Archiv UHK

Archiv UHK je akreditovaným veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.  Archiv UHK získal akreditaci v roce 2005, a stal se tak prvním nově akreditovaným archivem v republice. Archiv Univerzity Hradec Králové je rektorátním útvarem s celouniverzitními kompetencemi. Správním orgánem dohlížejícím na činnost Archivu UHK je Státní oblastní archiv v Zámrsku.


poskytované služby

  • Trvalé ukládání archiválií vzešlých z činnosti Univerzity Hradec Králové, jejích právních předchůdců a dalších osob či institucí spojených s Univerzitou Hradec Králové.

  • Zpřístupňování těchto archiválií v souladu s platnou legislativou.

  • Dohled nad spisovou službou, předarchivní péčí, skartačním řízením a veškerým nakládáním s písemnými i elektronickými dokumenty v prostředí Univerzity Hradec Králové. Dohled nad Podatelnou a spisovnou Univerzity Hradec Králové.

  • Dohled nad péčí o školní a některá další autorská díla vzniklá na Univerzitě Hradec Králové a zpřístupňování těchto děl. Jde zejména o vysokoškolské kvalifikační práce (tzn. práce bakalářské, diplomové, disertační), rigorózní práce a habilitační práce.

  • Dokumentace činnosti Univerzity Hradec Králové a podpora prezentace Univerzity Hradec Králové na veřejnosti.

  • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové a v oblasti archivní vědy. Výstavní a publikační činnost v těchto oblastech.Vysokoškolské kvalifikační  práce obhájené po 1. 1. 2015 jsou dostupné v uložišti THESES, https://theses.cz/.

Vysokoškolské kvalifikační  práce obhájené v letech 2006-2014 jsou dostupné na stránkách http://evskp.uhk.cz , kde u každé práce pod metadaty je přidán odkaz, který umožní práci i posudky si prohlédnout.
kontakt
a: budova R, místnost 84080
t: +420 493 332 541
e: sylva.sklenarova@uhk.cz

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 29.9.2015 13:19