Oceněné tituly

Oceněné publikace autorů Univerzity Hradec Králové
 

JAROSLAV SODOMKA, MALÍŘ VYSOČINY

KMOŠEK, Petr. Jaroslav Sodomka, malíř Vysočiny. Vyd. 1. Pardubice: RETA CZ, 2016. 281 s. ISBN 978-80-906342-0-6.

Anotace:
Doc. Petr Kmošek se publikační činnosti a badatelské práci věnuje více než pětadvacet let a díky jeho odborným monografiím ožívají životní příběhy i dílo malířů, kteří svým uměním přesáhli region východních Čech i Vysočiny, i když jejich jména nebyla dosud zanesena do lexikonů výtvarného umění. V posledních letech obohatil odbornou literaturu o monografické studie, kterým předcházel mnohaletý průzkum archivních i hmotných pramenů. Podařilo se mu nashromáždit úctyhodné množství archivních materiálů, dobových fotografií, portrétů, které konkretizují a dokreslují atmosféru života i specifické rysy tvorby jednotlivých osobností.

Ocenění:
2017 - Čestné uznání Miroslava Ivanova získal na mezinárodním festivalu Svět knihy 2017 od Města Jaroměř – Josefov, Klubu autorů literatury faktu a Správy odkazu Egona Ervina Kische  doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc.

Podrobnější informace zde.
 
JINDŘICH STARŠÍ Z MINSTERBERKA : 
syn husitského krále : velký hráč s nízkými kartami   


ŠANDERA, Martin. Jindřich starší z Minsterberka: syn husitského krále: velký hráč s nízkými kartami. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2016. 275 s. ISBN 978-80-7429-687-1.

Anotace:
Práce mapuje dětství i mládí Jindřicha z Minsterberka, jeho účast ve válce proti domácím nepřátelům krále Jiřího z Poděbrad, majetkové poměry (vlastnil rozsáhlé državy ve Slezsku, Kladsku i v Čechách), politické aktivity v českých zemích (podporoval nástup Jagellonců na český trůn) i v zahraničí od 70. do 90. let 15. století, rodinný život i povahové vlastnosti této málo známé postavy českých dějin. Pozornost je zde rovněž věnována jeho potomkům a dědicům. Jindřichův život je zasazen do širšího kontextu českých i středoevropských dějin 2. poloviny 15. století.  

Ocenění:
2017
- Prémie Miroslava Ivanova - cena za významné dílo literatury faktu byla  na mezinárodním festivalu Svět knihy 2017 udělena Klubem autorů literatury faktu a Správou odkazu Egona Ervina Kische doc. PhDr. Martinovi Šanderovi, Ph.D.

Podrobnější informace zde.
 
AKADEMICKÝ ATLAS ČESKÝCH DĚJIN

SEMOTANOVÁ, Eva a Jiří CAJTHAML et al.  Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3.

Anotace:
Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou. Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).

Ocenění:
2015 - Cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský čin získal kolektiv autorů, mimo jiné též PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

 
BOLESLAVSKÝ LANDFRÝD 1440-1453: krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách

BERAN, Zdeněk. Boleslavský landfrýd 1440-1453: krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2011. 206 s. ISBN 978-80-86829-74-6.

Anotace:
Boleslavský landfrýd je knihou tematicky situovanou na pomezí politických, právních a regionálních dějin. V centru její pozornosti stojí instituce založená v neklidné době polipanského bezvládí k ochraně míru na teritoriu historického Boleslavska. Součástí knihy je množství dílčích sond sledujících utváření mocensko-politické situace v boleslavském landfrýdu a kraji, přičemž nezůstává opomenut ani rozměr jednotlivce. V úřadu hejtmana této instituce zahájil svoji kariéru mimořádně úspěšného politika a diplomata budoucí český král Jiří z Poděbrad.

Ocenění:
2013 - Cena Josefa Pekaře pro mladé české historiky do 35 let za rok 2012 byla udělena PhDr. Zdeňku Beranovi, Ph.D.

 
HIPPOKRATÉS. VYBRANÉ SPISY. I.

Hippokratés. Vybrané spisy. I. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2012. 604 s. Knihovna antické tradice, sv. 9. ISBN 978-80-7298-392-6.

Anotace:
Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Pro první svazek byly vybrány spisy filosofického a metodologického rázu, zabývající se povahou lékařského umění (O umění, O starém lékařství), povahou člověka i vlivem životosprávy na lidské zdraví (O životosprávě I), jakož i úkoly lékaře a etickou stránkou lékařského umění (Přísaha, O lékaři, O dobrém vystupování). Součástí knihy je úvodní studie, představující hippokratovské lékařství v kontextu dobového myšlení i jako stávající lékařskou praxi. Autoři překladů a komentářů jsou H. Bartoš, J. Černá, J. Daneš, S. Fischerová a J. Klouda, editory svazku jsou H. Bartoš a S. Fischerová.

Ocenění:
K nominaci na cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze byl navržen kolektiv autorů, mimo jiné též Doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.

 
DĚJINY VÝCHODNÍCH ČECH: v pravěku a středověku (do roku 1526)

MUSIL, František, Ondřej FELCMAN a Jaroslav ČECHURA. Dějiny východních Čech: v pravěku a středověku (do roku 1526). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 825 s. ISBN 978-80-7422-003-6.

Anotace:
Publikace o východočeských dějinách v pravěku a středověku přináší nové poznatky o jednotlivých archeologických kulturách, které se v regionu vystřídaly, o příchodu Slovanů a o nejnovějším náhledu na úlohu východních Čech při vzniku a formování přemyslovského státu. Text pojednává o vývoji středověkého osídlení kraje a o vztahu přemyslovských a lucemburských králů k této rozsáhlé a hospodářsky i politicky významné části Čech. Specifikou oblasti byly výnosy z východočeských královských věnných měst, které zajišťovaly příjmy královen. Velká pozornost je věnována klíčové roli východních Čech v husitské revoluci a v období konsolidace českého státu spjatém s osobností východočeského pána a pozdějšího českého krále Jiřího z Poděbrad. Součástí výkladu jsou kapitoly o kulturním vývoji v období románském a gotickém a vysvětlení podílu východních Čech na zformování specificky české reformační církve - Jednoty bratrské.

Ocenění:
2012 - Medaile rektora Univerzity Hradec Králové byla udělena prof. PhDr. Františku Musilovi, CSc.

Podrobnější informace v článku v Hradeckém deníku.cz.
 
   

 

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 16.5.2017 15:6