Rada pro vnitřní hodnocení

 1. Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen „rada“) je samosprávným akademickým orgánem[1]) Univerzity Hradec Králové (dále jen „UHK“), jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti UHK (dále jen „tvůrčí činnost“), jakož i činností souvisejících.

  Působnost rady je stanovena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem UHK  (dále jen „statut“) a dalšími vnitřními předpisy UHK, zejména Pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK (dále jen „pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality“) a tímto Řádem rady pro vnitřní hodnocení UHK (dále jen „řád“).

 2. Rada v rámci působnosti zejména:
  1. schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UHK, předložený předsedou rady před předložením návrhu Akademickému senátu UHK,
  2. řídí průběh vnitřního hodnocení kvality činnosti vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností UHK,
  3. zpracovává návrh zprávy o vnitřním hodnocení UHK a jejích dodatků před jejich postoupením Vědecké radě a Akademickému senátu UHK,
  4. předkládá orgánům UHK k vyjádření návrhy na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality,
  5. schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, předložený rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
  6. schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
  7. ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky UHK na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech a provádí její hodnocení, systematicky a pravidelně vyhodnocuje kvalitu kvalifikačních prací, navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
  8. projednává závažné změny při uskutečňování studijního programu oproti schválené žádosti o akreditaci,
  9. kontroluje naplňování opatření k nápravě při zjištěných nedostatcích v uskutečňování studijního programu a schvaluje zrušení přijatých opatření,
  10. vyjadřuje se k podnětům, které jí k projednání předloží rektor, nebo na jejichž projednání se sama usnese,
  11. vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UHK.
 
 1. Rada při výkonu své působnosti spolupracuje s ostatními orgány UHK, stálými poradními orgány rektora, orgány fakult a dalších součástí UHK.

 2. Pro naplňování své působnosti může rada zřizovat pracovní skupiny či využívat konzultanty.


[1]) § 7 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

Jméno

Pracoviště

Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
Doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Doc. Ing. Václav Janeček, CSc. Univerzita Hradec Králové
Bc. Matyáš Strnad Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Mgr. Pavla Dočekalová, PhD. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Doc. Mgr. Art. Zuzana Hromadová Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
PhDr. Dana Soušková, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
PhDr. Michal Musílek, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
PhDr. Martin Smutek, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce

zápisy z jednání Rady pro vnitřní hodnocení
 

 

Termíny jednání RVH UHK na akademický rok 2018/2019 

19. 9. 2018 
10. 10. 2018 
21. 11. 2018 
12. 12. 2018 
16. 1. 2019 
13. 2. 2019 
13. 3. 2019 
10. 4. 2019 
15. 5. 2019 
12. 6. 2019
 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 25.9.2018 14:26