14.12.2015

  Česká spořitelna ocenila vědce UHK

  V pondělí 14. prosince 2015 ocenila Univerzita Hradec Králové společně se svým generálním partnerem Českou spořitelnou ty akademické pracovníky, kteří v uplynulém období dosáhli nejlepších výsledků v publikační činnosti a přispěli k vědecké prestiži univerzity.

  Za účasti členů vedení univerzity a fakult přítomným vyjádřili uznání a předali odměnu rektor univerzity profesor Josef Hynek a ředitelka regionálního korporátního centra Hradec Králové České spořitelny, a.s. Ing. Ivana Tejnecká v doprovodu Mgr. Kláry Vyhnánkové.
   
  Na návrh fakult byli pamětním diplomem a odměnou z prostředků darovaných Českou spořitelnou oceněni:

  Mgr. Jana Bílková, Ph.D. z Pedagogické fakulty
  ThLic. Petr František Burda, Th.D. z Pedagogické fakulty
  doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. z Fakulty informatiky a managementu
  doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D. z Fakulty informatiky a managementu
  PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. z Filozofické fakulty
  Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D. z Filozofické fakulty
  doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty
  doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty
  JUDr. Olga Sovová, Ph.D. z Ústavu sociální práce
   
  Oceněným blahopřejeme, věříme v jejich další úspěchy a těšíme se na jejich početné pokračovatele.    


  Ocenění vědci a krátké shrnutí zásluh, dle kterých byli na cenu České spořitelny navrženi:
   
  ThLic. Petr František Burda, Th.D.
  Autor získal vynikající bodové hodnocení svých publikačních počinů za rok 2013 a patří tak mezi nejúspěšnější autory PdF dle výsledků 3. etapy RIV14. Jedná se především o čtyři vydané monografie, jejichž je autorem nebo spoluautorem. Publikace s názvy Kultura - doličný předmět obětního mechanismu, O násilí v kultuře: Girardovské reflexe, Člověk jako východisko dialogu kultur: Konceptuální předpoklady transkulturní komunikace a Kulturní proměny údolí Erlitztalu přinášejí ojedinělé pohledy autora na kulturu a kulturní proměny a jsou vysoce ceněny odbornou veřejností.
   
  Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
  Autorka patří mezi nejúspěšnější autory PdF dle výsledků 3. etapy RIV14 za rok 2013. V hodnocení získala mimořádné bodové ocenění své monografie s názvem Tautologie a kontradikce v češtině vydané v nakladatelství Akropolis. Jde o téma originální, v české jazykovědě téměř nezpracované, které je opřeno o náročné studium zahraniční literatury a umístění do mezioborového kontextu. Publikace takové zázemí představuje i v rovině filozoficko-logické. Autorka se zabývá problematikou z oblasti české (a nejen české) syntaxe a výstavby soustavně a dlouhodobě a publikovala v této oblasti již řadu dalších příspěvků.
   
  doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
  Od svého příchodu na fakultu dosahuje excelentních výsledků. Je zakladatelem Centra základního a aplikovaného výzkumu FIM, v jeho rámci soustavně vytváří tým zahraničních expertů. Jako koordinátor vědecké činnosti se intenzivně věnuje osvětě mezi kolegy na fakultě a konzultacím v oblasti možnosti publikačních výstupů. V RIV 2013 získal nejlepší hodnocení za fakultu, v roce 2015 je autorem či spoluautorem 5 impaktovaných publikací.
  Doc. Krejcar získal spolu s dalšími kolegy z UHK i ze zahraničí ocenění Best Special Session za organizaci Speciální sekci na mezinárodní konferenci ACIIDS 2015, ze které byl sborník publikován v prestižní sérii Springer LNCS. Zároveň se stal nejúspěšnějším autorem na další konferenci ICCCI 2015 v Madridu jejíž sborník opět vyšel ve Springer LNCS. Zde se podílel na vzniku sedmi publikací, kde je spoluautorem a dále na organizaci tří speciálních sekcí na dané konferenci.
   
  doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.
  Doc. Klímová získala v RIV 2013 2. nejlepší hodnocení za fakultu. Řadu let je mezi 5 nejlépe hodnocenými vědci FIM podle interních kritérií. V roce 2015 je autorkou či spoluautorkou 4 impaktovaných publikací.
  Mezi významné publikační výstupy doc. Klímové patří např. článek v časopise Clinical Interventions in Aging s názvem Alzheimer's disease and language impairments: social intervention and medical treatment.
   
  PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
  V poslední době publikoval studii Die Landfriedensbewegung im Königreich Böhmen, In:  Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2014. Der Oberlausitzer Sechsstädtebund – eine spezifische Institution an der Grenze von Städtebund und Landfriedenswahrung. Ein Vergleich mit den Verhältnissen im mitteleuropäischen Raum mit besonderer Berücksichtigung der Länder der böhmischen Krone, In: Neues lausitzisches Magazin, 2013. Publikoval např. monografie: Landfrýdní hnutí v zemích České koruny: snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti, Veduta 2014. Boleslavský landfrýd 1440 - 1453 : krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách, Veduta 2011.
   
  Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.
  Mezi publikační výstupy patří např. studie Pět let Ivana Krna jako vyslance v Nizozemsku (1934-1938). Příspěvek k vzájemným vztahům Československa a Nizozemska, In: Historický časopis, Slovensko, Imp. factor, SCOPUS, 2014. Kulturní vztahy mezi Nizozemskem a Československem v letech 1918-1938 z pohledu Společnosti Nizozemsko – Československo, Moderní dějiny, ERIH, 2014. Autorka monografií: Čechoslováci v zemích dnešního Beneluxu v meziválečném období (1918–1938), Masarykův ústav AV ČR, 2013. Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 - 1948 a jejich představitelé, Veduta, 2013.
   
  doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
  Doc. Musílek se umístil na prvních místech na PřF dle předběžných výsledků hodnocení RIV14. Od předchozích let byl u něj v roce 2013 zaznamenán výrazný nárůst v počtu RIV bodů. Navíc si udržují svůj vědecký výkon publikacemi v kvalitních časopisech  i v dosud nehodnocených letech 2014 a 2015. Jedná se o mladého perspektivního pracovníka, na kterého PřF spoléhá i v budoucnosti. 
  Mezi významné publikační výstupy doc. Musílka patří např. článek v časopise Current Medicinal Chemistry s názvem Study on Medicinal Chemistry of K203 in Wistar Rats and Beagle Dogs.
  Doc. Musílek: Kalasz, H.*; Szegi, P.; Janoki, G.; Balogh, L.; Postenyi, Z.; Musilek, K.; Petroianu, G.A.; Siddiq, A.; Tekes, K. Study on Medicinal Chemistry of K203 in Wistar Rats and Beagle Dogs. Current Medicinal Chemistry2013, vol. 20, no. 16, p. 2137-2144. DOI: 10.2174/0929867311320160006. IF2013 = 3.715
   
  doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
  Doc. Bogusch se umístil na prvních místech na PřF dle předběžných výsledků hodnocení RIV14. Od předchozích let byl u něj v roce 2013 zaznamenán výrazný nárůst v počtu RIV bodů. Navíc si udržují svůj vědecký výkon publikacemi v kvalitních časopisech  i v dosud nehodnocených letech 2014 a 2015. Jedná se o mladého perspektivního pracovníka, na kterého PřF spoléhá i v budoucnosti.
  Mezi významné publikační výstupy doc. Bogusche patří např. článek v časopise Journal of Insect Conservation s názvem Sandpits provide critical refuge for bees and wasps (Hymenoptera: Apocrita).
  Doc. Bogusch: Heneberg P., Bogusch P., Řehounek J.: Sandpits provide critical refuge for bees and wasps (Hymenoptera: Apocrita). Journal of Insect Conservation17 (2013), 473-490. Počet citací na WoS: 12.
   
  JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
  Dr. Sovová má stabilní a dlouhodobou publikační činnost v oboru, má nejvyšší počet RIV bodů v rámci ÚSP a rovněž nejvyšší počet bodů v rámci kategorie monografie a kapitoly v odborných monografiích.  Výrazně se podílela na publikační  činnosti   též v rámci projektů  CZ.1.07/2.2.00/28.0127 Inovace studijních programů sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce  a CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK. Je členkou rozkladové komise Ministra zdravotnictví a místopředsedkyní Asociace na ochranu ekonomických zájmů EU v ČR. • Více z Čím žijeme

_DSC2246 _DSC2263 _DSC2269 _DSC2279 _DSC2284 _DSC2291 _DSC2304 _DSC2306 _DSC2322_1 _DSC2314-a

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 11.1.2016 13:53