Informace pro studenty

Diplomy pro absolventy z ledna 2019

Oznamujeme absolventům z ledna 2019, že máme připravené diplomy. Pokud si někdo potřebuje diplom vyzvednout ještě před promocemi, je to možné po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na studijním oddělení. Ostatní budou na promoce pozváni dopisem (18. 10. 2019).


 

Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativu související s uchazeči o studium a studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.Při každé návštěvě tohoto pracoviště se, prosím, prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

Zajišťuje veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům, vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům, vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a  zkouškách, doklady o ukončení studia, zajišťuje agendu související s přijímacím řízením a podává informace o přijímacím řízení, poskytuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru.

Pro platby za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 14990, konstantní symbol 0379.

Pro úhradu poplatků podle § 58 zákona o vysokých školách (poplatky na nadstandardní dobu studia a za další obor studia) je určen účet 35-2733582/0800, variabilní symbol 14666 (za nadstandardní dobu studia), resp. 14777 (za další obor studia).

Legislativa
Studijní a zkušební řád UHK
Stipendijní řád UHK
Disciplinární řád PřF UHK
Zajištění požární ochrany
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Směrnice děkana k prospěchovým stipendiím

Dokumenty
Přihlášení k tématu závěrečné práce - pro předposlední ročníky
Poplatky za administrativní a mimořádné úkony a služby PřF UHK
Zápisová vyhláška 2018/2019 - letní semestr
 

Nové předpisy k vyměřování a odvolání k poplatkům za nadstandardní dobu studia (tzv. školné)
 
Od července 2014 se poplatky za nadstandardní dobu studia (tzv. školné) vyměřují podle Statutu UHK.
Rektorské výnosy 5/2013 a 5/2014 byly zrušeny.

Byla vydána nová Základní metodika pro posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatků spojených se studiem na fakultách a ústavu UHK.

 

Prospěchová stipendia
Ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, §69a, odst. 3 bylo rozhodnutí ve věci přiznání stipendia doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému UHK.
Výplata se provádí na bankovní účet studenta – zkontrolujte si prosím, že máte v IS/STAG zadán svůj aktuální bankovní účet.
Termín výplaty je plánován na listopad 2018.
Částky stipendia se vypočítávají podle vzorce stanoveného ve Směrnici děkana 2/2018.

  

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 19.2.2019 11:5