A), FIM a FF v jejich úředních hodinách.
Na PřF lze kartu dobíjet i na recepci v přízemí budovy (bez úředních hodin).

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC?
ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si kartu pořídíš kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jak si mám požádat o ubytování na VŠ kolejích?
Informace o VŠ kolejích najdete zde: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article
 

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 10.10.2018 16:13