Postup při podání žádosti týkající se ochrany osobních údajů

 

Vyřizování podnětů, stížností, námitek a žádostí týkajících se uplatňování práv subjektů osobních údajů (dále jen „žádost“) je na Univerzitě Hradec Králové svěřeno pověřenci pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“).
 

Žádost je oprávněn podat:

- subjekt osobních údajů,
- zákonný zástupce subjektu osobních údajů nebo opatrovník,
- osoba zmocněná subjektem osobních údajů na základě plné moci.
 

Žádat lze o:
 
- přístup k osobním údajům,
- opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
- výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
- omezení zpracování osobních údajů,
- přenositelnost osobních údajů.
 
Žádostí se rozumí i vznesení námitky proti neoprávněnému zpracování osobních údajů nebo námitky proti automatizovanému rozhodování a profilování.
 
 
Žádost lze podat následujícími způsoby:
 
- e-mailem na adresu: gdpr@uhk.cz,
- do datové schránky UHK: k3xj9dz,
- písemně na adresu: Univerzita Hradec Králové, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika,
- osobně na podatelně UHK.
 
 Z podané žádosti musí být patrno:
 
- identifikace žadatele, jehož osobních údajů se žádost týká (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby) nebo případně identifikaci žadatele a osoby, která je žadatele oprávněna zastupovat (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby),
- kontaktní údaje žadatele,
- předmět žádosti (popis, čeho se žádost týká, co žadatel žádá resp. jaké/jaká svá práva uplatňuje/čeho se domáhá),
- podpis žadatele (u písemné formy).


V případě pochybností o totožnosti žadatele nebo v případě vyřizování žádosti týkající se zvláštní kategorie osobních údajů, může být podle povahy a formy vyžádáno dodatečné ověření totožnosti žadatele (přiděleným identifikátorem, heslem, občanským průkazem apod.). V případě anonymní žádosti, nebo neprokáže-li žadatel spolehlivě svoji totožnost, nebude žádost vyřízena. Dále může být případně žadatel rovněž požádán o doplnění žádosti.

 
Lhůta pro vyřízení žádosti
Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení. Neumožňuje-li to povaha žádosti pro svoji složitost, časovou či technickou náročnost nebo z důvodu počtu žádostí, může být shora uvedená lhůta pro vyřízení žádosti prodloužena, a to až o dalších šedesát (60) dnů. O prodloužení a jeho důvodech bude subjekt údajů informován do třiceti (30 dnů) ode dne doručení žádosti.

 
Úhrada nákladů
 
Žádosti jsou zpravidla vyřizovány bezúplatně.
Univerzita Hradec Králové je oprávněna požadovat úhradu nákladů jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená zejména proto, že se opakuje.
Žádost bude na základě řádného prověření vyřízena a žadatel bude vyrozuměn o způsobu jejího vyřízení s ohledem na obsah žádosti, případně přijatých opatření, která Univerzita Hradec Králové přijala v souvislosti s vyřízením žádosti  či jiném dalším způsobu jejího vyřízení/vyřešení .
 
Žádost subjektu údajů může být odmítnuta, pokud:
 
- jde o zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost, zejména protože se opakuje;
- žadatelem je jiná osoba, než subjekt údajů, jehož se žádost týká;
- nepodaří se ověřit totožnost žadatele, o níž jsou pochybnosti;
- je-li žádost neoprávněná, protože překračuje rozsah práv subjektu údajů vyplývajících z nařízení či dalších dotčených právních předpisů;
- subjekt údajů odmítne uhradit požadovaný poplatek.

Není-li žádosti možné vyhovět, budou žadateli sděleny důvody proč, nebylo možné žádosti vyhovět, žadatel tak obdrží vyrozumění o odmítnutí žádosti spolu s odůvodněním a poučením žadatele o jeho právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Evidenci o podání žádostí a o způsobu jejich vyřízení vede pověřenec osobních údajů.
 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 24.5.2018 16:3