Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UHK


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ – informuje Univerzita Hradec Králové subjekty osobních údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány jimi poskytované osobní údaje.

 
1. Správce osobních údajů

Univerzita Hradec Králové (dále jen „UHK“)
se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČO: 62690094, DIČ: CZ62690094
ID schránky: k3xj9dz
UHK je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V rámci svého hlavního poslání vymezeného Statutem UHK svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.
 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů na UHK dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů UHK, na kterého je možné se obracet prostřednictvím emailové adresy: gdpr@uhk.cz
 

3. Zásady zpracování osobních údajů na UHK

Při zpracování osobních údajů vychází UHK ze základních zásad a principů vyplývajících z nařízení GDPR, za jejichž dodržování je UHK jakožto správce osobních údajů odpovědná a měla by být schopná dodržování uvedených zásad doložit:

a)      Zákonnost, korektnost a transparentnost – UHK je povinna zpracovávat osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu, tyto údaje musí zpracovávat otevřeně a transparentně a poskytnout subjektu údajů informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou osobní údaje dále poskytnuty, v případě závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.

b)     Omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely.

c)      Minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

d)     Přesnost – osobní údaje musí být přesné, z toho důvodu je UHK povinna  přijmout veškerá rozumná opatření umožňující zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu osobních údajů.

e)      Omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel.

f)       Integrita a důvěrnosti – technické a organizační zabezpečení osobních údajů, před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením.


4. Účely zpracování osobních údajů a právní důvody zpracování

Při naplňování svého poslání stanoveného Statutem UHK zpracovává UHK osobní údaje zejména pro následující účely:

Vzdělávací činnost
-          Studium
-          Výuka
-          Přijímací řízení
-          Výměnné pobyty
-          Celoživotní vzdělávání
-          Knihovní služby

Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
-          Řešení projektů
-          Pořádání odborných konferencí
-          Publikační a vydavatelská činnost
-          Habilitační a profesorská řízení

Administrativa a provoz organizace
-          Personalistika a mzdy
-          Ekonomika a účetnictví
-          Správa majetku
-          Provozní agendy
-          E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta)

Ochrana majetku a bezpečnost
-          Kamerové systémy
-          Přístupy do zabezpečených prostor
-          Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě

Komerční činnost
-          Stravovací a ubytovací služby
-          Smluvní komerční činnost

Informační a propagační činnost
-          Weby
-          Marketing a propagace
-          Absolventi
-          Příměstské tábory
 

Právním základem pro zpracování osobních údajů ve výše uvedených oblastech činností je vždy alespoň jeden z níže uvedených právních důvodů:

a)      Souhlas subjektu údajů – souhlas udělený pro jeden či více konkrétních účelů.

b)     Plnění smlouvy – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

c)      Plnění právní povinnosti – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, v případě UHK se jedná o povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a další.

d)     Oprávněný zájem správce – který spočívá zejména v:
-  ochraně majetku a zamezení podvodům,
-  předávání osobních údajů v rámci univerzity pro vnitřní administrativní a provozní účely,
-  zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

e)      Ochrana zájmů subjektu údajů – zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

f)       Splnění úkolu ve veřejném zájmu/při výkonu veřejné moci – zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je UHK pověřena.


5. Kategorie subjektů osobních údajů

a)      zaměstnanci UHK,
b)     studenti UHK,
c)      účastníci celoživotních kurzů na UHK,
d)     uchazeči o studium (osoby účastnící se přijímacího řízení ke studiu na UHK),
e)      absolventi (osoby, které v minulosti studovaly na UHK),
f)       externí spolupracovníci (osoby bez pracovněprávního vztahu na UHK zapojené do vzdělávacích, výzkumných, smluvních a dalších aktivit UHK),
g)     účastníci výzkumu (osoby zapojené v roli zkoumaných subjektů do výzkumných aktivit a projektů).


6. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

UHK zpracovává jak osobní údaje poskytnuté přímo subjekty osobních údajů (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), tak další osobní údaje vytvořené činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. Zmíněné může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

a)      Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis, apod.).

b)     Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.).

c)      Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění).

d)     Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně, apod.).

e)      Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, nadřízený pracovník, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění, apod.).

f)       Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů, apod.).

g)     Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách, apod.).

h)     Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner, apod.).

i)        Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech, apod.).


7. Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může UHK předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto platí obdobně i pro případy, kdy je k předání osobních údajů udělen individuální souhlas subjektem údajů.


8. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným skartačním řádem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které UHK zpracovává se souhlasem subjektu údajů, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.


9. Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má na základě GDPR následující práva, která lze na UHK uplatnit:

a)      Právo na přístup k osobním údajům – jedná se o právo požadovat po UHK potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
-          účely zpracování,
-          kategorie dotčených osobních údajů,
-          příjemci, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
-          doba uchování osobních údajů,
-          existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů,
-          právo podat stížnost u dozorového úřadu,
-          veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
-          informaci o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování.

b)     Právo na opravu – subjekt údajů může požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

c)      Právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, toto právo je omezeno v případě, že UHK k řádnému plnění svých úkolů osobní údaje zpracovávat musí (plnění povinností dané zákonem).

d)     Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování údajů.

e)      Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, je-li to technicky možné a může požadovat, aby UHK (tam, kde tomu nebrání zákonná překážka) předala osobní údaje předem určenému správci.

f)       Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování -  tuto námitku může subjekt údajů vznést v případě, že se domnívá, že UHK zpracovává osobní údaje neoprávněně; námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

g)     Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – subjekt údajů se může kdykoli se žádostí, podnětem nebo stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.


10. Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vůči správci osobních údajů  prostřednictvím datové schránky UHK: k3xj9dz, e-mailu: gdpr@uhk.cz, listinnou formou na poštovní adresu UHK nebo osobním podáním na podatelně UHK. Před zpracováním žádosti má UHK právo a povinnost ověřit identitu žadatele. Bližší pravidla pro uplatnění práv jsou k dispozici v záložce "Postup při podání žádosti týkající se ochrany osobních údajů".
 
Tato informace je dostupná v české a anglické verzi. Dojde-li k rozporu mezi těmito verzemi, přednost má verze česká.

Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
24. 5. 2018 
Interní dokumenty
24. 5. 2018 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 24.5.2018 16:18