Samosprávné celoškolské orgány

Univerzita Hradec Králové (UHK) je spravována čtyřmi nezávislými samosprávnými orgány.

Poslání a kompetence Akademického senátu UHK jsou určeny zákonem. Při své činnosti mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy, kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy, a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy.

Vědecká rada UHK je tvořena významnými představiteli oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy. Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor. Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává rektor. Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy, schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady fakulty, vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.

Poslání a kompetence Správní rady jsou určeny zákonem o vysokých školách. Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Agenda správní rady se týká zejména projednání právních úkonů vysoké školy stanovených zákonem, hodnocení výsledků činnosti vysoké školy a klíčových strategických dokumentů. Správní rada veřejné vysoké školy dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti veřejné vysoké školy, která zveřejňuje.

Členy Disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti.

Další informace a jmenovité obsazení jednotlivých funkcí v samosprávných orgánech UHK naleznete pod příslušnými záložkami na této stránce.

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 25.5.2015 12:16